Naknada štete usled pada u neobezbeđeni šaht

Pad u neobezbeđen šaht danas je vrlo česta pojava budući da neretko možemo primetiti da šahtovi nisu uopšte ili nisu dovoljno obezbeđeni.
Veliki broj ljudi nakon pada u šaht  ostaju zbunjeni upravo zbog toga što ne znaju kome treba da se obrate, kako bi ostvarili svoje pravo na naknadu štete.

Sledstveno navedenom, važno je znati da je nakon pada u šaht potrebno u što kraćem vremenskom periodu zatražite neophodnu medicinsku pomoć kod nadležne zdravstvene ustanove. Prilikom pregleda posebno je bitno obavestite doktora na koji način je došlo do povređivanja, odnosno objasniti istom da se radi o povredi zadobijenoj padom u šaht, a sve kako bi doktor u svom medicinskom izveštaju naveo tu činjenicu, koja će bitno uticati na dalji tok postupka.

Ukoliko ste u mogućnosti, takođe je korisno fotografisati lice mesta, kao i zabeležiti lica koja su bila svedoci predmetnom padu, budući da se isto može koristiit kao dokaz u postupku pred sudoom.

Postupak počinje slanjem Tužbe nadležnom sudu, nakon čega postupajući sudija zakazuje ročište. Bitno je znati da ćete u ovakvom slučaju biti dužni samo jednom da se pojaviti na sudu, kako bi dali izjavu, dok se sam postupka obično okončava na dva do tri ročišta.

Šteta prilikom pada u neobezbeđen šaht može da bude materijalna i nematerijalna.
Materijalna šteta ogleda se u novčanoj naknadi zbog pocepane odeće usled samog pada, troškova lečenja ukoliko su nastale povrede ili izgubljena zarada ukoliko je lice usled povreda bilo sprečeno da nesmetano nastavi sa radom.
Sa druge strane, nematerijalna šteta podrazumeva štetu zbog pretrpljenog straha, potom štetu zbog fizičkih bolova pretrpljenih usled pada, duševnih bolova zbog naruženostu, ukoliko je ostao ožiljak ili usled umanjenja životne aktivnosti.

Postupci za naknadu štete se prema tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a da advokat na kraju postupka naplati troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja bude dosuđena na sudu, tako da se postupak za naknadu štete može sprovesti bez bilo kakvih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Advokatska kancelarija Popović se dug niz godina bavi predmetima naknade štete po različitim osnovima, te smo stekli bogatu praksu i iskustvo u postizanju uspešnih rezultata za naše klijente.
Ukoliko ste se našli u ovakvoj situaciji, budite slobodni da nas kontakirate, gde će naš pravni tim u skladu sa znanjem, veštinom i iskustvom da Vam pomogne da ostvarite svoja prava i interese u što kraćem roku.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove