Refundacija PDV-a kod kupovine prve nekretnine

Sadržaj

U današnje vreme svedoci smo velike potražnje u pogledu kupovine stanova u zgradama novije gradnje, koje naseljavaju različite delove grada.

Ko ima pravo na refundaciju PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine?

Važno je znati da kupci prvog stana koji kupuju stan direktno od investitora, imaju pravo na refundaciju PDV-a za svoju prvu nepokretnost.

Kada kupujete stan od investitora, u kupoprodajnu cenu stana uračunat je i PDV. U konkretnom slučaju, kupac prvog stana ima pravo na povrat PDV-a, u iznosu od 10% od vrednosti kupoprodajne cene koju je kupac isplatio prodavcu, odnosno investitoru.

Koje je uslove neophodno ispuniti za refundaciju PDV-a kod kupovine prve nekretnine?

Da bi se ostvario pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana, neophodno je da kupac ispunjava određene uslove.

Traženi uslovi podrazumevaju da u svojoj svojini (ili susvojini) niste imali stan na teritoriji Republike Srbije, u periodu od 1.jula 2006. godine pa do dana overe ugovora o prodaji nepokretnosti, kao i da ste punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji RS.

Koja je dokumentacija za vlasnika nekretnine potrebna za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a?

Podnošenje dokumentacije za povrat PDV-a podrazumeva unapred pripremljenju dokumentaciju kao i konsultaciju sa stručnim licem iz oblasti kako bi sam postupak protekao brže i kako bi se sva dokumentacija pribavila u roku. Međutim, evo par smernica o dokumentaciji koja je predviđena Pravilnikom poreske uprave o postupku ostvarivanja prava na povraćaj pdv i o načinu i postupku refakcije i refundacije pdv-a:  

  1. Obrazac-zahtev koji se odnosi na refundaciju pdv-a i koji se nalazi u gore navedenom pravilniku,
  2. Overena izjava kupca da kupuje prvi stan,
  3. Izvod iz matične knjige rođenih,
  4. Uverenje o državljanstvu,
  5. Dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potrvda o prebivalištu),
  6. Overena fotokopija ugovora o nepokretnosti,
  7. Račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV,
  8. Dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena uplatom na tekući račun prodavca, odnosno dokaz da je na ime ugovorene cene stana sa PDV isplaćen iznos koji nije manji od iznosa PDV obračunatog za prvi prenos prava raspolaganja na stanu uplatom na tekući račun prodavca u slučaju kupovine stana pod neprofitnim uslovima u skladu sa Zakonom,
  9. Overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Međutim, kako su Pravilnici državnih organa  vrlo često podložni promenama te kako nadležni organi neretko zahtevaju i dodatnu dokumentaciju, predlažemo da, predostrožnosti radi, prethodno proverite da li je Vaš zahtev u celosti kompletiran pre nego što ga podnesete, a sve kako odlučujući organ ne bi odbacio zahtev usled nedostatka prateće dokumentacije.

Koja je dokumentacija potrebna za članove porodičnog domaćinstva?

Dokument kojim se podtvrđuje da je fizićko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV člana porodičnog domaćinstva kupca prvog stana, odnosno, u zavisnosti o kom članu porodice se radi podnosi se sledeća dokumentacija:

Ako se pravo na poresko oslobođenje ostvaruje za supružnika podnosi se izvod iz matične knjige venčanih, dok ukoliko se pravo na poresko oslobođenje ostvaruje za dete podnosi se izvod iz matične knjige rođenih:

Osim navedenog, potrebno je da se podnese overena fotokopija lične karte ili ili potvrda o prebivalištu članova porodičnog domaćinstva za koje se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje kao i uverenje Poreske uprave sa opština na kojima su članovi porodičnog domaćinstva imali prebivališta da nisu zaduženi sa porezom na imovinu.

Da li je zakonski preciziran rok za rešavanje prijave za refundaciju PDV-a?

Rok u kojem nadležni organ rešenjem odlučuje, nakon sprovedeng postupka o ispunjenosti uslova za povrat PDV-a, iznosi 30 dana od dana prijema podnošenja zahteva dok u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog rešenja vrši refundaciju PDV-a ukoliko je to predviđeno navedenim rešenjem.

Za koju kvadraturu se refundira PDV prilikom kupovine prve nekretnine?

Kupac prvog stana po zakonu ima pravo na refundaciju PDV-a za površinu stana do 40m2, a članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju pravo na 15m2, po svakom članu koji takođe u svojini odnosno susvojini, nisu imali stan na teritoriji Republike Srbije pre 1. jula 2006. godine pa do dana overe kupoprodajnog ugovora.

Dakle, ukoliko recimo kupujete stan od 70 m2 zajedno sa supružnikom, imate pravo na povraćaj PDV-a za 40 m2 i još 15 m2 za Vvašeg supružnika. Navedeno bi značilo da imate pravo na povrat PDV-a za površinu od ukupno 55 m2 Vašeg stana.

Takođe je važno napomenuti da svi članovi porodičnog domaćinstva, za koje se traži povrat PDV-a, moraju imati isto prebivalište kao i kupac u trenutku zaključenja kupoprodajnog ugovora. Uz navedeno, članovi porodičnog domaćinstva koji se odluče na povrat PDV-a za njihov deo od 15 m2, trebaju znati da prilikom kupovine sopstvenog prvog u nekom narednom periodu, neće imati pravo na refundaciju PDV-a kao kupci prvog stana, budući da su svoje pravo već ostvarili.

Kako se ostvaruje pravo na refundaciju PDV-a kod kupovine prve nekretnine?

Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, kupac ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva nadležnom poreskom organu, koji je dužan da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, Rešenjem odluči da li kupac prvog stana ispunjava uslove za povrat PDV-a. Ukoliko poreski organ odluči da ispunjavate sve propisane uslove, u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja biće Vam izvršena refundacija PDV-a.

Ukoliko imate u planu kupovinu prvog stana od investitora, budite slobodni da se obratite našoj advokatskoj kancelariji koja Vam stoji na raspolaganju radi svih informacija o poreskim olakšicama, neophodnim procedurama, roku za podnošenje zahteva za refundaciju pdv-a, kao i dokumentaciji koju je neophodno pribaviti, a sve u cilju ostvarenja Vaših prava koja Vam po zakonu pripadaju.

Da li kupac ima pravo na refundaciju PDV-a i u slučaju kupovine nekretnine u staroj gradnji?

Ukoliko je predmet ugovora nepokretnost koja se ne kupuje diretkno od investitora, odnosno kupuje nekretninu u staroj gradnji, kupac ne može ostvariti pravo na povrat PDV-a.

Međutim kupac ima pravo na oslobođenje od poreza na prenos aposlutnih prava ukoliko kupuje prvi stan površine do 40m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. Jula 2006. godine nisu imali u svojini (susvojini) stan na teritoriji Republike Srbije do 15m2 po svakom članu. 

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi