Krivično i prekršajno pravo

Naš pravni tim stara se o zaštiti svih Vaših prava u krivičnim i prekršajnim postupcima. U krivičnim i prekršajnim postupcima zastupamo interese okrivljenih ili oštećenih lica, i u tom pogledu pružamo sledeće usluge:

  • Pregled i razmatranje spisa i davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja vezanih za predmet za koji se advokatska kancelarija angažuje
  • Podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima i Ministarstvu unutrašnjih poslova, praćenje toka predkrivičnog postupka na relaciji tužilaštvo – ovlašćeni organi Ministarstva unutrašnjih poslova
  • Zastupanje u svim vrstama prekršajnih postupaka
  • Zastupanje pravnih i fizičkih lica kao oštećenih u krivičnom postupku i u postupku ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva iz krivičnog postupka
  • Zastupanje oštećenih u istražnom postupku, tokom glavnog pretresa, u žalbenom postupku i postupcima po vanrednim pravnim lekovima
  • Zastupanje odgovornih lica u pravnim licima u slučaju da se nađu u svojstvu osumnjičenih, odnosno okrivljenih
  • Angažovanje ovlašćenih veštaka i stručnih savetnika sa ciljem okončanja krivičnog postupka u korist zastupane stranke
  • Sve ostale radnje neophodne za uspeh zastupane stranke u krivičnom i prekršajnom postupku, u skladu sa zakonom
Najnoviji slučajevi

Slučajevi

Prolazak na crveno svetlo na semaforu

Prolazak na crveno svetlo na semaforu

Crveno svetlo na semaforu označava zabranjen prolaz. Prolaskom na crveno svetlo na semaforu, vozač dovodi u opasnost ne samo sebe već i ostale učesnike u

Remećenje javnog reda i mira

Remećenje javnog reda i mira

Zakonom o javnom redu i miru propisani su prekršaji protiv javnog reda i mira, kao i kazne za učinioce istih. Naime, pomenutim Zakonom regulisano je