Otpremnina za odlazak u penziju ili prestanak radnog odnosa

Sadržaj

Ako ste u procesu prestanka radnog odnosa bitno je da znate da Zakon o radu u određenim situacijama predviđa pravo na otpremninu, koje je jedno od osnovnih prava radnika u Srbiji.

Otpremnina predstavlja određen novčani iznos koji će vam finansijski pomoći dok ne pronađete novu poslovnu priliku ili ne primite prvu penziju.

U ovom tekstu se nalaze informacije o uslovima za ostvarivanje prava na otpremninu, iznosu otpremnine i roku isplate iste, kao i o obavezama poslodavaca u vezi sa isplatom otpremnina za odlazak u penziju ili usled prestanka radnog odnosa zbog takozvanog tehnološkog viška.

Obaveza poslodavca za isplatu otpremnine

Postoje dva slučaja u kojim je poslodavac u obavezi da isplati otpremninu zaposlenom. 

  1. Prvi slučaj se odnosi na prestanak radnog odnosa kada usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestaje potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, 
  2. Drugi slučaj se tiče odlaska u penziju.

Otpremnina pruža finansijsku podršku i osigurava socijalnu sigurnost tokom perioda između završetka radnog odnosa i novog zaposlenja odnosno do početka isplate penzije.

Kada je reč o isplati otpremnine pri odlasku u penziju, poslodavac je obavezan da je isplati, bez obzira na vrstu penzije – starosna, invalidska ili porodična penzija.

Kako se izračunava visina otpremnine?

Zakonom je predviđena minimalna visina otpremnine koja se zaposlenom isplaćuje zbog odlaska u penziju, a koja iznosi dve prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Međutim, zakonodavac je predvideo da poslodavac ugovorom o radu ili opštim aktom može da odredi i veći iznos otpremnine koji će u slučaju odlaska u penziju biti isplaćena zaposlenom.

Sa druge strane, ukoliko pravo na otpremninu pripada zaposlenom zbog prestanka radnog odnosa u slučajevima koje smo napred u tekstu naveli, visina otpremnine utvrđuje se:

  • Opštim aktom poslodavca- kolektivnim ugovorom  ili pravilnikom o radu,
  • Ugovorom o radu

Važno je napomenuti da u tom slučaju visina otpremnine ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga zaposleni ostvaruje pravo na otpremninu.

Pod zaradom se podrazumeva prosečna mesečna zarada zaposlenog koja je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.

Kada poslodavac isplaćuje otpremninu?

Zakon precizira da poslodavac mora da isplati otpremninu zaposlenom koji odlazi u penziju najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana kada je zaposlenom prestao radni odnos zbog odlaska u penziju.

U slučaju prestanka radnog odnosa zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, poslodavac je u obavezi da otpremninu isplati pre otkaza ugovora o radu.

Nakon prestanka radnog odnosa, poslodavac ima obavezu da zaposlenom isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa, takođe u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Prava na otpremninu se ne mogu osporiti

Naime, nije moguće odreći se prava na otpremninu, niti poslodavac ima pravo da vas prinudi da se svog zakonskog prava na isplatu otpremnine odreknete. 

Dakle, dogovori između poslodavca i zaposlenog kojim se zaposleni odriče prava na otpremninu ne proizvode pravno dejstvo.

Kolike su kazne za poslodavce zbog neisplaćene otpremnine?

Ako poslodavac uskrati zaposlenom pravo na otpremninu, na taj način čini prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 400.000 do 1.000.000 dinara. 

U slučaju neisplaćene otpremnine, zaposleni ima pravo da pokrene sudski spor.

Značaj pravne pomoći u slučaju neisplaćene otpremnine

Zakon jasno definiše prava zaposlenih – isplata otpremnine u određenim slučajevima predviđenim zakonom je obaveza poslodavca, a kršenje ove obaveze može imati ozbiljne posledice po poslodavca.

U slučaju neisplaćene otpremnine, advokat za radno pravo može pomoći zaposlenom u pokretanju sudskog postupka i ostvarivanju prava na isplatu otpremnine.

Uz pravni savet i stručnu pravnu pomoć advokata, možete biti sigurni da će vaša prava koja vam po zakonu pripadaju u potpunosti biti zaštićena i ostvarena.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54