Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju se zaključuje kada je jednoj stranci (primalac izdržavanja) potrebno izdržavanje, briga i pomoć. U tom slučaju, druga stranka (davalac izdržavanja) se obavezuje da primaoca izdržavanja izdržava, pomaže ga i brine o njemu, za šta nakon smrti primaoca izdržavanja dobija određenu imovinu primaoca izdržavanja (najčešće nekretninu, ali može da se ugovori i druga vrsta imovine).

Izrada ugovora o doživotnom izdržavanju treba da započne proverom pravnog stanja koju po pravilu obavlja advokat, u okviru stručne pravne pomoći. Izuzetno je važno da se pre pristupanja sačinjavanju ugovora najpre proveri da li je nekretnina opterećena potraživanjima trećih lica, da li na njoj postoje upisani tereti u vidu hipoteke, zabeležbe postojanja sudskog spora, da li je primalac izdržavanja zaista vlasnik nekretnine, i takođe da li još neko lice polaže određena prava na nekretnini.

Nakon ovih provera, pristupa se pregovorima između primaoca i davaoca izdržavanja u pogledu uslova Ugovora. Dogovaraju se pre svega imovina koja će pripasti davaocu izdržavanja, kao i oblici izdržavanja koje je davalac izdržavanja dužan da pruža primaocu izdržavanja, ali i mnogi drugi uslovi, u zavisnosti od konkretnog slučaja i potreba i mogućnosti stranaka. Kada se stranke uz učešće advokata i njegovo savetovanje dogovore u vezi svih uslova ugovora, advokat sve što je dogovoreno između stranaka pretače u formu ugovora, kojim se dogovor ugovornih strana pravno izražava i formuliše.

Kada je ugovor kompletiran i njegovu sadržinu potvrde stranke, zakazuje se overa, ili solemnizacija ugovora o doživotnom izdržavanju kod javnog beležnika. Ugovor o doživotnom izdržavanju može se overiti (solemnizovati) samo kod beležnika koji je nadležan za teritoriju na kojoj se nekretnina nalazi. Primalac i davalac izdržavanja na overu ugovora odlaze po pravilu sa advokatom koji je izradio ugovor, kako bi se pred javnim beležnikom potvrdila sadržina ugovora i overili potpisi na ugovoru.

Da bi davalac izdržavanja postao vlasnik nekretnine koju je stekao ugovorom o doživotnom izdržavanju, nije dovoljno da overi ugovor. Prema zakonskim odredbama davalac izdržavanja stiče pravo svojine na nepokretnosti tek nakon smrti primaoca izdržavanja i nakon toga upisom prava svojine u Katastru nepokretnosti.

Kompletan opisani postupak zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju, počev od provere pravnog stanja nekretnine, zatim pregovora oko sadržine ugovora, sastavljanja ugovora, overe, upisa prava svojine u Katastru nepokretnosti i sprovođenja poreskih postupaka, uvek je preporučljivo da se obavi uz stručnu pomoć advokata koji ima iskustva u postupcima te vrste, kako bi primalac i davalac izdržavanja zaštitili sva svoja prava i osigurali da čitav postupak bude sproveden maksimalno pouzdano i efikasno, i kako bi se unapred izbegla pojava eventualnih sudskih sporova i nastupanje štete.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove