Naknada štete u oblasti radnog prava

Sadržaj

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza

Zakonom o radu predviđeni su razlozi zbog kojih poslodavac može otkazati zaposlenom Ugovor o radu. Ukoliko poslodavac postupi suprotno navedenim razlozima, ne ispoštuje zakonsku proceduru za davanje otkaza ili je reč o otkazu koji je neopravdan, zaposlenom pripada pravo na naknadu štete zbog nezakonitog otkaza, koje može ostvariti podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

Naknada štete zbog izgubljene zarade

Ukoliko nadležni sud u toku postupka koji je zaposleni pokrenuo povodom naknade štete zbog nezakonitog otkaza, utvrdi da je isti nezakonit, poništiće rešenje o otkazu i na zahtev zaposlenog može odlučiti da mu se isplati naknada štete u vidu izgubljene zarade koju bi zaposleni ostvario da je radio kao i da se uplate doprinosi za socijalno osiguranje za period u kojem nije radio. Navedeno znači da će se zaposlenom isplatiti naknada štete u visini izgubljene zarade, koja će biti umanjena za iznos poreza i doprinosa koji se obračunavaju po osnovu zarade u skladu sa zakonom.

Smanjenje naknade štete zaposlenom

Ukoliko zaposleni koji je pokrenuo postupak za naknadu štete zbog nezakonitog otkaza, u međuvremenu zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, postoji mogućnost da sud umanji naknadu štete koju zaposleni potražuje. Dakle, ukoliko je plata koju zaposleni ostvaruje kod novog poslodavca manja od prethodne, zaposleni ima pravo na razliku zarade, što znači da će naknada štete koja se potražuje zbog nezakonitog otkaza biti umanjena za iznos prihoda koji zaposleni mesečno ostvaruje po osnovu rada, nakon prestanka radnog odnosa.

Naknada štete usled povrede na radu

Ako zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom, ima pravo da se obrati poslodavcu sa zahtevom da mu se pretrpljena šteta nadoknadi, u suprotnom, zaposleni će svoje pravo na naknadu štete nastale usled povrede na radu, ostvariti u sudskom postupku.

Naknada štete usled zlostavljanja na radu

Zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju od strane svog poslodavca ili odgovornog lica u pravnom licu, ima pravo da pred nadležnim sudom podnese tužbu za naknadu materijane i nematerijalne štete. Postupak u parnicama za ostvarivanje zaštite od zlostavljanja je hitan, a u toku postupka postupajući sud može na predlog stranke ili po službenoj dužnosti, odrediti privremene mere radi sprečavanja nasilnog postupanja ili radi otklanjanja nenadoknadive štete.

Naknada štete usled diskriminacije

Zakon izričito zabranjuje bilo kakav vid narušavanja jednakih mogućnosti za zaposlenje i zasnivanje radnog odnosa kao i uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada. Zaposleni koji je na bilo koji način diskriminisan ima pravo da podnese tužbu sudu i na taj način pokrene postupak za naknadu štete koju je pretrpeo usled diskriminatornog postupanja prema njemu. 

Naknada štete koju je zaposleni napravio poslodavcu

Zakonom o radu predviđeno je da zaposleni odgovara za štetu koju je na radu ili u vezi sa radom, namerno ili krajnjom nepažnjom, prouzrokovao poslodavcu ili trećem licu. Postojanje štete, njenu visinu, okolnosti pod kojima je ista nastala, kao i činjenicu ko je od zaposlenih odgovoran za pričinjenu štetu i kako će se prouzrokovana šteta nadoknaditi, utvrđuje poslodavac, u skladu sa opštim aktom, odnosno ugovorom o radu. Ukoliko je poslodavac nadoknadio štetu licu koju mu je pričinio zaposleni, ima pravo da zahteva od zaposlenog da mu nadoknadi iznos isplaćene štete.

Kako naplatiti štetu od radnika

U situaciji kada je poslodavac utvrdio odgovornost zaposlenog za prouzrokovanu štetu kao i visinu pričinjene štete, obratiće se zaposlenom sa zahtevom za naknadu utvrđene štete. Ukoliko zaposleni i poslodavac ne uspeju da postignu sporazum u vezi naknade štete, u tom slučaju poslodavac ima pravo da ostvari svoja prava pred nadležnim sudom, podnošenjem tužbe za naknadu štete koju mu je prouzrokovao zaposleni.

Naknada štete usled neisplaćene zarade/otpremnine

Zaposleni ima pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju kao i na zaradu koju je svojim radom kod poslodavca ostvario. Ukoliko poslodavac nakon otkaza ugovora o radu, u roku koji je predviđen zakonom, ne isplati zaposlenom dospele,a neisplaćene zarade ili otpremninu, u tom slučaju zaposleni ima pravo da podnese tužbu kojom će potraživati naknadu štete po navedenim osnovima.

Naknada štete usled premeštaja zaposlenog usled nezakonitog rasporeda na drugo radno mesto 

Zaposleni koji je po osnovu nezakonitog rasporeda premešten na drugo radno mesto na kojem ostvaruje manju zaradu, ima pravo na naknadu štete koja se ogleda u razlici zarade koju zaposleni ostvaruje i zarade koju bi ostvario na ugovorenom poslu da nije došlo do nezakonitog rasporeda.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi