Raskid/poništaj Ugovora o doživotnom izdržavanju

Zakonom o nasleđivanju Republike Srbije regulisan je Ugovor o doživotnom izdržavanju kao ugovor koji se zaključuje između davaoca i primaoca izdržavanja, gde je davalac u obavezi da pruži potrebnu brigu i negu primaocu izdržavanja, a kao naknadu za pomenuto, primalac izdržavanja se obavezuje da nakon svoje smrti na davaoca prenese određenu svojinu ili prava.

Obaveza izdržavanja davaoca izdržavanja sastoji se u obezbeđenju hrane, pića, odeće, obuće, lekova, zdravstvene nege, stanovanja, kao i druge svakodnevne potrebe za primaoca izdržavanja.

Ugovor o doživotnom izdržavanju, sačinjava se u pismenoj formi, te se isti overava kod nadležnog javnog beležnika.
Bitno je naglasiti da imovina koja je navedena u Ugovoru o doživotnom izdržavanju, ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja, te se njome ne mogu namiriti nužni naslednici primaoca izdržavanja.
Postojanje Ugovora o doživotnom izdržavanju, upisuje se kao zabeležba u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, ukoliko je predmet ugovora imovina.

Ukoliko se međusobni odnosi primaoca i davaoca izdržavanja poremete u tolikoj meri da se ugovor ne može održati, svaka od ugovornih stranaka može da traži raskid ugovora o doživotnom izdržavanju.
U tom slučaju, podnosi se tužba nadležnom sudu koji odlučuje o raskidu ugovora, kao i o pravima i obavezama ugovornih strana.
Ukoliko sud izrekne raskid ugovora, primalac izdržavanja je dužan dati naknadu za primljena davanja i usluge davaocu izdržavanja.

Drugi način raskida Ugovora o doživotnom izdržavanju jeste putem sporazuma.
Ako se primalac i davalac izdržavanja, zajedno slože oko raskida ugovora, tada se zaključuje i overava sporazumni raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, takođe kod nadležnog javnog beležnika.

Veoma značajno pitanje predstavlja i poništaj Ugovora o doživotnom izdržavanju.
Zakonski naslednici primaoca izdržavanja imaju pravo da nadležnom sudu podnesu tužbu za poništaj Ugovora o doživotnom izdržavanju.

Razlozi za podnošenje navedene tužbe jesu činjenice da bolest ili starost primaoca izdržavanja nije predstavljala nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.
Dakle, zakonodavac je odredio ograničenje kod zaključenja predmetnog ugovora, a to je da se ne može overiti ili sačiniti Ugovor o doživotnom izdržavanju, sa licem koje je u izrazito lošem zdravstvenom stanju, ili na samoj samrti.
Rok u kome se može poneti pomenuta tužba jeste godinu dana od dana saznanja zakonskih naslednika za Ugovor o doživotnom izdržavanju, a sve to najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaoca izdržavanja.

Advokatska kancelarija Popović ima bogato iskustvo u vezi sa svim pitanjima koja se tiču Ugovora o doživotnom izdržavanju, kako u slučaju kada nema spornih činjenica, tako i u slučajevima kada postoji spor koji treba da se reši pred sudom. Masimalno se trudimo da pažljivo postupamo u najboljem interesu naših klijenata i da pružimo profesionalnu i stručnu pomoć kako bi se čitav postupak uspešno završio, te budete slobodni da nas konktaktirate ukoliko Vam je potrebna bilo kakva pravna pomoć u vezi sa predmetnom temom.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove