Porez na kupovinu ili prodaju nekretnine

Sadržaj

Ko ima obavezu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava?

Porez na prenos apsolutnih prava predstavlja posebnu vrstu poreza i plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti, po osnovu zaključenog Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. 

Zakonom je predviđeno da porez na prenos apsolutnih prava plaća poreski obveznik, a to je u konkretnom slučaju prodavac nepokretnosti.

Da li porez plaćaju i prodavac i kupac?

Porez na prenos apsolutnih prava ne mogu platiti i kupac i prodavac, s obzirom da poreski obveznik može biti samo jedan od navedenih lica, odnosno ugovornih strana iz zaključenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Kao što smo već rekli, prodavac je taj koji je po zakonu dužan da plati porez na prenos apsolutnih prava, ali se ugovorne strane mogu dogovoriti i uneti u ugovor o kupoprodaji da će kupac platiti pomenuti porez. U tom slučaju, obavezu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava snosi kupac nepokretnosti.

Koji je iznos poreske stope kod poreza na prenos apsolutnih prava?

Stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5%.

Poresku osnovicu čini cena koja je ugovorena i navedena u Ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti i ona bi trebalo da odgovara tržišnoj vrednosti nepokretnosti. U slučaju da je ugovorena cena niža, tada poresku osnovicu čini tržišna vrednost predmetne nepokretnosti. 

Koji je rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava?

Poreska obaveza nastaje danom zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, a poreski obveznik je dužan da u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. 

Međutim, ukoliko je ugovor o kupoprodaji nepokretnosti overen od strane javnog beležnika, u tom slučaju poreski obveznik neće podnositi poreski prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, već će javni beležnik pred kojim je overen predmetni ugovor, u roku od 24h od dana overe, po službenoj dužnosti dostaviti ugovor organu nadležnom za poslove katastra, koji će potom celokupnu dokumentaciju bez odlaganje proslediti nadležnom poreskom organu.

Šta je potrebno pripremiti od dokumentacije?

Neophodnu dokumentaciju dostavlja javni beležnik koji je overio ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, te uz primerak overenog ugovora o kupoprodaji, dostavlja overenu izjavu kupca prvog stana, ukoliko ista postoji, a koju je javnom beležniku dostavio kupac nepokretnosti do overe kupoprodajnog ugovora kao i obaveštenje o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ukoliko su ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje.

Gde se plaća porez na kupovinu ili prodaju nekretnine i u kom roku?

Porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje nadležni poreski organ, u formi rešenja koje dostavlja poreskom obvezniku. Poreski obveznik je dužan da izvrši isplatu poreza u novčanom iznosu koji je utvrđen i to u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, na račun koji je naveden u rešenju.

Da li je neko oslobođen od plaćanja poreza na kupovinu nekretnine?

Obaveze plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava oslobođeno je fizičko lice koje kupuje prvi stan, pod uslovom da je punoletni državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Kao jedan od najvažnijih uslova za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava Zakon predviđa da kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

Porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije, do 15 m2 po svakom članu.

Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veća od 40 m2 , porez se plaća na razliku površine kupljenog stana i površine za koju je zakonom predviđeno oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.

Koje su posledice ukoliko ne platite porez na kupovinu ili prodaju nekretnine?

Nadležni poreski organ će poreskom obvezniku koji nije u zakonskom roku platio porez na prenos apsolutnih prava dostaviti Opomenu pred tužbu, a nakon čega ima pravo da pokrene i izvršni postupak u kojem će prinudnim putem od poreskog obveznika pored poreskog duga naplatiti i kamatu, što će sve uz troškove izvršnog postupka znato povećati iznos koji će poreski obveznik morati da plati.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi