Prolazak na crveno svetlo na semaforu

Sadržaj

Crveno svetlo na semaforu označava zabranjen prolaz. Prolaskom na crveno svetlo na semaforu, vozač dovodi u opasnost ne samo sebe već i ostale učesnike u saobraćaju. Na taj način čini jedan od najtežih prekršaja u saobraćaju. Posledice ovakvog postupanja vozača mogu biti mnogobrojne, poput sudara sa drugim vozilom ili obaranje pešaka na pešačkom prelazu.

Koja je kazna za prolazak kroz crveno svetlo na semaforu?

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, za prelazak na crveno svetlo semafora ili za ne zaustavljanje vozila ispred pešačkog prelaza koji je regulisan semaforima, propisana je novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana. Uz jednu od navedenih kazni izriče se i šest kaznenih poena kao i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri meseca.

U slučaju kada je prolaskom na crveno svetlo na semaforu prouzrokovana saobraćajna nezgoda, propisani broj kaznenih poena za taj prekršaj će se obavezno uvećati za tri.

Prolazak na crveno svetlo na semaforu može se lako podvesti i pod nasilničku vožnju i to u slučaju kada vozač dva ili više puta prođe na crveno svetlo na semaforu, pod uslovom da između dva uzastopna prolaska nije prošlo više od 10 minuta. 

Takođe, kršenjem osnovnih pravila postupanja u saobraćaju može se ozbiljno ugroziti bezbednost odnosno život pešaka ukoliko vozač ne zaustavi svoje vozilo u momentu kada je za njega uključeno crveno svetlo na semaforu, a pešacima dozvoljen slobodan prolaz na pešačkom prolazu.

Dakle, prolaskom na crveno svetlo na semaforu, narušava se poverenje koje bi trebalo da postoji između svih učesnika u saobraćaju, a posledice činjenja pomenutog prekršaja mogu biti kobne.

Da li vozač koji prođe kroz crveno ima pravo na sporazum o priznanju prekršaja?

Zakon o prekršajima predviđa mogućnost zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja. U slučaju nepoštovanja saobraćajne signalizacije odnosno prolaska kroz crveno svetlo na semaforu, moguće je zaključiti pomenuti sporazum. 

Ko ima pravo na sporazum o priznanju prekršaja u saobraćaju?

Vozač koji u poslednjih 24 meseca nije bio više od jednom pravnosnažno osuđen za prekršaj iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, za koji je zakonom propisano obavezno izricanje šest ili više kaznenih poena, može zaključiti sporazum o priznanju prekršaja

Ko nema pravo na sporazum o priznanju prekršaja?

Ukoliko je vozač u poslednjih 24 meseca više od jednom bio pravnosnažno osuđen za prekršaj iz oblasti bezbednosti saobraćaja, u tom slučaju gubi pravo na zaključenje sporazuma.

Sporazum za saobraćajni prekršaj se ne može zaključiti u slučaju nasilničke vožnje. Takođe ga nije moguće zaključiti ako je vozač maloletan (u momentu izvršenja prekršaja) kao ni sa vozačem koji je prouzrokovao težu saobraćajnu nezgodu u poslednjih četiri godine, u kojoj je ugrozio život, imovinu veće vrednosti ili je povredio drugo lice i pritom mu nije pružio pomoć.

Napomena: Sporazum se ne može zaključiti za prekršaje kod kojih je predviđena kazna u fiksnom novčanom iznosu. Policija u tom slučaju izdaje prekršajni nalog, a propisana novčana kazna se može umanjiti za polovinu, ukoliko je okrivljeni plati u roku od 8 dana od dana izdavanja prekršajnog naloga.

Postupak sporazuma o priznanju prekršaja

Podnosilac zahtev za pokretanje prekršajnog postupka može da obavesti okrivljenog o mogućnosti postizanja sporazuma o priznanju prekršaja, što se u praksi ređe dešava, budući da zaključenje ovakvog sporazuma najčešće iniciraju okrivljeni ili njegov branilac. Pored toga, sud će u pozivu okrivljenom ukazati na mogućnost zaključenja sporazuma.

Sporazum se zaključuje između podnosioca zahteva, odnosno policije i okrivljenog. Okrivljeni njime prihvata odgovornost za prekršaj koji mu se stavlja na teret.

Svrha sporazuma o priznanju prekršaja ogleda se u pregovaranju okrivljenog i policije o vrsti i visini kazne, tj. smanjenju broja kaznenih poena, umanjenju kazne i kraćem trajanju izrečene zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Nakon zaključenja pomenutog sporazuma, policija dostavlja sporazum nadležnom Prekršajnom sudu pred kojim se vodi prekršajni postupak. Ukoliko sud utvrdi da su ispunjeni svi uslovi predviđeni zakonom, donosi presudu kojom usvaja sporazum o priznanju prekršaja, okrivljenog oglašava krivim i izriče kaznu i drugu prekršajnu sankciju utvrđenu sporazumom. 

Važno je znati da se sporazum može zaključiti do donošenja prvostepene presude, a zaključenjem sporazuma, podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i okrivljeni se odriču prava na žalbu. Ukoliko se sporazum zaključi i dostavi nakon donošenja prvostepene presude, sud će ga odbaciti budući da nije blagovremeno podnet.

Da li za saobraćajne prekršaje ovog tipa treba angažovati advokata?

Zahvaljujući bogatom iskustvu u velikom broju prekršajnih postupaka, advokatska kancelarija Popović se sa maksimalnom pažnjom stara o zaštiti prava i interesa svojih klijenata, a što je od značaja ukoliko je protiv vas pokrenut prekršajni postupak.

Ukoliko angažujete branioca, trebalo bi da znate da troškove stručne odbrane ne morate odmah da platite. Štaviše, u većini slučajeva nećete biti dužni uopšte da ih platite budući da je Zakonom o prekršajima propisano da u slučaju kada je okrivljeni oslobođen odgovornosti, troškove odbrane i prekršajnog postupka padaju na teret suda pred kojim se vodio prekršajni postupak.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54