Poništaj testamenta

Sadržaj

U kojim slučajevima je testament ništav?

Zaveštanje je ništavo ukoliko je ono protivno prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima te takva povreda predstavlja opštu ništavost. 

Takođe, ništavo će biti i zaveštanje koje je sačinilo lice koje u vreme sačinjavanja nije navršilo 15 godina života ili je lišeno poslovne sposobnosti iz razloga što nije sposoban za rasuđivanje. 

Sem navedenog, sud će proglasiti zaveštanje ništavim i u koliko je isto falsifikovano, s tim da je nephodno utvrditi postojanje namere falisifikovanja u konkretnom slučaju, budući da u pojedinim situacijama (zbog uslovljenosti zakonom propisanih formi testamenta) navedeno postupanje može da proizvede posledice relativne rušljivosti ali ne i apsolutne ništavosti testamenta kao što je to reč kod falsifikovanja. 

Ako je odredba testamenta ništava, da li je ceo testament ništav?

Ništavost neke odredbe ne povlači za sobom i ništavost celog zaveštanja ako ona testament može opstati i bez nje, odnosno ako sporna odredba nije predstavljala odlučujuću pobudu zbog koje je zaveštalac i sačinio navedeno zaveštanje.

U Zakonu o nasleđivanju, izričito je previđena ništavost sledeći odredbi u testametnu:

  1. Odredba kojom zaveštalac određuje naslednika svom nasledniku ili siporukoprimcu,
  2. Odredba kojom zaveštalac zabranjuje svom nasledniku ili isporukoprmcu da otuđi stvar ili pravo koje mu je ostavio, 
  3. Odredba kojom se zabranjuje ili ograničava deoba nasledstva,
  4. Odredba u javnim testamentima kojom se nešto ostavlja licu koje je ovlašćeno za sačinjavanje testamenta, kao i bračnim drugovoima, precima, potomcima, braći i sestrama tih lica,
  5. Odredba u alografskom i javnim testamentima u kojom se nešto ostavlja svedocima kao i supružnicima, precima, potomcima, braći i setrama svedoka, 
  6. Odredba u usmenom testamentu kojom se nešto ostavlja testamentalnim svedocima, njihovim supružnicima, precima, potomcima, pobičnim srodnicima do četvrtog stepena srodstva, kao i supružnicima svih tih lica. 

Ko proglašava ništavost testamenta?

Na ništavnost zaveštanja, odnosno testamenta, pazi sud po službenoj dužnosti, ali isto tako se na ništavost može pozvati svako zainteresovano lice, podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

Takođe, neophodno je naglasiti da se u slučaju poništaja testamenta primenjuje zakonski red nasleđivanja. 

Postoji li vremenski rok za proglašavanje ništavosti testamenta?

Prema pozitivnim nasleno-pravnim normama ne postoji zakonom predviđen rok za isticanje ništavosti budući da je reč o ustanovi kojom je ustanovljena radi zaštite opšteg i javnog interesa na kojim počiva nasledno pravo. 

Takođe, potrebno je istaći da ukoliko sud proglasi zaveštanje ništavim, u tom slučaju smatraće se da isto nikada nije ni bilo sačinjeno.  

Koji su razlozi za rušljivost testamenta?

Veoma bitnu razliku u odnosu na prethodno navedeno predstavlja rušljivo zaveštanje, odnosno testamenta.

Zaveštanje je rušljivo ako ga je sačinio onaj ko nije imao zaveštajnu sposobnost, ako je u vreme zaveštanja bilo mana zaveštaočeve volje i ako pri sačinjavanju zaveštanja nisu poštovani oblik i uslovi određeni zakonom.

Kada je reč o zaveštajnoj nepososbnosti ona će predstavljati razlog rušljivosti ugovora ukoliko  je zavšetanje sačinilo lice koje je nesposobno za rasuđivanje ali nije lišeno poslovne sposobnosti. 

Nadalje, mana volje znači da je zaveštanje sačinjeno pod prevarom  ili zabludom, prunudom, pretnjom.

U pogledu oblika i uslova zaveštanja potrebno je istaći da povreda forme testamenta predstavlja razlog za rušljivost testamenta. 

Koji je vremenski rok za rušljivost testamenta?

Poništaj zaveštanja  zbog rušljivosti može se zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za postojanje uzroka rušljivosti, a najkasnije u roku od deset godina od dana proglašenja zaveštanja i to prema savesnom licu. Prema nesavesnom licu poništaj zaveštanja može se zahtevati u roku od dvadeset godina od dana proglašenja zaveštanja. 

Ko može potraživati rušljivost testamenta?

Rušljivost zaveštavanja, može da traži samo lice koje za to ima pravni interes (kao što su to zakonski naslednici, lica koja su bila naslednici po osnovu ranijeg testamenta koji je kasnije opozvan i sl. ), podnošenjem tužbe nadležnom sudu u zakonom predviđenom roku. Budući da se radi o osetljivim pitanjima, gde su često upleteni zamršeni porodični odnosi,  prilikom sastavljanja pomenute tužbe i vođenja postupka neophodna je stručna pomoć kako bi se decidno utvrdilo povređeno pravo i pravilno postavio tužbeni zahtev koji je preduslov za uspešno okončanje postupka. 

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54