Naknada štete zbog pada na snegu i ledu

Sadržaj

Obaveza stanara je da očište ulaz i trotoar koji se nalaze neposredno ispred zgrade, dok je čišćenje ostalih javnih površina u nadležnosti gradske službe. Često neočišćeni sneg ili led onemogućavaju građane da se nesmetano i bezbedno kreću, što za posledicu može imati pad i nastanak štete.

Vrste štete zbog pada na snegu i ledu

Oštećeno lice usled pada na snegu ili ledu može da pretrpi materijalnu i/ili nematerijalnu štetu.

Šta spada u materijalnu štetu pričinjenu padom na snegu i ledu?

Materijalna šteta ogleda se u novčanoj naknadi zbog na primer, pocepane odeće usled samog pada, troškova lečenja ukoliko su predmetnom prilikom nastale povrede ili izgubljene zarade, ukoliko je lice usled povreda bilo sprečeno da nesmetano nastavi sa radom.

Pocepana odeća

U situaciji kada oštećeno lice usled pada ošteti odnosno pocepa svoju odeću, ima pravo da zahteva naknadu materijalne štete u iznosu u kojem je isplatio predmetnu odeću, pod uslovom da ima sačuvan račun.

Troškovi lečenja

Nezgodan pad koji je izazvao nastanak povreda može istovremeno da prouzrokuje i dodatne troškove na ime lečenja. Oštećeni ima pravo da potražuje iznos za troškove lečenja, s tim da je neophodno posedovanje računa, kako bi se moglo dokazati postojanje troškova i njihov iznos.

Izgubljena zarada

Ukoliko je reč o licu koje je u radnom odnosu, a usled pada i povređivanja je privremeno nesposobno za rad, zaposleni ima pravo da potražuje isplatu izgubljene zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana. U tom slučaju naknada zarade se isplaćuje najmanje u visini 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene zakonom.

Šta spada u nematerijalnu štetu zadobijenu padom na snegu i ledu?

Nematerijalna šteta se dosuđuje za pretrpljeni fizički bol, duševni bol zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, smrti oštećenog lica i za pretrpljeni strah.

Pretrpljeni fizički bol

Ovakav vid nematerijalne štete može nastati neposredno nakon određenog nesrećnog slučaja odnosno događaja, a fizički bolovi mogu trajati kraći ili duži vremenski period. Intezitet fizičkog bola utvrđuje veštak medicinske struke- ortoped, na osnovu dostavljenog lekarskog izveštaja i pregleda oštećenog lica. Od utvrđenog inteziteta pretrpljenih fizičkih bolova, zavisiće visina naknade štete koja pripada oštećenom.

Strah

Strah predstavlja subjektivnu kategoriju i nastaje kao posledica određenog štetnog događaja. Trajanje i intezitet pretrpljenog straha koji se javio u trenutku kritičnog događaja ili nakon istog, utvrđuje se neuropsihijatrijskim veštačenjem odnosno pregledom oštećenog kao i eventualno postojeće medicinske dokumentacije u slučaju da je oštećeni zadobio i povrede kritičnom prilikom.

Duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti

Umanjenje životne aktivnosti predstavlja ograničenje pokretljivosti ili otežane normalne aktivnosti organizma, usled čega oštećeni može otežano i uz određeni fizički napor vršiti osnove životne aktivnosti. Dakle, reč je o određenom stepenu invaliditeta koji je nastao kao posledica štetnog događaja, koji prouzrokuje duševni bol, te se iz navedenog razloga oštećenom licu dosuđuje novčana satisfakcija. Umanjenje životne aktivnosti utvrđuje se medicinskim veštačenjem i iskazuje se procentualno.

Duševni bolovi usled naruženosti

Naruženost predstavlja trajnu izmenu spoljašnjeg izgleda oštećenog u vidu ožiljka na telu koji je nastao povređivanjem oštećenog u određenom štetnom događaju. Naknada štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zavisi od stepena naruženosti koju utvrđuje veštak medicinske struke.

Duševni bolovi zbog smrti bliskog lica

Ukoliko je kao posledica određenog štetnog događaja nastupila smrt, u tom slučaju članovi uže porodice oštećenog, imaju pravo da potražuju naknadu štete za pretrpljene duševne bolove.

Od koga se potražuje naknada štete zbog pada na snegu i ledu?

Za štetu nastalu na javnoj površini usled pada na ledu ili snegu, odgovorna je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se dogodio događaj koji je prouzrokovao štetu. Dakle, građani imaju pravo da naknadu štete potražuju od grada, odnosno opštine na čijem području je došlo do štetnog događaja. 

Takođe, naknada štete se može zahtevati i od skupštine stanara, fizičkog ili pravnog lica, ukoliko je do štete došlo ispred objekata koji se nalaze u njihovom vlasništvu, ispred kojih nije bio očišćen ulaz ili trotoar od snega odnosno leda.

U ovakvim slučajevima osnov odgovornosti se ogleda u propuštanju preduzimanja neophodnih i adekvatnih mera, a sve u cilju sprečavanja nastanka štete.

Koje uslove treba ispuniti da biste ostvarili pravo na naknadu štete?

Ono što biste trebali znati je da nakon pada na snegu ili ledu trebate u što kraćem vremenskom periodu da zatražite neophodnu medicinsku pomoć kod nadležne zdravstvene ustanove. Prilikom pregleda posebno je bitno da obavestite doktora na koji način je došlo do povređivanja, odnosno objasniti istom da se radi o povredi zadobijenoj padom na snegu ili ledu, a sve kako bi doktor u svom medicinskom izveštaju naveo tu činjenicu, koja će bitno uticati na dalji tok postupka naknade štete.

Ukoliko ste u mogućnosti, bilo bi korisno fotografisati mesto predmetnog događaja, budući da bi u konkretnom slučaju, fotografije poslužile kao još jedan od dokaza koji bi Vam išli u korist u toku daljeg postupka. 

Takođe, ukoliko postoje lica koja su bila neposredni očevici predmetne nezgode odnosno pada, u tom slučaju zabeležite lične podatke postojećih svedoka. Na ovaj način obezbedićete još jedan relevantan dokaz, te će sud prilikom izvođenja dokaza saslušanjem svedoka biti u prilici da nesumnjivo utvrdi način na koji je došlo do povređivanja.

Nakon preduzimanja navedenih radnji, obratite se advokatu koji će Vam pomoći da pokrenete postupak za naknadu štete.

Da li postoji pravo žalbe ako niste zadovoljni dodeljenom naknadom?

Naravno. Ukoliko ste nezadovoljni prvostepenom presudom koju je doneo sud odnosno ukoliko Vam je, imajući u vidu štetu koju ste pretrpeli usled kritičnog događaja, sud dosudio manji iznos naknade štete od iznosa koji Vam zaista pripada, imate pravo ulaganja žalbe.

Kako vam advokat može pomoći da ostvarite maksimalnu naknadu štete?

Angažovanjem advokata koji poseduje stručno znanje i iskustvo, možete biti sigurni da će u toku postupka Vaši interesi biti zaštićeni na najbolji mogući način, te da ćete ostvariti sva prava koja Vam po zakonu pripadaju.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi