Stvarno pravo

Naša kancelarija pruža profesionalnu uslugu u domenu stvarnog prava, koje obuhvata sve vrste ugovora, sporazuma i sporova u vezi sa nekretninama i pokretnim stvarima (motorna vozila, mašine veće vrednosti, itd.).

Pored zaključenja ugovora i vođenja sudskih postupaka radi rešavanja spornih odnosa, takođe rešavamo i sva pitanja u pogledu uknjižbe u Katastru nepokretnosti, upisa i brisanja hipoteke i zaloge, utvrđenja vlasništva i drugih prava na nepokretnostima.

U vezi sa prometom nepokretnosti, naš pravni tim reguliše i sve poreske postupke, kao i postupke pred drugim državnim organima.

Najnoviji slučajevi

Slučajevi

Ugovor o pozajmici – Prava i obaveze

Šta je ugovor o pozajmici? Ugovor o pozajmici, odnosno Ugovor o zajmu je ugovor kojim se zajmodavac obavezuje da zajmoprimcu preda u svojinu određeni novčani

Ugovor o zakupu

Šta je ugovor o zakupu i kako je regulisan?  Ugovor o zakupu je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima kojim je predviđeno da se zakupodavac obavezuje

Tužba za troškove obrade kredita

Šta je tužba za troškove obrade kredita?

Prilikom zaključivanja Ugovora o kreditu sa bankama, fizička i pravna lica često stupaju u nedefinisan poslovni odnos, kojim se stranka, odnosno korisnik kredita, dovodi u