Stvarno pravo

Naša kancelarija pruža profesionalnu uslugu u domenu stvarnog prava, koje obuhvata sve vrste ugovora, sporazuma i sporova u vezi sa nekretninama i pokretnim stvarima (motorna vozila, mašine veće vrednosti, itd.).

Pored zaključenja ugovora i vođenja sudskih postupaka radi rešavanja spornih odnosa, takođe rešavamo i sva pitanja u pogledu uknjižbe u Katastru nepokretnosti, upisa i brisanja hipoteke i zaloge, utvrđenja vlasništva i drugih prava na nepokretnostima.

U vezi sa prometom nepokretnosti, naš pravni tim reguliše i sve poreske postupke, kao i postupke pred drugim državnim organima.

Slučajevi

Tužba za troškove obrade kredita

Tužba za troškove obrade kredita

Prilikom zaključivanja Ugovora o kreditu sa bankama, fizička i pravna lica često stupaju u nedefinisan poslovni odnos, kojim se stranka, odnosno korisnik kredita, dovodi u

Tužba za naplatu duga

Tužba za naplatu duga

Danas su sve češće životne situacije koje primoravaju građane da od suda potraže zaštitu radi naplate dugovanja koja druga lica imaju prema njima. Naime, bilo

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju se zaključuje kada je jednoj stranci (primalac izdržavanja) potrebno izdržavanje, briga i pomoć. U tom slučaju, druga stranka (davalac izdržavanja) se