Radno pravo

Advokatska kancelarija Popović zastupa kako poslodavce, tako i zaposlene, u svim pitanjima koja proističu iz radnih odnosa, nudeći pritom usluge najvišeg nivoa na osnovu višegodišnjeg iskustva u ovoj oblasti.

Kada zastupamo poslodavce, naši advokati pružaju savete u ciju prevencije pravnih problema. To postižemo tako što smo stalno u kontaktu sa klijentom vodeći ga kroz sve neophodne korake u skladu sa njegovim pravnim obavezama. Jedan od aspekata ove saradnje je sastavljanje pravnih akata na način da se klijent zaštiti od svake moguće nepredvidive okolnosti. Kada je to potrebno, naši advokati su u gotovo svakodnevnom kontaktu sa sektorom ljudskih resursa kod poslodavca, kako bi ga savetovali prilikom sporovođenja procedure tehnološkog viška ili drugih razloga za otkaz ugovora o radu, primene disciplinskih mera, upozorenja i sl. Klijenti sa kojima ostvarujemo dugogodišnju saradnju imaju mogućnost da nas kontaktiraju u svako doba, pre donošenja bilo koje značajne odluke povodom radnih odnosa. Ukoliko se desi radni spor, naš pravni tim je spreman da pruži efikasnu i delotvornu podršku, u čemu smo do sada imali maksimalan učinak.

Zastupajući zaposlene nudimo pravne savete i usluge zastupanja onima koji su na bilo koji način oštećeni na radnom mestu. Nezavisno od toga da li ste dobili nezakonit otkaz, da li ste diskriminisani na radu, da li ste trpeli mobing na poslu, da li je nastupila povreda na radu, da li su ispunjeni uslovi zaštite na radu ili samo želite da znate svoja prava iz radnog odnosa, predočavamo Vam sve mogućnosti koje imate i dajemo realistične savete, iz kog razloga nam je procenat uspeha u radnim sporovima izuzetan.

Najnoviji slučajevi

Slučajevi

Otkaz ugovora o radu

Rad za svakog zaposlenog predstavlja poseban izvor egzistencije, s toga je neophodno obezbediti zaposlenim licima odgovarajuču pravnu zaštitu, naročito od neosnovanog otkaza. Sa druge strane,

Šta je ugovor o delu i kako je regulisan

Ugovor o delu je regulisan Zakonom o radu i Zakonom o obligacionim odnosima. Pomenutim ugovorom se jedna ugovorna strana, poslanik odnosno izvršilac (preduzimač, izvođač radova)

Ugovor o radu – Prava i obaveze

Kako se reguliše ugovor o radu?  Zakon o radu primenjuje se na radne odnose, a njime je regulisana i sadržina Ugovora o radu. Kada je