Oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana

Sadržaj

Šta je porez na prenos apsolutnih prava?

Prilikom kupovine nepokretnosti poput stana, zgrade, poslovnog prostora, garaže, građevinskog, šumskog ili poljoprivrednog zemljišta i slično, ukoliko ne postoje uslovi za poresko oslobođanje, odnosno ako nije reč o nepokretnosti koja se oporezuje porezom na dodatu vrednost, poreski obveznik je dužan da plati porez na prenos apsolutnih prava.

Poreska osnovica

Poresku osnovicu čini cena koja je ugovorena i navedena u Ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti i ona bi trebalo da odgovara tržišnoj vrednosti nepokretnosti. U slučaju da je ugovorena cena niža, tada poresku osnovicu čini tržišna vrednost predmetne nepokretnosti. 

Stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5%.

Koji su neophodni uslovi za oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava?

Obaveze plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava oslobođeno je fizičko lice koje kupuje prvi stan, pod uslovom da je punoletni državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Nadležni poreski organ vodi evidenciju o ugovorima o kupoprodaji stanova za koje je su se stekli uslovi za poresko oslobođenje, o kupcima prvog stana kao i o članovima njihovog porodičnog domaćinstva za koje je iskorišćeno pravo na oslobađanje plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.

Takođe, važno je napomenuti da uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje moraju biti ispunjeni na dan zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti odnosno prvog stana.

Šta podrazumevamo pod kupovinom prvog stana?

Kao jedan od najvažnijih uslova za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava Zakon predviđa da kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

Do koje površine stana se ne plaća porez na prenos apsolutnih prava?

Porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije, do 15 m2 po svakom članu.

Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veća od 40 m2 , porez se plaća na razliku površine kupljenog stana i površine za koju je zakonom predviđeno oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.

Koju je dokumentaciju potrebno pripremiti za oslobađanje od poreza?

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Pored poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, neophodno je dostaviti i obrazac- izjavu kupca da kupuje prvi stan koja se overava kod Javnog beležnika, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o prebivalištu, fotokopiju lične karte i fotokopiju overenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

Ko plaća porez na prenos apsolutnih prava?

Zakonom je predviđeno da porez na prenos apsolutnih prava plaća poreski obveznik- prodavac, međutim u praksi se često dešava da postoji dogovor ugovornih strana, te se u Ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti može navesti da će porez platiti kupac.

Koja dokumentacija je potrebna za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava?

Nakon overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, pored poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, podnosi se još i fotokopija overenog ugovora kao i fotokopija lične karte kupca i prodavca.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54