Naknada materijalne štete na vozilu

Sadržaj

Pitanje naknade materijalne štete na vozilu, regulisano je Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Šta učiniti nakon saobraćajne nezgode?

Ukoliko ste doživeli saobraćajnu nezgodu, pri čemu ste svesni događaja koji se odigrao i niste povređeni, predlažemo da prikupite lične podatke lica koji su neposredni očevici štetnog događaja, da fotografišete mesto događaja ukoliko ste u mogućnosti, popunite evropski obrazac, pozovete policij ili hitnu pomoć ukoliko ima povređenih, a sve u cilju obezbeđenja dokaza koji će Vam značajno koristiti u postupku za naknadu štete.

Zašto je važno pozvati policiju neposredno nakon saobraćajne nezgode?

Naime, ono što treba da znate jeste da ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, učesnici na licu mesta treba da pozovu policiju, kako bi ista sačinila Zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode ili službenu belešku ako je reč o manjoj šteti na vozilu. Takođe, obavezno je pozvati policiju ukoliko je šteta prouzrokovana nepoznatim vozilom,vozilom inostrane registracije ili je za saobraćajnu nezgodu odgovorno lice koje je napustilo mesto događaja. Na ovaj način ćete na nedvosmislen način obezbediti dokaze o predmetnoj saobraćajnoj nezgodi i pričinjenoj šteti.

Kada se popunjava evropski obrazac?

Ukoliko se radi o saobraćajnoj nezgodi sa manjom štetom i bez povređenih lica, učesnici nezgode mogu popuniti i Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, odnosno “Evropski obrazac”. 

Naime, prilikom popunjavanja Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi, obavezno treba navesti kada i gde se dogodila saobraćajna nezgoda, podatke o učesnicima saobraćajne nezgode i svedocima odnosno putnicima koji su se predmetnom prilikom nalazili u vozilu. Pored toga, potrebno je navesti i tražene podatke sadržane u obrascu, a koji se odnose na vozilo koje je prozrokovalo saobraćajnu nezgodu i vozilo koje je oštećeno usled štetnog dogadjaja, broj polise i naziv osiguravajućeg društva u kojem su vozila osigurana. Uz sve navedeno, trebalo bi nacrtati skicu u prostoru koji je za to naznačen u Evropskom obrascu, kako bi se jasno mogao videti način na koji je došlo do saobraćajne nezgode. Takođe, neophodni su i pismeno priznanje krivice lica koje je skrivilo nezgodu kao i potpisi učesnika saobraćajne nezgode, odnosno vozača.

Zašto je i kod manjih šteta poželjno pozvati policiju?

Bez obzira da li je reč o manjoj materijalnoj šteti, savetujemo da pozovete i policiju koja će sačiniti službenu belešku ili zapisnik o predmetnoj saobraćajnoj nezgodi, budući da postoje slučajevi u kojima lice koje je skrivilo saobraćajnu nezgodu odbija da prizna svoju odgovornost. Takođe, učesnici saobraćajne nezgode su često laici koji ne mogu da procene o kakvoj se šteti zaista radi, jer nekada može izgledati da je predmetna šteta neznatna, sve dok se ne odveze auto kod mehaničara koji će nakon izvršenog pregleda motornog vozila, utvrditi da su oštećenja znatno veća u odnosu na to kako se činilo na prvi pogled. 

Kako se naplaćuje šteta na vozilu?

Sledeći korak u cilju naknade štete jeste podnošenje odštetnog zahteva osiguravajućem društvu, čiji osiguranik je skrivio saobraćajnu nezgodu.

Nakon prijema odštetnog zahteva, osiguravajuće društvo je dužno da u zakonskom roku isplati oštećenom licu nesporan iznos na ime naknade materijalne štete na vozilu. 

Poravnanje sa osiguravajućim društvom ili suđenje – šta je bolje?

Osiguravajuća društva najčešće procene manju štete na vozilu, od realne vrednosti štete koja je prouzrokovana na vozilu oštećenog. U tom slučaju, oštećeni se može ponovo obratiti osiguravajućoj kući, podnošenjem prigovora u kojem će ukazati da je pretrpljena šteta znatno veća i da oštećeni nije zadovoljan procenjenim iznosom. Ukoliko uloženi prigovor bude odbijen kao neosnovan, oštećeno lice ima pravo da zahteva isplatu procenjene vrednosti štete, i pravo da razliku između realne vrednosti štete i one koja je isplaćena u vansudskom postupku, potražuje pred sudom.

Shodno gore navedenim razlozima, preporučujemo da se unapred obratite advokatu po preporuci, kako biste ostvarili pravo na punu naknadu štete koja Vam pripada.

Šta učiniti ako osiguravajuće društvo ne isplati adekvatnu naknadu štete?

Ukoliko osiguravajuće društvo nije isplatilo celokupnu naknadu štete na vozilu, klijentu je na raspolaganju mogućnost da podnese tužbu nadležnom sudu.

U sudskom postupku veštak mašinske struke, kao stručno lice, sačinjava nalaz i mišljenje u kojem obračunava koliko je još potrebno isplatiti oštećenom licu kako bi se vozilo dovelo u stanje u kojem se nalazilo pre nezgode.

Bitno je napomenuti da se predmetni postupci brzo rešavaju, i to na svega par ročišta.

Koji je rok za podnošenje tužbe?

Vremenski rok za potraživanje naknade štete odnosno podnošenje tužbe je 3 godine, računajući od dana kada je oštećeni saznao za štetu ili za lice koje je štetu prouzrokovao. U svakom slučaju, ovakvo potraživanje zastareva u roku od 5 godina od nastanka štete.

Angažovanje advokata i advokatski troškovi u postupku naknade štete

Postupci za naknadu štete se prema Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a da advokat na kraju postupka naplati troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja bude dosuđena tužiocu- oštećenom licu na sudu, tako da se postupak za naknadu štete može sprovesti bez bilo kakvih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Advokatska kancelarija Popović se od svog osnivanja uspešno bavi ovakvom vrstom postupka, te Vam kao stručni i iskusni tim stojimo na raspolaganju za sve  konsultacije ili pravnu pomoć. Ukoliko se nađete u ovakvoj situaciji budite slobodni da nas kontaktirate, a mi ćemo Vam pomoći da na što efikasniji način ostvarite prava koja Vam po zakonu pripadaju.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54