Prolazak na crveno svetlo na semaforu

Sadržaj

Crveno svetlo na semaforu označava zabranjen prolaz. Prolaskom na crveno svetlo na semaforu, vozač dovodi u opasnost ne samo sebe već i ostale učesnike u saobraćaju i na taj način čini jedan od najtežih prekršaja u saobraćaju. Posledice ovakvog postupanja vozača mogu biti sudar sa drugim vozilom ili obaranje pešaka na pešačkom prelazu.

Koja je kazna predviđena za prolazak kroz crveno svetlo na semaforu?

Vozač koji prođe na crveno svetlo na semaforu kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora. Pored navedenog, izreći će mu se i 6 kaznenih poena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 3 meseca. U slučaju kada je prolaskom na crveno svetlo na semaforu prouzrokovana saobraćajna nezgoda, obavezno će se propisani broj kaznenih poena za taj prekršaj uvećati za 3.

Prolazak na crveno svetlo na semaforu može se lako podvesti pod nasilničku vožnju i to u slučaju kada vozač dva ili više puta prođe na crveno svetlo u roku od 10 minuta. Za ovakav vid  prekršaja zakon je predvideo veoma stroge kazne.

Takođe, kršenjem osnovnih pravila postupanja u saobraćaju može se ozbiljno ugroziti bezbednost odnosno život pešaka ukoliko vozač ne zaustavi svoje vozilo u momentu kada je za njega uključeno crveno svetlo na semaforu, a pešacima dozvoljen slobodan prolaz na pešačkom prolazu.

Dakle, prolaskom na crveno svetlo na semaforu, narušava se poverenje koje bi trebalo da postoji između svih učesnika u saobraćaju, a posledice činjenja pomenutog prekršaja mogu biti kobne.

Da li vozač koji prođe kroz crveno ima pravo na sporazum o priznanju prekršaja?

Zakon o prekršajima predviđa mogućnost zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja. U slučaju prolaska kroz crveno svetlo na semaforu, moguće je zaključiti navedeni sporazum. 

Ko ima pravo na sporazum o priznanju prekršaja?

Sporazum se može zaključiti sa vozačem koji u poslednja 24 meseca nije više od jednom bio pravnosnažno osuđen za prekršaj iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je zakonom propisano obavezno izricanje šest ili više kaznenih poena.

Ko nema pravo na sporazum o priznanju prekršaja?

Ukoliko je vozač za izvršeni prekršaj bio više od jednog puta pravnosnažno osuđen u periodu od 24 meseca, u tom slučaju gubi pravo na zaključenje sporazuma.  

Pomenuti sporazum se ne može zaključiti u slučaju nasilničke vožnje, a takođe njegovo zaključenje nije moguće ni sa maloletnikom odnosno licem koje je u momentu izvršenja prekršaja bilo maloletno kao ni sa vozačem koji je u prethodne četiri godine izazvao težu saobraćajnu nezgodu, u kojoj je ugrozio nečiji život, imovinu veće vrednosti ili je pak prouzrokovao povređivanje drugog lica kojem vozač nije pružio pomoć.

Napominjemo još i  da sporazum nije moguće zaključiti u situaciji kada je izvršen prekršaj za koji je predviđena kazna u fiksnom novčanom iznosu. U tom slučaju, policija izdaje prekršajni nalog, a propisana novčana kazna se može umanjiti za polovinu, ukoliko je okrivljeni plati u roku od 8 dana od dana izdavanja prekršajnog naloga.

Postupak sporazuma o priznanju prekršaja

Podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka može okrivljenom da predoči mogućnost za zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja, što se u praksi ređe dešava, budući da zaključenje ovakvog sporazuma najčešće iniciraju okrivljeni ili njegov branilac. Pored navednog, sud će i u pozivu okrivljenog ukazati na mogućnost zaključenje sporazuma. 

Pomenuti sporazum se zaključuje između podnosioca zahteva odnosno policije i okrivljenog, i njime okrivljeni prihvata odgovornost za prekršaj koji mu se stavlja na teret. Njegova svrha ogleda se u sporazumevanju okrivljenog i policije o vrsti i visini kazne tj smanjenju broja kaznenih poena, umanjenju kazne i kraćem trajanju izrečene zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Nakon zaključenja, policija dostavlja sporazum nadležnom Prekršajnom sudu pred kojim se vodi prekršajni postupak protiv okrivljenog, a to pravo imaju i okrivljeni kao i njegov branilac. Ukoliko sud utvrdi da su ispunjeni svi uslovi predviđeni zakonom, donosi presudu kojom usvaja sporazum o priznanju prekršaja, okrivljenog oglašava krivim i izriče kaznu i drugu prekršajnu sankciju, koje su utvrđene sporazumom. 

Važno je znati da se sporazum može zaključiti do donošenja prvostepene presude, a zaključenjem pomenutog sporazuma, podnosilac i okrivljeni se odriču prava na žalbu. Ukoliko se sporazum zaključi i dostavi nakon donošenja prvostepene presude, sud će ga odbaciti budući da nije blagovremeno podnet.

Da li za saobraćajne prekršaje ovog tipa treba angažovati advokata?

U navedenoj oblasti, advokatska kancelarija Popović ima bogato višegodišnje iskustvo u velikom broju prekršajnih postupaka i sa maksimalnom pažnjom se stara o zaštiti prava i interesa naših klijenata, a što Vam može koristiti u slučaju da je protiv Vas pokrenut prekršajni postupak. U slučaju angažovanja branioca, treba imati u vidu da troškove stručne odbrane ne morate odmah platiti, a u većini slučajeva nećete biti dužni uopšte da ih platite budući da je Zakonom o prekršajima propisano da u slučaju kada je okrivljeni oslobođen odgovornosti, troškove zastupanja i prekršajnog postupka snosi sud.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi