Kada se može tražiti smanjenje alimentacije

Sadržaj

Prema Porodičnom zakonu Srbije roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o detetu, pod čime se između ostalog podrazumeva i izdržavanje deteta. 

U slučaju kada samo jedan roditelj ima starateljstvo nad detetom, drugi roditelj ima zakonsku obavezu da svakog meseca plaća određeni novčani iznos koji je utvrđen sudskom presudom, a sve u cilju podmirivanja potreba izdržavanja svog deteta. 

Visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete, kakav uživa roditelj koji plaća izdržavanje. Dakle, visina izdržavanja se određuje na osnovu visine primanja roditelja koji je dužan da daje izdržavanja, kao i na osnovu potreba deteta, a može biti određena ili u procentima od plate ili u fiksnom novčanom iznosu.

Promena visine dečijeg izdržavanja

Naime, kao što smo naveli, izdržavanje deteta se određuje spram njegovih potreba, kao i mogućnosti davaoca izdržavanja. Iako je zakonom predviđeno da visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete, kakav uživa roditelj koji je dužnik izdržavanja, postoje određeni slučajevi kada roditelj koji je obavezan da plaća alimentaciju za svoje dete, nije u mogućnosti da nastavi sa plaćanjem onog novčanog iznosa koji je određen presudom.

Kada se u praksi podnosi zahtev za smanjenjem alimentacije

Kada se promene okolnosti zarade i životnog standarda roditelja, kao i okolnosti vezane za potrebe deteta, a što se veoma često dešava u praksi, jednom utvrđena visina izdržavanja se može menjati, odnosno smanjiti ili povećati. 

Na primer, ono što se često dešava u praksi jeste da roditelj koji je obavezan da plaća aliementaciju ostane bez posla, ili promeni posao gde mu je plata duplo manja. U takvom slučaju, jasno je da su se okolnosti na strani obavezanog roditelja promenile i da isti nije u mogućnosti da nastavi sa ispunjenjem svoje obaveze u visini koja je utvrđena presudom.

Kako se pokreće postupak za smanjenje alimentacije

Postupak radi smanjenja utvrđene visine alimentacije pokreće se podnošenjem tužbe nadležnom sudu, od strane davaoca izdržavanja. Davalac izdržavanja će se na ovakav korak odlučiti u situacijama kada su se određene okolnosti, koje su bile od značaja za utvrđivanje visine alimentacije u vreme donošenja prvobitne sudske odluke, značajno izmenile. U pomenutoj situaciji, neophodno je uskladiti visinu alimentacije sa novonastalom situacijom. 

Najčešće je reč o slučaju kada su se finansijske mogućnosti roditelja, koji je u obavezi da plaća određeni iznos za izdržavanje svog deteta, u velikoj meri izmenile odnosno smanjile, kao što je to navedeno u primeru. Prilikom odlučivanja, sud će uzeti u obzir sve činjenice koje su od uticaja na moguću izmenu utvrđenog iznosa na ime izdržavanja. 

Naime, ukoliko utvrdi da je zahtev davaoca izdržavanja osnovan, sud će iznos alimentacije smanjiti u meri u kojoj bi ona bila pravična za roditelja koji je dužan da svaki mesec plaća izdržavanje za svoje dete. 

Kako se određuje novi iznos alimentacije

Visina izdržavanja može biti određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja davaoca izdržavanja, s tim da po pravilu taj procenat ne može biti manji od 15% niti veći od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Bilo da je reč o prvobitnom utvrđivanju visine alimentacije ili u njenoj izmeni, pomenuta tema za sobom nosi niz pitanja na koja se odgovori retko mogu pronaći na jednom mestu. Budući da se radi o veoma značajnom pitanju za samo dete, kao poverioca izdržavanje, korisno je da potražite stručnu pomoć kako bi dobili sveobuhvatne informacije koje će Vam biti korisne za sam postupka i ostvarenje Vaših prava.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi