Naknada štete za bol i strah usled saobraćajne nezgode

Pitanje naknade nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove, kao i za pretrpljeni strah, regulisano je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije.
Zakonodavac je obavezujućim odrebama predvideo obavezu svakog vlasnika automobila da osigura svoje vozilo od autoodgovornosti vlasnika, a što dalje znači da oštećeno lice može zahtevati nadoknadu štete od osiguravajućeg društva.

Naime, kada se dogodi saobraćajna nezgoda, potrebno je da učesnici saobraćajne nezgode na licu mesta pozovu policiju, kako bi ista sačinila Zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode ili Službenu belešku.
Druga situacija jeste da učesnici predmetne saobraćajne nezgode popune Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, ili kako je popularnije poznato “Evropski obrazac”, ukoliko se radi o manjoj materijalno šteti, bez povređenih lica, međutim naša je preporuka da uvek pozovete policiju.
Ukoliko je neki od učesnika pretrpeo povrede prilikom saobraćajne nezgode potrebno je da se isti u što kraćem roku javi nadležnom lekaru, kako bi dobio adekvatnu pomoć, a nakon čega lekar sastavlja izveštaj i kontatuje da su povrede nastale usled saobraćajne nezgode.

Sam postupak naknade štete teče tako što se odgovarajućem osiguravajućem društvu podnosi odštetni zahtev, zajedno sa potrebnom dokumentacijom (poput lekarskoj izveštaja, Evropskog obrazca, Službene beleške), kojim se potražuje naknada nematerijalne štete koju je oštećeni pretrpeo u saobraćajnoj nezgodi. Rok osiguravajućeg duštva za rešavanje predmeta po poslatom odštetnom zahtevu jeste 90 dana, od dana podnošenja odštetnog zahteva, ali to često bude i pre isteka navedenog roka.

Ukoliko osiguravajuće društvo ne isplati oštećenom naknadu u odgovarajućem iznosu za pretrpljene fizičke bolove i/ili pretrpljeni strah povodom nastale saobraćajne nezgode, ili ukoliko potpuno odbije da isplati bilo kakav iznos na ime pretrpljene nematerijalne štete, sledeći korak jeste slanje tužbe nadležnom sudu.

U toku postupka veštaci ortopedi i veštaci neuropsihijatri, kao stručna lica, ocenjuju da li postoji razlika između onog što je osiguravajuće duštvo isplatilo oštećenom i onoga što istom zaista pripada, te daju svoj nalaz i mišljenje. U ovakvim predmetima vremensko trajanje samog postupka je relativno kratko, uglavnom je potrebno održavanje do dva ročišta, a pri čemu je potrebno da se oštećeni samo jednom pojavi pred sudom.

Advokatska kancelarija Popović se već dugi niz godina bavi ovakvom vrstom predmeta i samim tim posedujemo bogatu praksu u postupcima naknade štete, gde smo uspeli da na najbolji mogući način zaštitimo interese klijenta i pomognemo im da ostvare naknadu štete koja im po zakonu pripada. Vrlo je važno naglasiti da postoji mogućnost dogovora sa klijentom o mogućnost rada za određeni procenat od vrednosti predmeta spora, gde advokatska kancelarija za naknadu štete tek po okončanju postupka namiruje svoje troškove iz iznosa koje osiguravajuće društvo isplati oštećenom.

Ukoliko ste oštećeni prilikom saobraćajne nezgode, budite slobodni da nas kontakirate, gde će naš pravni tim u skladu sa znanjem, veštinom i iskustvom da Vam pomogne da ostvarite svoja prava i interese u što kraćem roku.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove