Naknada štete za bol i strah usled saobraćajne nezgode

Sadržaj

Pitanje naknade nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove, kao i za pretrpljeni strah, regulisano je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije.

Od koga oštećeni može potraživati naknadu štete?

Zakonodavac je obavezujućim odrebama predvideo obavezu svakog vlasnika automobila da osigura svoje vozilo od autoodgovornosti vlasnika, a što dalje znači da oštećeno lice može zahtevati naknadu štete od osiguravajućeg društva kod kojeg je osigurano vozilo kojim je šteta prouzrokovana.

Procedura evidentiranja saobraćajne nezgode u cilju nadoknade štete

Naime, kada se dogodi saobraćajna nezgoda, potrebno je da učesnici saobraćajne nezgode na licu mesta pozovu policiju, kako bi policijski službenici sačinili Zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode ili Službenu belešku.

Kada se popunjava “Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi”?

Druga situacija jeste da učesnici predmetne saobraćajne nezgode popune Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, ili kako je popularnije poznato “Evropski obrazac”, ukoliko se radi o manjoj materijalnoj šteti, bez povređenih lica, međutim naša je preporuka da uvek pozovete policiju koju ćete obavestiti o nastaloj saobraćajnoj nezgodi.

Šta je sve potrebno uraditi ukoliko se odlučimo na popunjavanje “Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi”

Prilikom popunjavanja Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi, neophodno je navesti kada i gde se dogodila saobraćajna nezgoda, navesti podatke o učesnicima saobraćajne nezgode i svedocima odnosno putnicima koji su se predmetnom prilikom nalazili u vozilu. Pored toga, potrebno je navesti i tražene podatke koji se odnose na vozilo koje je prozrokovalo saobraćajnu nezgodu i vozilo koje je oštećeno usled štetnog dogadjaja, broj polise i naziv osiguravajućeg društva u kojem su vozila osigurana. Uz sve navedeno, trebalo bi nacrtati skicu u prostoru koji je za to naznačen u Evropskom obrazcu, kako bi se jasno mogao videti način na koji je došlo do saobraćajne nezgode. Takođe, neophodni su i pismeno priznanje krivice lica koje je skrivilo nezgodu kao i potpisi učesnika saobraćajne nezgode, odnosno vozača.

Gde se može preuzeti “Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi”

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi se može preuzeti u filijali osiguravajuće kuće ili agenciji koja se bavi registracijom vozila.

Evidentiranje medicinskih povreda u saobraćajnoj nezgodi

Ukoliko je neki od učesnika pretrpeo povrede prilikom saobraćajne nezgode potrebno je da se isti u što kraćem roku javi nadležnom lekaru, kako bi dobio adekvatnu medicinsku pomoć, a nakon čega lekar sastavlja izveštaj i konstatuje da su povrede nastale usled saobraćajne nezgode.

Postupak naknade štete usled saobraćajne nezgode

Sam postupak naknade štete teče tako što se odgovarajućem osiguravajućem društvu podnosi odštetni zahtev, zajedno sa potrebnom dokumentacijom (poput lekarskog izveštaja, Evropskog obrazca, Službene beleške), kojim se potražuje naknada nematerijalne štete koju je oštećeni pretrpeo u saobraćajnoj nezgodi. Rok osiguravajućeg duštva za rešavanje predmeta po poslatom odštetnom zahtevu je 90 dana, od dana podnošenja odštetnog zahteva, ali to često bude i pre isteka navedenog roka.

Kada treba podneti tužbu za naknadu štete nastale saobraćajnom nezgodom?

Ukoliko osiguravajuće društvo ne isplati oštećenom naknadu štete u odgovarajućem iznosu za pretrpljene fizičke bolove i/ili pretrpljeni strah povodom nastale saobraćajne nezgode, ili ukoliko potpuno odbije da isplati bilo kakav iznos na ime pretrpljene nematerijalne štete, sledeći korak jeste slanje tužbe nadležnom sudu.

Postupak veštačenja

U toku postupka veštaci ortopedi i veštaci neuropsihijatri, kao stručna lica, ocenjuju da li postoji razlika između onog što je osiguravajuće duštvo isplatilo oštećenom na ime naknade nematerijalne štete i onoga što istom zaista pripada, te daju svoj nalaz i mišljenje. U ovakvim predmetima vremensko trajanje samog postupka je relativno kratko, uglavnom se postupak okonča na dva ročišta, a pri čemu je potrebno da se oštećeni samo jednom pojavi pred sudom kako bi dao izjavu o štetnom događaju.

Kako se tarifira sudski spor za naknadu štete za pretrpljeni bol i strah usled saobraćajne nezgode?

Veoma značajna informacija za oštećena lica jeste da se postupci za naknadu štete prema Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a da advokat na kraju postupka naplati troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja bude dosuđena na sudu. Dakle, postupak za naknadu štete može se sprovesti bez bilo kakvih prethodnih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi