Naknada štete

Naš pravni tim uspešno rešava sve vrste nadoknada štete, kako prema osiguravajućim društvima, tako i prema fizičkim i pravnim licima ili prema državnim organima.

Nadoknade štete mogu se ostvariti u pogledu štete na imovini, ili u pogledu štete za pretrpljeni bol, strah, duševne bolove, kao i zbog povrede prava ličnosti, uvrede, povrede časti i ugleda, i u drugim slučajevima.

Uvek nam se možete obratiti radi zaštite Vaših prava, a mi ćemo se postarati da dobijete maksimalan iznos nadoknade štete koji Vam prema zakonu pripada.

Najnoviji slučajevi

Slučajevi

naknada stete zbog pada grane

Naknada štete zbog pada drveta ili grane

Pad drveta ili grane predstavlja jedan od mnogobrojnih uzroka za nastanak štete, a koje pitanje je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima. Vrste štete koje uzrokuje

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza

Otkaz je nezakonit ukoliko nije sproveden u skladu sa zakonom, odnosno ako nije ispoštovan propisani postupak za otkaz ugovora o radu ili je reč o