Naknada štete usled pada u neobezbeđeni šaht

Sadržaj

Procedura naknade štete prilikom povreda zadobijenih padom u neobezbeđen šaht

Pad u neobezbeđen šaht danas je vrlo česta pojava budući da neretko možemo primetiti da šahtovi nisu uopšte ili nisu dovoljno obezbeđeni.

Veliki broj ljudi nakon pada u šaht  ostaju zbunjeni upravo zbog toga što ne znaju kome treba da se obrate, kako bi ostvarili svoje pravo na naknadu štete.

Obratite se nadležnoj medicinskoj ustanovi

Sledstveno navedenom, važno je znati da je nakon pada u šaht potrebno u što kraćem vremenskom periodu zatražite neophodnu medicinsku pomoć kod nadležne zdravstvene ustanove. Prilikom pregleda posebno je bitno da obavestite doktora na koji način je došlo do povređivanja, odnosno objasniti istom da se radi o povredi zadobijenoj padom u šaht, a sve kako bi doktor u svom medicinskom izveštaju naveo tu činjenicu, koja će bitno uticati na dalji tok postupka.

Fotografišite mesto na kojem se povreda desila

Ukoliko ste u mogućnosti, bilo bi korisno fotografisati mesto predmetnog događaja, budući da bi u konkretnom slučaju, fotografije poslužile kao još jedan od dokaza koji bi Vam išli u korist u toku daljeg postupka. Na ovakav način ćete potkrepiti Vaše tvrdnje da šaht u koji ste upali, nije bio obezbeđen na adekvatan način.

Prikupite podatke svedoka vaše povrede

Takođe, ukoliko postoje lica koja su bila neposredni očevici predmetne nezgode odnosno pada, u tom slučaju zabeležite lične podatke postojećih svedoka. Na ovaj način obezbedićete još jedan relevantan dokaz, te će sud prilikom izvođenja dokaza saslušanjem svedoka biti u prilici da nesumnjivo utvrdi način na koji je došlo do povređivanja.

Kako se odvija postupak naknade štete?

Postupak naknade štete počinje slanjem Tužbe nadležnom sudu, nakon čega postupajući sudija zakazuje prvo ročište. Bitno je znati da ćete u ovakvom slučaju biti dužni samo jednom da se pojaviti na sudu, kako biste dali izjavu, dok se sam postupak obično okončava na dva do tri ročišta.

Šteta koja je prouzrokovana padom u neobezbeđen šaht može da bude materijalna i nematerijalna.

Materijalna šteta prilikom povrede zadobijene padom u neobezbeđen šaht

Materijalna šteta ogleda se u novčanoj naknadi zbog na primer, pocepane odeće usled samog pada, troškova lečenja ukoliko su predmetnom prilikom nastale povrede ili izgubljene zarade, ukoliko je lice usled povreda bilo sprečeno da nesmetano nastavi sa radom.

Nematerijalna šteta prilikom povrede zadobijene padom u neobezbeđen šaht

Sa druge strane, nematerijalna šteta podrazumeva naknadu štete zbog pretrpljenog straha, fizičkih bolova pretrpljenih usled pada, duševnih bolova zbog naruženosti, ukoliko je ostao ožiljak ili duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti.

Da li oštećena strana snosi neke troškove postupka?

Prema odredbama Zakona o parničnom postupku, oštećeni ima mogućnost da ne plati troškove sudskog postupka, nego da ih po okončanju postupka plati suprotna strana, odnosno tuženi.

Kako se tarifiraju postupci za naknadu štete? 

Postupci za naknadu štete se prema tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a advokat će na kraju postupka naplatiti troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja presudom bude dosuđena na sudu, tako da se postupak za naknadu štete može sprovesti bez bilo kakvih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Advokatska kancelarija Popović se dug niz godina bavi predmetima naknade štete po različitim osnovima, te smo stekli bogatu praksu i iskustvo u postizanju uspešnih rezultata za naše klijente.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi