Kako naplatiti štetu iz saobraćajne nesreće

Sadržaj

Saobraćajne nesreće se relativno često dešavaju te je važno znati kako treba postupiti u toj situaciji. Sva motorna vozila se obavezno osiguravaju, kako bi se šteta koja nastane mogla nadoknaditi od osiguranja. Odmah nakon same nesreće, treba da pozovete policiju, koja će uraditi uviđaj i na taj način obezbediti dokaze. Kod manje štete i kada nema povređenih lica, možete da popunite i “Evropski izveštaj” o saobraćajnoj nezgodi, ali naš savet je da to izbegavate i da pozovete policiju, iz razloga što se u praksi dešava da učesnik koji je skrivio nezgodu najpre priznaje da je kriv sa ciljem da ne biste zvali policiju, a kasnije promeni svoju izjavu i na taj način onemogućava da naplatite naknadu štete.

Nakon što policija uradi uviđaj, potrebno je da se šteta prijavi osiguranju. 

Kakve sve vrste šteta iz saobraćajnih nezgoda postoje

Posledice saobraćajne nezgode ogledaju se u nastanku materijalne i nematerijalne štete. 

Materijalna šteta

Šteta iz saobraćajne nezgode može da bude materijalna (šteta na vozilu, šteta na predmetima koji su u vozilu, šteta na predmetima i objektima izvan vozila, šteta zbog izgubljene zarade, itd.) 

Nematerijalna šteta

nematerijalna (šteta zbog pretrpljenog straha, fizičkog bola zbog povreda, duševnih bolova zbog naruženosti, duševnih bolova zbog smrti bliskog lica koji se isplaćuju porodici preminulog, itd.).

Kako i ko određuje visinu iznosa naknade štete?

Prilikom prijave štete koja je nastala u saobraćajnoj nezgodi, osiguranje će izvršiti procenu štete. Najačešće se dešava da procenjena šteta bude manja od stvarnog odnosno realnog iznosa štete, a koji iznos kasnije utvrđuje veštak odgovarajuće struke. Razlika koju veštak naknadno utvrdi može se potraživati u sudskom postupku, podnošenjem tužbe, a konačan iznos naknade pretrpljene štete utvrdiće sud u presudi koju donese.

Da li imam pravo žalbe na iznos visine naknade štete?

Nakon donete sudske odluke i konačno utvrđene visine naknade štete koja pripada oštećenom, moguće je uložiti žalbu, ukoliko se opravdano smatra da dosuđeni iznos nije dovoljan da bi se pričinjena šteta mogla nadoknaditi u potpunosti.

Zašto osiguravajuća društva nisu dobar izbor za procese naknade štete?

Takođe, štete na vozilima, izgubljene zarade, pa i štete za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, itd, osiguravajuća društva u najvećem broju slučajeva isplate u umanjenom iznosu, po svojim obračunima. Uvek treba proveriti kod advokata koji se bavi takvom vrstom slučajeva koji je iznos ukupne naknade štete na koji zaista imate pravo, kako ne biste ostali oštećeni u određenom delu.

Zašto treba da angažujete advokata u procesu naknade štete?

Treba da znate da osiguravajuća društva u najvećem broju slučajeva isplate manju naknadu štete u odnosu na naknade koje dosuđuju sudovi. Zato je uvek preporučljivo da se unapred obratite advokatu za naknadu štete po preporuci, da biste ostvarili pravo na punu naknadu štete koja vam po zakonu pripada. Primera radi, osiguravajuća društva uvek odbijaju da isplate naknadu štete za pretrpljeni strah ako lice nije zadobilo fizičke povrede, dok sud takve naknade redovno dosuđuje.

Da li morate da platite advokata u postupku naknade štete?

Postupci za naknadu štete se prema Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a da advokat na kraju postupka naplati troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja bude dosuđena na sudu, tako da se postupak za naknadu štete može sprovesti bez bilo kakvih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54