Naknada štete za neiskorišćen godišnji odmor

Tokom života svaki radno sposoban čovek se bar jednom  našao u situaciji da je ostao bez posla, usled prestanka radnog odnosa. Da li ste znali da u navedenom slučaju imate pravo na naknadu ukoliko niste iskoristili svoj godišnji odmor?

Naime, jedno od osnovnih prava zaposlenog jeste upravo pravo na korišćenje godišnjeg odmora. Korišćenje godišnjeg odmora poslodavac Vam ne može uskratiti, niti se tog prava Vi kao zaposleni, možete odreći.

Zakonom je propisano da svako zaposleno lice ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora, i to nakon mesec dana neprekidnog rada kod poslodavca, računajući od dana kada je zasnovan Vaš radni odnos. Neprekidni rad podrazumeva  i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade.

U svakoj kalendarskoj godini zaposlenom pripada pravo na korišćenje godišnjeg odmora i to u trajanju od najmanje 20 radnih dana, dok se radna nedelja računa kao pet radnih dana.

U svakom slučaju, od volje zaposlenog zavisi da li će svoj godišnji odmor koji mu po zakonu priprada, iskoristiti jednokratno, odnosno u celosti ili u više delova.

Dakle, zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora, odnosno na srazmerni deo za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini, u kojoj ste zasnovali radni odnos ili u kojoj Vam  radni odnos prestaje.

Međutim, ukoliko Vas je zadesila situacija da je Vaš radni odnos prestao, a niste iskoristili Vaše pravo na godišnji odmor u celini niti delimično, poslodavac je u tom slučaju dužan da Vam isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora. Važno je znati da se naknada za neiskorišćen godišnji odmor isplaćuje u visini prosečne zarade koju ste ostvarili u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora možete ostvariti podnošenjem tužbe nadležnom sudu. U toku postupka, sud će na osnovu raspoložive pismene dokumentacije utvrditi tačan iznos naknade štete, a potom će presudom obavezati poslodavca da obešteti zaposlenog tako što će mu isplatiti celokupan dosuđeni iznos na ime naknade štete za neiskorišćen godišnji odmor.

Ukoliko ste zaposleni kojem je radni odnos prestao, a niste pre toga iskoristili svoj godišnji odmor na koji ste imali pravo u skladu sa zakonom, niti Vam je isti isplaćen od strane poslodavca, možete nam se obratiti, kako bismo Vam pomogli da na najbolji način ostvarite Vaše pravo na naknadu štete za neiskorišćen godišnji odmor.

Usluge advokatskog zastupanja u konkretnom slučaju, možete isplatiti naknadno, po okončanju sudskog postupka za naknadu štete, i to u ugovorenom procentu od iznosa koji Vam je dosuđen na ime naknade štete za neiskorišćen godišnji odmor.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove