Prekršajni nalog

Sadržaj

Zakonom o prekršajima propisano je da se prekršajni nalog izdaje kada je za prekršaj zakonom ili drugim propisom od prekršajnih sankcija predviđena samo novčana kazna u fiksnom iznosu, što znači da se radi o lakšim prekršajima.
Najčešće se radi o lakšim prekršajima iz oblasti saobraćaja, kao što su nekorišćenje sigurnosnih pojaseva tokom vožnje, upotreba mobilnog telefona, prelazak u svojstvu pešaka van obeleženog pešačkog prelaza itd.

Prekršajni nalog se uručuje prisutnom licu za koga se smatra da je učinilo prekršaj u momentu otkrivanja prekršaja. Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog svojim potpisom na odgovarajućem mestu u nalogu potvrđuje njegov prijem.
Važno je naglasiti da imate pravo da na licu mesta odbijete da potpišete prekršajni nalog. Prekršajni nalog mora biti snabdeven Vašim potpisom, tek kada odlučite da podnesete isti sudu kao zahtev za sudskim odlučivanjem, a ne i u momentu preuzimanja naloga.

Prednost uvođenja prekršajnog naloga ogleda se u tome što se na taj način strankama pružaju dve mogućnosti: ili da plate polovinu kazne ili da podnesu prekršajni nalog nadležnom sudu, i na taj način iniciraju pokretanje prekršajnog postupka.

Plaćanjem polovine izrečene kazne u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga, oslobađate se plaćanja druge polovine izrečene kazne, ali na taj način prihvatate odgovornost za prekršaj.

U slučaju da u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga ne platite izrečenu kaznu ili ne podnesete zahtev za sudsko odlučivanje o izdatom prekršajnom nalogu, smatraće se da ste prihvatili odgovornost propuštanjem, a prekršajni nalog će postati konačan i izvršan.

U slučaju da je protiv Vas izdat prekršajni nalog za koji prekršaj smatrate da niste odgovorni, možete nadležnom sudu u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga, lično ili putem pošte, dostaviti potpisan prekršajni nalog, uz koji možete priložiti pisanu odbranu ili dostaviti, odnosno predložiti dokaze.
Pod navedenim uslovima, predmetni prekršajni nalog predstavlja zahtev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu, čime stičete svojstvo okrivljenog u  postupku.

Važno je naglasiti da ukoliko pokrenete prekršajni postupak na prethodno opisan način, uz stručnu pomoć advokata koji se bavim ovakvim postupcima, imate velike šanse da se oslobodite plaćanja bilo kakve kazne, kao i prekršajne odgovornosti, a ono što je još bitnije jeste da znate da činjenica što ste okrivljeni u postupku ne znači automatski da ste i krivi za prekršaj. Dakle, i u prekršajnom postupku važi pretpostavka nevinosti, baš kao i u krivičnom postupku.

Ukoliko Vam je izdat prekršajni nalog i potreban Vam je savet ili pravna pomoć vezano za sastavljanje Zahteva za sudsko odlučivanje ili odbrane u prekršajnom postupku, budite slobodni da nas kontaktirate, budući da se dugi niz godina uspešno bavimo oslobođanjem klijenata prelršajne odgovornosti upravo u ovakvim situacijama.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi