Šta je ugovor o delu i kako je regulisan

Sadržaj

Ugovor o delu je regulisan Zakonom o radu i Zakonom o obligacionim odnosima. Ovim ugovorom јedna ugovorna strana, poslanik odnosno izvršilac (preduzimač, izvođač radova) se obavezuje da obavi određeni posao, kao što je izrada ili opravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada i slično. Druga ugovorna strana –  naručilac posla – obavezuje se da mu za to plati naknadu.

Šta je ugovor o delu?

Ugovor o delu se zaključuje u pismenoj formi i predstavlja dvostrano obavezan ugovor. Naručilac posla se obavezuje da isplati odgovarajuću naknadu za izvršen posao, a izvršilac posla je dužan da u korist naručioca ispuni dogovoreni posao. 

Za nastanak pomenutog ugovora, neophodna je saglasnost ugovornih strana u pogledu bitnih elemenata ugovora. Prilikom zaključenja ugovora o delu, tačno se zna ko su ugovorne strane i u čemu se ogledaju njihove obaveze. 

Koji su bitni elementi ugovora o delu? 

Ugovor o delu treba da sadrži podatke o ugovornim stranama, predmet ugovora odnosno opis poslova koje je potrebno obaviti. Takođe, moraju biti navedeni rok u kojem treba izvršiti ugovoren posao i visina naknade koja se plaća za obavljeni rad.

Predmet ugovora

Predmet ugovora o delu predstavlja izrada ili opravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada.  Zakon o radu izričito predviđa da su u pitanju poslovi koji su van delatnosti poslodavca.

Nagrada za izvršeni posao

Naknada se određuje Ugovorom o delu, osim ukoliko nije određena obaveznom tarifom ili kojim drugim obaveznim aktom.

Ukoliko naknada ipak nije određena, ona se utvrđuje po sledećim osnovama:

 • Prema vrednosti rada,
 • Normalno potrebnom vremenu za takav posao, 
 • Prema uobičajenoj naknadi za tu vrstu rada.

Naručilac posla nije dužan da isplati naknadu pre nego što je pregledao izvršeni rad i odobrio ga, izuzev ako je drugačije ugovoreno.

Vremenski rok za izvršenje dogovorenog posla

Ugovorna strana koja prihvata da obavi ugovoreni posao, ima obavezu da posao izvrši u skladu sa dogovorom i pravilima posla. 

Pomenuto izvršenje obaveze treba da se obavi u okviru prethodno ugovorenog vremenskog roka, koji je razuman i potreban za obavljanje konkretno određenog posla.

Raskid ugovora

 1. U slučaju da se izvršilac posla ne pridržava ugovorenih uslova, niti posao obavlja na način kako je to dogovoreno, naručilac posla može raskinuti ugovor o delu. 
 2. Ako je izvršilac posla nepravilno izvršio posao koji je ugovoren, usled čega izvršeno delo ima određene nedostatke, naručilac može upozoriti izvršioca da koriguje rad u razumnom roku. 
 3. Ukoliko se nedostaci ne otklone, naručilac posla može raskinuti ugovor i zatražiti naknadu štete.
 4. Ukoliko je ugovoren rok u kojem je neophodno da se završi ugovoreni posao, a izvršilac kasni sa početkom ili završetkom posla i očigledno ga neće završiti u roku, naručilac ima pravo na raskid ugovora o delu i da zahteva naknadu štete. 
 5. Navedeno pravo pripada naručiocu i kada vremenski okvir nije bitan element ugovora, ukoliko bi naručilac očigledno bio oštećen zbog takvog zakašnjenja, odnosno ne bi imao interesa za ispunjenje ugovora. 
 6. Pored navedenih uslova, ugovor može biti raskinut i sporazumom ugovornih strana ili u slučaju smrti izvršioca, pod uslovom da je posao zaključen s obzirom na ličnost izvršioca.

Koji su objektivni nedostaci rada po osnovu ugovora o delu?

Lica koja su angažovana za obavljanje poslova iz ugovora o delu nemaju status zaposlenih lica kod poslodavca. Prema tome, nemaju prava iz radnog odnosa koja zaposlenima u radnom odnosu pripadaju, poput prava na godišnji odmor, bolovanje, određeno radno vreme, pauzu u toku rada i slično.

Pod objektivne nedostatke rada po osnovu ugovora o delu mogu se svrstati i:

 • Nezaštićenost izvršioca posla u pogledu otkaza ugovora o delu u skladu sa zakonskim odredbama Zakona o radu,
 • Ne dobijanje naknade za prekovremeni rad.

Ko sve može biti zaposlen ugovorom o delu?

Poslodavac može  da zaključi ugovor o delu sa bilo kim. Dakle, izvršioci posla po ugovoru o delu mogu biti:

 • Zaposlena lica, bez obzira da li su u radnom odnosu kod naručioca posla ili kod drugog poslodavca
 • Nezaposlena lica
 • Studenti
 • Penzioneri
 • Poljoprivrednici
 • Umetnici ili kulturni radnici
 • Vlasnik firme, preduzetnik ili osnivač

Lice koje je u radnom odnosu kod drugog poslodavca može zaključiti ugovor o delu, bez obaveze da o tome obavesti svog poslodavca.

Bitno je samo da sa poslom iz ugovora o delu na adekvatan način uskladi obaveze koje ima na svom radnom mestu.

Da li se na ugovor o delu plaćaju porezi i doprinosi?

Naknada koju izvršilac dobija po osnovu Ugovora o delu smatra se ugovorenom naknadom, na koju se plaćaju porez i doprinosi. 

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, prihodi ostvareni po osnovu ugovora o delu se smatraju ostalim prihodima, a ne zaradom. To znači da se poreskim obveznikom smatra fizičko lice koje ostvaruje takve prihode. 

Lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu imaju pravo na uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje. Međutim, doprinosi za socijalno odnosno penzijsko i invalidsko osiguranje se ne plaćaju za izvršioce kojima su ti doprinosi već uplaćeni u toj kalendarskoj godini. 

Takođe, zdravstveno osiguranje se ne plaća za lica koja su osigurana po drugom osnovu, kao što su penzioneri ili zaposlena lica koja su u radnom odnosu.

Da li je ugovor o delu sličan drugim ugovorima?

Ugovor o delu ima određene sličnosti sa ugovorom o prodaji. Osnovni kriterijum za razgraničenje pomenuta dva ugovora ogleda se u razlogu obavezivanja ugovornih strana. 

Naime, ugovor kojim se jedna strana obavezuje da izradi određenu stvar od svog materijala smatra se ugovorom o prodaji. 

Međutim, u slučaju da se naručilac obavezao da da bitan deo materijala potreban za izradu određene stvari ili ukoliko su ugovarači imali u vidu naročito rad izvršioca, radi se o ugovoru o delu.

Na koji način dolazi do zloupotrebe ugovora o delu?

U praksi postoje slučajevi zloupotrebe ugovora o delu, koji se ogledaju u radnom angažovanju radnika za obavljanje poslova koji nisu van delatnosti poslodavca. 

Dakle, kao što smo već spomenuli, pomenuti ugovor ne može da se zaključi za obavljanje poslova koji spadaju u osnovnu ili pretežnu delatnost poslodavca, odnosno za poslove koji su predviđeni sistematizacijom i organizacijom radnih mesta. 

U tim slučajevima, radnik ima pravo da se obrati inspekciji rada ili da pokrene sudski postupak. Na taj način će se utvrditi ništavost takvog ugovora, budući da isti ne proizvodi pravno dejstvo.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54