Koliko se čeka na isplatu osiguranja?

Sadržaj

Naknada iz osiguranja jeste osnovna obaveza osiguravajućeg društva prema osiguraniku, koja nastaje po osnovu ugovora koji je u tu svrhu zaključen. To pravo imaju i lica koja su oštećena u nekom štetnom događaju, poput saobraćajne nezgode i u tom slučaju naknada štete se potražuje od osiguravajuće kuće kod koje je osigurano vozilo lica koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu.

Društvo za osiguranje je dužno da u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva, kojim se prijavljuje šteta, dostavi podnosiocu zahteva obrazloženu ponudu za naknadu štete, te da istu isplati.

Ukoliko podneti odštetni zahtev nije potpun, društvo za osiguranje je dužno da se u roku od 8 dana od dana prijema zahteva pismeno obrati podnosiocu zahteva i zatraži dostavljanje celokupne dokumentacije koja je neophodna za utvrđivanje osnova i visine pričinjene štete.

U izuzetnim situacijama, kada je reč o šteti koja je pričinjena na stvarima, ako u roku od 14 dana od dana kada je osiguravajuće društvo primilo odštetni zahtev, nije moguće utvrditi osnov i visinu tog zahteva, društvo za osiguranje je dužno da ih utvrdi u roku od 45 dana od dana prijema tog zahteva, a za štetu na licima u roku od 90 dana, te da u daljem roku od 14 dana isplati naknadu štete oštećenom licu.

Da li visina štete utiče na rok isplate osiguranja?

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju, predviđa različite rokove za isplatu štete, u zavisnosti od toga da li se radi o maloj šteti ili je pričinjena šteta ipak većeg iznosa.

Koju dokumentaciju je neophodno pripremiti za isplatu osiguranja?

Prilikom podnošenja odštetnog zahteva kojim se prijavljuje nastanak štete osiguravajućem društvu, neophodno je podneti celokupnu postojeću dokumentaciju kojom se dokazuje da je šteta pričinjena, na koji način je ona prouzrokovana, ko su odgovorna lica, oštećena lica, svedoci i slično. Uz odštetni zahtev se obavezno podnosi popunjeni Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, a ako je policija izašla na mesto događaja, u tom slučaju se podnosi Zapisnik o izvršenom uviđaju, ili Službena beleška Ministarstva unutrašnjih poslova, fotodokumentacija, lekarski izveštaji ukoliko je oštećeno lice u toku saobraćajne nezgode povređeno i drugi dokazi po potrebi.

Koji je zakonski rok za isplatu tzv. “male” štete?

Pod malom štetom, Zakon podrazumeva štetu koja iznosi do 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti i za koju su uz odštetni zahtev dostavljeni dokazi na osnovu kojih se može utvrditi obaveza društva za osiguranje. Kada se radi o maloj šteti, društvo za osiguranje je dužno da naknadu štete isplati u roku od 8 dana od dana prijema odštetnog zahteva.

Koji je zakonski rok za isplatu “velike štete”?

Za štetu koja prelazi iznos od 1.000 evra, osiguravajuće društvo je u obavezi da u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva, dostavi podnosiocu zahteva obrazloženu ponudu za naknadu štete, te da istu isplati.

Koji je zakonski rok za isplatu nematerijalne štete?

Nematerijalna šteta u ovim slučajevima može se potraživati za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, smrti bliskog lica i strah. Rokovi za isplatu nematerijalne štete oštećenom licu su nešto duži u odnosu na rok koji Zakon predviđa da isplatu materijalne štete. Ukoliko odštetni zahtev nije potpun, osiguravajuće društvo je dužno da utvrdi osnov i visinu štete u roku od 90 dana, kao i da u narednih 14 dana izvrši isplatu nematerijalne štete oštećenom.

Šta učiniti u slučaju prekoračenja zakonskog roka za isplatu osiguranja?

Ukoliko se ne ispoštuju rokovi koji su predviđeni Zakonom za isplatu štete, oštećena lica imaju pravo da nadležnom sudu podnesu tužbu protiv osiguravajućeg društva, kojom će potraživati naknadu štete koju su pretrpeli usled nastupanja štetnog događaja.

Da li je moguće potraživati kamatu u slučaju prekoračenja zakonskog roka za isplatu osiguranja?

U situaciji kada siguravajuće društvo u zakonskom roku ne isplati štetu, oštećeni ima pravo da se obrati sudu za naknadu štete putem podnošenja tužbe u kojoj će potraživati naknadu štete sa zakonskom zateznom kamatom.

Zašto su vam potrebne usluge advokata u slučajevima naknade štete i isplate osiguranja?

Angažovanje advokata u slučajevima naknade štete je poželjno budući da je reč o stručnom licu koje Vam može pomoći da na najbolji način ostvarite prava koja Vam po zakonu pripadaju. Neretko se dešava da oštećena lica ne prijave štetu u predviđenom roku, te da usled neznanja čekaju dugo na isplatu štete ili pristanu na isplatu određenog iznosa na ime naknade štete, koji je mnogo manji od realnog iznosa koji im pripada. Bez obzira da li je štetu prijavio oštećeni ili je odštetni zahtev podneo advokat, važno je znati da advokat kojeg ste angažovali, učestvuje u pregovorima sa osiguravajućim kućama povodom naknade štete. 

S obzirom na bogato znanje i iskustvo, nakon što društvo za osiguranje dostavi ponudu za naknadu štete, advokat može da proceni da li je iznos koji vam je ponuđen, adekvatan i dovoljan za štetu koju ste pretrpeli, te ukoliko nije, razlika se može potraživati podnošenjem tužbe za naknadu štete. U toj situaciji, veoma je važno podneti tužbu u roku koji je predviđen Zakonom, kako oštećeno lice ne bi izgubilo pravo na naknadu pretrpljene štete. Iz svega navedenog, jasno je da je dobro poznavanje Zakona jedna od mnogobrojnih prednosti angažovanja advokata u postupku naknade štete.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi