Koliko se čeka na isplatu osiguranja?

Sadržaj

Naknada iz osiguranja jeste osnovna obaveza osiguravajućeg društva prema osiguraniku, koja nastaje po osnovu ugovora koji je u tu svrhu zaključen. 

To pravo imaju i lica koja su oštećena u nekom štetnom događaju, poput saobraćajne nezgode i u tom slučaju naknada štete se potražuje od osiguravajućeg društva kod kojeg je osigurano vozilo lica koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu.

Koji je rok za isplatu štete od strane osiguravajućeg društva?

Da bi se odgovorilo na ovo pitanje, neophodno je prvo utvrditi koja vrsta štete je pričinjena – da li se radi o maloj šteti ili je pričinjena šteta ipak većeg iznosa, ili je pretrpljena nematerijalna šteta.

Društvo za osiguranje je dužno da u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva, kojim se prijavljuje šteta, dostavi podnosiocu zahteva obrazloženu ponudu za naknadu štete, te da istu isplati.

Ako podneti zahtev za naknadu štete nije potpun, društvo za osiguranje je obavezno da se u roku od osam dana od dana prijema zahteva obrati pismenim putem oštećenom i zatraži da se dostavi celokupna dokumentacija neophodna za utvrđivanje osnova i visine pretrpljene štete.

U izuzetnim situacijama, kada je reč o šteti koja je pričinjena na stvarima, ako u roku od 14 dana od dana kada je osiguravajuće društvo primilo odštetni zahtev, nije moguće utvrditi osnov i visinu tog zahteva, društvo za osiguranje je dužno da ih utvrdi u roku od 45 dana od dana prijema tog zahteva, a za štetu na licima u roku od 90 dana, te da u daljem roku od 14 dana isplati naknadu štete oštećenom licu.

Koji je zakonski rok za isplatu tzv. “male” štete?

Pod malom štetom, zakon podrazumeva štetu koja iznosi do 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za koju su uz odštetni zahtev dostavljeni dokazi na osnovu kojih se može utvrditi obaveza društva za osiguranje. 

Kada se radi o maloj šteti, društvo za osiguranje je dužno da naknadu štete isplati u roku od 8 dana od dana prijema odštetnog zahteva.

Ovaj rok se odnosi i na slučajeve kada društvo za osiguranje proceni da je vrednost štete ispod 1.000 evra, a u odštetnom zahtevu se zahteva veći novčani iznos.

Koji je zakonski rok za isplatu “velike štete”?

Za štetu koja prelazi iznos od 1.000 evra, osiguravajuće društvo je u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju dužno da u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva, dostavi podnosiocu zahteva obrazloženu ponudu za naknadu štete, odnosno da u navedenom roku štetu isplati.

Koji je zakonski rok za isplatu nematerijalne štete?

Rok za isplatu nematerijalne štete oštećenom licu je nešto duži u odnosu na rok koji Zakon predviđa da isplatu materijalne štete.

Kada je reč o nematerijalnoj šteti, naknada može da se potražuje u sledećim situacijama:

  • Za pretrpljen fizički bol, 
  • Za pretrpljeni strah
  • Za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti; naruženosti; smrti bliskog lica 

Ukoliko zahtev za naknadu nije kompletan, osiguravajuće društvo ima obavezu da utvrdi osnov i visinu štete u roku od 90 dana, kao i da naknadu za nematerijalnu štetu oštećenom licu isplati u narednih 14 dana.

Šta ako je prekoračen zakonski rok za isplatu naknade štete od strane osiguravajućeg društva?

U situaciji kada osiguravajuće društvo u zakonskom roku ne isplati štetu, oštećeni ima pravo da se obrati sudu podnošenjem tužbe, u kojoj će potraživati naknadu štete sa zakonskom zateznom kamatom.

Koja dokumentacija je neophodna za isplatu naknade štete od strane osiguravajućeg društva?

Prilikom podnošenja odštetnog zahteva kojim se prijavljuje nastanak štete osiguravajućem društvu, neophodno je podneti celokupnu postojeću dokumentaciju kojom se dokazuje da je šteta pričinjena, na koji način je ona prouzrokovana, ko su odgovorna lica, oštećena lica, svedoci i slično. 

Uz odštetni zahtev se obavezno podnosi popunjeni Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi i izveštaj lekara ukoliko je oštećeno lice pretrpelo povrede. 

Ako je policija izašla na mesto događaja, u tom slučaju se podnosi:

  • Službena beleška MUP-a ili Zapisnik o izvršenom uviđaju,
  • Fotodokumentacija,
  • Lekarski izveštaji ukoliko je oštećeno lice u toku saobraćajne nezgode povređeno,
  • Drugi dokazi po potrebi.

Zašto vam je potreban advokat u slučajevima naknade štete i isplate osiguranja?

Neretko se dešava da oštećena lica ne prijave štetu u predviđenom roku, te da usled neznanja čekaju dugo na isplatu štete ili pristanu na isplatu određenog iznosa na ime naknade štete, koji je mnogo manji od realnog iznosa koji im pripada.

Angažovanje advokata za naknadu štete je poželjno budući da je reč o stručnom licu koje vam može pomoći da na najbolji način ostvarite prava koja vam po zakonu pripadaju

Bez obzira da li je štetu prijavio oštećeni ili je odštetni zahtev podneo advokat, važno je znati da advokat kojeg ste angažovali, učestvuje u pregovorima sa osiguravajućim kućama povodom naknade štete. 

S obzirom na bogato znanje i iskustvo, nakon što društvo za osiguranje dostavi ponudu za naknadu štete, advokat može da proceni da li je iznos koji vam je ponuđen, adekvatan i dovoljan za štetu koju ste pretrpeli, te ukoliko nije, razlika se može potraživati podnošenjem tužbe za naknadu štete. 

U toj situaciji, veoma je važno podneti tužbu u roku koji je predviđen zakonom, kako oštećeno lice ne bi izgubilo pravo na naknadu pretrpljene štete. 

Iz svega navedenog, jasno je da je dobro poznavanje zakona jedna od mnogobrojnih prednosti angažovanja advokata u postupku naknade štete.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi