Porez na imovinu

Svaka nepokretnost koja se nalazi u Vašem vlasništvu podleže obavezi plaćanja godišnjeg poreza na imovinu.

Naime, pomenuti porez na imovinu predstavlja porez koji se plaća na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, a obaveza plaćanja pomenutog poreza nastaje danom sticanja prava na nepokretnosti.

Dakle, svaki vlasnik određene nepokretnosti bilo da je reč o stanu, garaži, zemljištu, treba da ima na umu da je zakonom obavezan na plaćanje poreza na imovinu, koji je utvrđen rešenjem Poreske uprave.

Pomenuti porez se plaća svake godine za tekuću godinu, a vlasnik nepokretnosti se može odlučiti da porez plati odjednom u celosti ili po kvartalima, dakle u tri rate na svaka četiri meseca tekuće godine.

Nadležna poreska uprava pre nego što donese rešenje o porezu na imovinu koji trebate platiti, uzima u obzir nekoliko kriterijuma koji podrazumevaju pre svega utvrđivanje vrednosti nepokretnosti u pitanju. Vrednost nepokretnosti utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave i to naspram površine predmetne nepokretnosti, a u obzir se obavezno uzima i prosečna cena kvadratnog metra u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost.

Ono što predstavlja novinu, jeste obaveza javnog beležnika da nakon overe ugovora kojim ste stekli svojinu na određenoj nepokretnosti, neophodnu poresku prijavu dostavlja po službenoj dužnosti nadležnoj poreskoj upravi. Nakon toga, organ poreske uprave je u obavezi da blagovremeno odluči o podnetoj poreskoj prijavi tako što će utvrditi iznos poreza koji trebate platiti za nepokretnost koja se nalazi u Vašem vlasništvu.

Od momenta prijema poreske prijave, poreski organ je dužan da donese Rešenje o porezu na imovinu u roku od 30 dana.

Međutim, problem koji se u praksi veoma često dešava, odnosi se na činjenicu da nadležna Poreska uprava uglavnom previsoko opredeli porez na imovinu koji ste u obavezi da platite za Vašu nepokretnost, te je upravo to jedan od razloga zbog kojeg imate pravo da izjavite žalbu na Rešenje kojim je utvrđen porez na imovinu.

Drugi problem koji je takođe učestao ogleda se u tome da Poreska uprava uglavnom ne ispoštuje rok koji je propisan zakonom za donošenje Rešenja o porezu na imovinu, te iz pomenutog razloga, imate pravo da podnesete žalbu zbog ćutanja uprave.

Ukoliko se nalazite u nekoj od gore pomenutih situacija, advokatska kancelarija Popović stoji Vam na raspolaganju kako bismo Vam na efikasan i profesionalan način pomogli oko postupka sastavljanja i podnošenja žalbe, a sve sa ciljem zaštite prava naših klijenta.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove