Naknada štete usled diskriminacije

Sadržaj

Ko ima pravo da potražuje naknadu štete usled diskriminacije? 

Zaposleni koji je na bilo koji način diskriminisan ima pravo da podnese tužbu sudu i na taj način pokrene postupak za naknadu štete koju je pretrpeo usled diskriminatornog postupanja prema njemu.

Koje oblike štete može da trpi diskriminisano lice?

Ukoliko se utvrdi postojanje diskriminacije i krivica diskriminatora, u tom slučaju diskriminisanom licu pripada pravo na naknadu materijalne i/ili nematerijalne štete koja mu je prouzrokovana.

Vrste materijalne štete diskriminisanog lica

Materijalna šteta se ogleda u umanjenju nečije imovine (obična šteta) odnosno u sprečavanju njenog uvećanja što predstavlja izgubljenu korist. To bi na primer bio slučaj kada oštećeni usled diskriminatorske radnje koja je učinjena prema njemu, nije ostvario određenu zaradu jer nije dobio zaposlenje. 

Vrste nematerijalne štete diskriminisanog lica

Takođe, oštećeno lice ima pravo na naknadu nematerijalne štete koja se u ovakvim slučajevima najčešće ogleda u pretrpljenim duševnim bolovima usled povrede časti i ugleda.

Kako se utvrđuje postojanje diskriminacije?

Lice koje je pretrpelo bilo kakav vid diskriminacije, može podneti tužbu za naknadu štete u kojoj će navesti na koji način je prema njemu izvršena diskriminacija i kakva šteta mu je pričinjena takvim postupkom. Sve navedeno se u postupku dokazuje saslušanjem oštećenog lica, pojedinih svedoka koji imaju neposredna saznanja o samom događaju, pismene dokumentacije ukoliko ista postoji ili tome slično. Ukoliko u toku sudskog postupka tužilac dokaže da je tuženi izvršio diskriminatorsku radnju kojom mu je pričinjena šteta, sud će doneti odluku kojom će odlučiti da li je tužbeni zahtev osnovan, te ukoliko jeste, dosudiće naknadu štete oštećenom odnosno tužiocu.

Koji je rok podnošenja tužbe za diskriminaciju?

Prema zakonu, rok za podnošenje tužbe u ovom slučaju iznosi tri godine od dana kada je oštećeni saznao za štetu i lice koje je štetu učinilo, odnosno pet godina od kada je šteta nastala. Nakon tog perioda oštećeni gubi pravo da potražuje naknadu štete.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54