Naknada štete zbog povreda prilikom pada na neravnom trotoaru

Naknada štete zbog povreda prilikom pada na neravnom trotoaru

Svedoci smo sve češćih nezgoda koje se dešavaju na ulici, a koje za uzrok nemaju deliktno ponašanje drugih učesnika u saobraćaju, već se radi o šteti nastaloj u vezi sa održavanjem i upravljanjem javnim putevima, kao što je neravan trotoar, nestabilna ploča na trotoaru, itd. Jedinica lokalne samouprave, tj. grad ili opština dužna je da […]

Naknada štete zbog pada drveta ili grane

Naknada štete zbog pada drveta ili grane

Pad drveta ili grane predstavlja jedan od mnogobrojnih uzroka za nastanak štete, a koje pitanje je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima. Šteta nastala usled napred navedenih razloga može da bude materijalna i nematerijalna šteta. Materijalna šteta se ogleda u vidu pocepane obuće i odeća, oštećenja na automobilu, kao i izgubljene zaradu, dok se nematerijalna šteta […]

Naknada materijalne štete na vozilu

Naknada materijalne štete na vozilu

Pitanje naknade materijalne štete na vozilu, regulisano je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije. Naime, ono što treba da znate jeste da ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, učesnici na licu mesta treba da pozovu policiju, kako bi ista sačinila Zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode. Međutim, ukoliko se radi o saobraćajnoj nezgodi sa […]

Naknada štete usled pada u neobezbeđeni šaht

Naknada štete usled pada u neobezbeđeni šaht

Pad u neobezbeđen šaht danas je vrlo česta pojava budući da neretko možemo primetiti da šahtovi nisu uopšte ili nisu dovoljno obezbeđeni. Veliki broj ljudi nakon pada u šaht  ostaju zbunjeni upravo zbog toga što ne znaju kome treba da se obrate, kako bi ostvarili svoje pravo na naknadu štete. Sledstveno navedenom, važno je znati […]

Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Smrt bliskog lica predstavlja jednu od najtežih životnih situacija, te uprkos činjenici da pretrpljeni duševni bol najbližih ne može ništa nadomestiti, ipak novčana naknada koju sud dosuđuje bliskim licima umrlog, predstavlja jedan vid satisfakcije kojim se bol i život bliskih srodnika čini podnošljivijim. Naknada štete zbog smrti bliskog lica predstavlja oblik naknade nematerijalne štete. Ovakva […]

Tužba za vojne dnevnice

Tužba za vojne dnevnice

Neadekvatno usklađivanje vojnih penzija i isplata novčane pomoći na ime ratnih dnevnica velikom broju ratnih rezervista dovela je do diskriminacije prema kojoj je oštećeno više od 100.000,00 vojnih obveznika. Zaključkom Vlade Republike Srbije iz 2008. godine isplaćene su ratne dnevnice rezervistima sedam opština Republike Srbije, koji su bili angažovani za vreme NATO bombardovanja, čime su […]

Postupak prinudne naplate

Postupak prinudne naplate

Usled nemogućnosti da naplate svoja potraživanja poverioci su često prinuđeni na pokretanje postupka prinudne naplate. Zakonom o izvršenju i obezbeđenju regulisano je pitanje prinudnog namirenja potraživanja izvršnih poverioca zasnovanim na izvršnim ili verodostojnim ispravama, postupak obezbeđenja potraživanja, kao i delatnost sudova i javnih izvršitelja. Naime, ukoliko postoji neizmireno potraživanje poverilac može da podnese Predlog za […]

Tužba za naplatu kirije

Tužba za naplatu kirije

Ugovor o zakupu predstavlja sredstvo pravne zaštite, kao i regulisanja uzajamnih odnosa između zakupodavca i zakupoprimca. Materija kojom se regulišu međusobni odnosi zakupodavca i zakupoprimca, kao i  sam Ugovor o zakupu, obuhvaćena je Zakonom o obligacionim odnosima. Naime, u praksi se često dešava da dođe do poremećaja odnosa između zakupodavca i zakupoprimca, te usled navedenog […]

Naknada štete za bol i strah usled saobraćajne nezgode

Naknada štete za bol i strah usled saobraćajne nezgode

Pitanje naknade nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove, kao i za pretrpljeni strah, regulisano je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije. Zakonodavac je obavezujućim odrebama predvideo obavezu svakog vlasnika automobila da osigura svoje vozilo od autoodgovornosti vlasnika, a što dalje znači da oštećeno lice može zahtevati nadoknadu štete od osiguravajućeg društva. Naime, kada […]

Naknada štete usled ujeda psa lutalice

Naknada štete usled ujeda psa lutalice

Psi lutalice predstavljaju veliki problem kako u gradu, tako i na selu, a u većini slučajeva radi se o kućnim ljubimcima koji su napušteni od strane vlasnika za koje vlada mišljenje da nisu opasni ukoliko ih “ne dirate”. Međutim, u praksi se neretko dešava da psi lutalice bez bilo kakvog povoda postanu agresivni i napadnu […]