Poništaj testamenta

Testament, poslednja volja ostavioca, ili zaveštanje je institut koji je regulisan Zakonom o nasleđivanju Republike Srbije.
Zaveštanje ili testament je jednostrana, lična i uvek opoziva izjava volje sposobnog lica kojom ono raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti.

Da bi se sačinilo zaveštanje, lice mora da ima najmanje petnaest godina i da je sposobno za rasuđivanje, odnosno da je sposobno da shvati značaj svojih postupaka i dela.
Ukoliko navedeni uslovi nisu ispunjeni, takvo zaveštanje biće ništavo. Ništavost znači da zaveštanje nikada nije ni sačinjeno.

Zaveštanje će takođe biti ništavo ukoiko je falsifikovano, odnosno ukoliko je isto suprotno prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima.

Na ništavnost zaveštanja, odnosno testamenta, pazi sud po službenoj dužnosti, ali isto tako se na ništavost može pozvati svako zainteresovano lice, podnošenjem tužbe nadležnom sudu.
Veoma je važno naglasiti da ne postoji rok za isticanje ništavosti.

Veoma bitnu razliku u odnosu na prethodno navedeno predstavlja rušljivo zaveštanje, odnosno testamenta.
Zaveštanje je rušljivo ako ga je sačinio onaj ko nije imao zaveštajnu sposobnost, ako je u vreme zaveštanja bilo mana zaveštaočeve volje i ako pri sačinjavanju zaveštanja nisu poštovani oblik i uslovi određeni zakonom.
Mana volje znači da je zaveštanje sačinjeno pod prevarom, prunudom, pretnjom.

Poništaj zaveštanja  zbog rušljivosti može se zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za postojanje uzroka rušljivosti, a najkasnije u roku od deset godina od dana proglašenja zaveštanja.

Rušljivost zaveštavanja, može da traži samo lice koje za to ima pravni interes, podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Budući da se radi o osetljivim pitanjima, gde su često upleteni zamršeni porodični odnosi, naša preporuka jeste da prilikom sastavljanja pomenute tužbe i vođenja postupka angažujete iskusnog punomoćnika koji će Vam pomoći da ostvarite prava koja Vam po zakonu pripadaju.

Advokatska kancelarija Popović se već dugi niz godina bavi predmetima izrade zaveštanja, odnosno testamenta, kao i zastupanjem naših klijenata u sporovima pred sudom povodom poništaja zaveštanja. Ukoliko se nađete u situaciji da Vam je potrebna stručna pomoć radi vođenja spora u predmetnim postupcima, budite slobodni da nas kontaktirate, kako bi Vam na efikasan i stručan način pružili pravnu pomoć.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove