Ko plaća sudske troškove za razvod braka?

Sadržaj

Ko snosi sudske troškove prilikom sporazumnog razvoda braka?

Ukoliko postoji saglasnost za razvod braka, brak se može razvesti putem pismenog sporazuma koji zaključuju supružnici, a koji obavezno sadrži sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine.

Kod sporazumnog razvoda braka, stranke se mogu unapred međusobno dogovoriti ko će snositi troškove, a ukoliko takvog dogovora nema, svaka strana plaća svoje troškove za razvod braka. Takođe, kod sporazumnog razvoda braka, sudija može obavezati stranke da svaka strana plati polovinu od celokupnog iznosa predviđene sudske takse.

Koji je iznos sudskih troškova prilikom sporazumnog razvoda braka? 

Pored advokatskih troškova, stranke su dužne da plate i sudske troškove. 

U slučaju sporazumnog razvoda braka, sudske takse iznose 2.660 dinara za podneti predlog za sporazumni razvod braka, kao i iznos od 2.660 dinara za presudu kojom se brak razvodi. 

Ko snosi sudske troškove kada se brak razvodi po tužbi?

U situaciji kada su odnosi između supružnika ozbiljno i trajno poremećeni, te ukoliko nije moguće objektivno ostvariti zajednicu života između supružnika, a ne postoji saglasnost stranaka da se brak razvede sporazumno, u tom slučaju se nadležnom sudu podnosi tužba za razvod braka. Tužba se u konkretnom slučaju podnosi sudu na čijem području se nalazi poslednje zajedničko prebivalište supružnika, a takođe nadležnost suda može biti zasnovana i prema prebivalištu tuženog.

O naknadi troškova postupka u vezi sa porodičnim odnosima sud odlučuje po slobodnoj oceni, vodeći računa o razlozima pravičnosti. Najčešće svaka stranka snosi troškove za sebe, osim ukoliko sud ne smatra da je celishodnije da obaveže jednu stranku da snosi sve troškove postupka. Kada se brak razvodi po tužbi, stranka koja je pokrenula postupak, odnosno tužilac, dužan da snosi troškove plaćanja sudske takse na tužbu i na presudu.

Koji je iznos sudskih troškova kada se brak razvodi po tužbi?

Kada se vodi postupak za razvod braka koji je pokrenut tužbom, postoji obaveza plaćanja sudske takse na tužbu u iznosu od 2.660 dinara i sudske takse na presudu suda, takođe u iznosu od 2.660 dinara.

Da li stranke mogu biti oslobođene plaćanja sudskih troškova za razvod braka?

Zakon u pojedinim slučajevima predviđa mogućnost oslobađanja od obaveze plaćanja sudske takse. U zahtevu za oslobađanje od plaćanja sudskih taksi koji se dostavlja sudu, stranka mora obrazložiti iz kojih razloga nije u mogućnosti da plati takse, a takođe mora dostaviti i dokaze kojima potvrđuje svoje tvrdnje, poput na primer potvrde iz katastra nepokretnosti da ne poseduje imovinu, zatim potvrdu iz Nacionalne službe o nezaposlenosti, dokaz da izdržava druga lica te da bi plaćanjem taksi bila ugrožena egzistencija njene porodice i slično.

Dakle, u ovakvim slučajevima, sudija će ceniti imovinsko stanje stranke, da li stranka poseduje nepokretnosti, da li je stranka u radnom odnosu, te ukoliko jeste, koliki su joj mesečni prihodi koje ostvaruje po osnovu rada, visinu penzije ukoliko je lice korisnik penzije, da li plaća određeni mesečni iznos na ime izdržavanja, na osnovu čega će doneti odluku o tome da li će udovoljiti zahtevu stranke i osloboditi je od plaćanja sudskih taksi ili će ipak obavezati stranku da ih plati.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi