Naknada štete

Šta može uzrokovati štetu?

Štetu može prouzrokovati saobraćajna nezgode, pad u neobezbeđen šaht, pad na neravnom trotoaru, ujed psa lutalice, pad drveta, i bilo koji drugi nepredvidivi događaja koji je je za posledicu imao nastanak određenog vida štete kod oštećenog.

Koje vrste naknade štete postoje?

Šteta koja je nastane usled određenog štetnog događaja može biti materijalna i/ili nematerijalna.

Materijalna šteta

Materijalna šteta podrazumeva imovinsku štetu. Naime, to može biti obična šteta koja podrazumeva umanjenje/oštećenje nečije imovine, ili se može ogledati u izgubljenoj dobiti, poput recimo izgubljenje zarade.

Nematerijalna šteta

Nematerijalna šteta podrazumeva nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha. Dakle, ovaj vid štete se dosuđuje za pretrpljeni fizički bol, duševni bol zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica kao i za pretrpljeni strah.

Koji je vremenski rok za potraživanje naknade štete?

Vremenski rok za potraživanje naknade štete iznosi 3 godine računajući od dana kada je oštećeni saznao za štetu ili za lice koje je štetu prouzrokovao. U svakom slučaju, ovakvo potraživanje zastareva u roku od 5 godina od nastanka štete.

Koji su uslovi odgovornosti za štetu?

Za odgovornost za štetu neophodno je postojanje štetnog događaja koji je štetnik prouzrokovao oštećenom licu, kao i nastanak štete koja je prouzrokovana radnjom štetnika.

Kako se utvrđuje odgovornost za štetu?

Da bi se mogla utvrditi šteta, neophodno je da postoji uzročno posledična veza između preduzete štetne radnje i posledice koja se ogleda u pričinjenoj šteti, a teret dokazivanja je na oštećenom.

Kategorizacija naknade štete

Naknada štete predstavlja novčanu nadoknadu kojom se sankcioniše odgovornost za prouzrokovanu štetu. Naknada se dodeljuje oštećenom licu, a pričinjena šteta može da bude materijalne i nematerijalne prirode. Visina naknada štete je uvek proporcionalna učinjenoj šteti i za cilj ima namirivanje gubitaka oštećenog lica. Situacije u kojima šteta nastaje mogu da budu raznolike – nekad štetu pričinjava ljudski faktor, dok ona može nastati i usled nepredviđenih okolnosti. Bez obzira u kojoj je situaciji šteta nastala, kao oštećeno lice uvek imate pravo da potražujete naknadu koja vam po zakonu pripada.

Naknada materijalne štete na vozilu

Naknada štete saobraćajna nezgoda

Saobraćajne nezgode se dešavaju na svim vrstama puteva, a u njima mora učestvovati najmanje jedno lice, koje je vozilo bilo koji tip motornog vozila. Saobraćajne nezgode mogu imati lakši, teži i smrtni ishod. Ukoliko saobraćajna nezgoda izazove materialnu štetu, povredu ili smrt jednog ili više lica, postoji osnov za potraživanje naknade štete. Pravo na naknadu štete u slučajevima saobraćajnih nezgoda imaju i mogu potraživati oštećena lica (bilo da je počinilac poznat ili ne), ali i počinioci štete, ukoliko uz polisu osiguranja od autoodgovornosti poseduju i dobrovoljno osiguranje od nezgoda za vozače i putnike.

naknada stete zbog otkaza

Naknada štete i radno pravo

Pravo na rad je jedno od Ustavom zagarantovanih elementarnih ljudskih prava, a prilikom obavljanja poslova na odabranom radnom mestu mogu se desiti dve vrste povreda, od kojih su obe pogodne za potraživanje naknade štete. To su povrede na radu ili u vezi sa radom, u kojima je lice fizički ozleđeno, a druga kategorija su povrede prava zaposlenog koje se dešavaju na radu ili u vezi sa radom i odnose se na prava zaposlenog lica koje mu poslodavac uskraćuje.

naknada stete zbog pada grane

Naknade štete usled uticaja nepredviđenih okolnosti

Šteta u nekim slučajevima može da bude pričinjena usled uticaja nepredviđenih okolnosti, a odgovornost za ovu vrstu štete najčešće snosi grad odnosno opština na čijoj se teritoriji šteta desila. Oštećena lica ostvaruju prava na novčanu nadoknadu u ovom pravnom postupku. Prilikom postupka naknade štete usled uticaja nepredviđenih okolnosti potrebno je utvrditi postojanje i srazmere štete, način na koji je šteta nastala i kako je uzrokovana. U skladu sa svim navedenim elementima, uzimajući u obzir pretrpljeni bol i strah, određuje se visina naknade štete.

Naknada štete i vršnjačko nasilje

Vršnjačko nasilje je sve češća pojava u obrazovnim institucijama širom zemlje. Ovaj tip nasilja dešava se kontinuirano tokom određenog vremenskog perioda, a za cilj ima nanošenje štete žrtvi odnosno slabijem licu. Tokom vršnjačkog nasilja odnos snage između žrtve i nasilnika nije ravnopravan, a to je upravo ono što ga karakteriše kao nasilje. Vršnjačko nasilje može varirati u svojim oblicima - od fizičkog i verbalnog, do isključivanja žrtve iz društva i elektronskog tzv cyber nasilja. Žrtve vršnjačkog nasilja po novousvojenim zakonima imaju pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljeni bol i strah.

Primeri naknade šteta

Faktička eksproprijacija

Iako pojam faktičke eksproprijacije naš zakon ne poznaje, ona postoji u situacijama kada nadležni organ jedinice lokalne samouprave oduzme tuđu privatnu imovinu radi izgradnje puteva,

Koliko se čeka na isplatu osiguranja?

Naknada iz osiguranja jeste osnovna obaveza osiguravajućeg društva prema osiguraniku, koja nastaje po osnovu ugovora koji je u tu svrhu zaključen.  To pravo imaju i

povreda ugleda i casti

Naknada štete zbog lažnog prijavljivanja

Šta je lažno prijavljivanje? Lažno prijavljivanje je krivično delo predviđeno Krivičnim zakonikom i ono podrazumeva podnošenje krivične prijave za krivično delo za koje njen podnosilac

Naknada štete usled diskriminacije

Ko ima pravo da potražuje naknadu štete usled diskriminacije?  Zaposleni koji je na bilo koji način diskriminisan ima pravo da podnese tužbu sudu i na

Naknada štete zbog izgubljene zarade

Šta predstavlja izgubljena zarada?  Izgubljena zarada predstavlja vid materijalne štete i regulisana je Zakonom o obligacionim odnosima, ali i Zakonom o radu. Prema zakonu, šteta

povreda ugleda i casti

Naknada štete zbog povrede ugleda i časti

Šta je povreda ugleda i časti? Čast predstavlja subjektivnu kategoriju i ono predstavlja osećaj vrednosti i uvaženosti odnosno mišljenje koje pojedinac ima o samom sebi,

Naknada štete za teške telesne povrede u tuči

Definicija teških telesnih povreda Teške telesne povrede su povrede kojima se teško narušava zdravlje oštećenog, koje za posledicu imaju uništenje ili trajno oštećenje nekog važnog

povreda na radu naknada stete

Naknada štete zbog povrede na radu

Šta podrazumeva zaštita zdravlja i bezbednosti na radu? Bezbednost i zaštita zdravlja na radu predstavljaju jedno od najznačajnijih prava zaposlenih i ono podrazumeva obezbeđivanje takvih

naknada stete zbog otkaza

Naknada štete u oblasti radnog prava

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza Zakonom o radu predviđeni su razlozi zbog kojih poslodavac može otkazati zaposlenom Ugovor o radu. Ukoliko poslodavac postupi suprotno navedenim

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza

Otkaz je nezakonit ukoliko nije sproveden u skladu sa zakonom, odnosno ako nije ispoštovan propisani postupak za otkaz ugovora o radu ili je reč o

Naknada materijalne štete na vozilu

Naknada materijalne štete na vozilu

Pitanje naknade materijalne štete na vozilu, regulisano je Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Šta učiniti nakon saobraćajne nezgode? Ukoliko ste doživeli saobraćajnu nezgodu, pri

Naknada stete zbog smrti bliskog lica

Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Smrt bliskog lica predstavlja jednu od najtežih životnih situacija, te uprkos činjenici da pretrpljeni duševni bol najbližih ne može ništa nadomestiti, ipak novčana naknada koju

Tužba za vojne dnevnice

Tužba za vojne dnevnice

Neadekvatno usklađivanje vojnih penzija i isplata novčane pomoći na ime ratnih dnevnica velikom broju ratnih rezervista dovela je do diskriminacije prema kojoj je oštećeno više

Postupak prinudne naplate

Postupak prinudne naplate

Usled nemogućnosti da naplate svoja potraživanja poverioci su često prinuđeni na pokretanje postupka prinudne naplate. Zakonom o izvršenju i obezbeđenju regulisano je pitanje prinudnog namirenja

Tužba za naplatu kirije

Tužba za naplatu kirije

Ugovor o zakupu i kršenje odredbi ugovora Ugovor o zakupu predstavlja sredstvo pravne zaštite, kao i regulisanja uzajamnih odnosa između zakupodavca i zakupca. Materija kojom

Naknada štete zbog pada na snegu i ledu

Obaveza stanara je da očište ulaz i trotoar koji se nalaze neposredno ispred zgrade, dok je čišćenje ostalih javnih površina u nadležnosti gradske službe. Često