Krivično i prekršajno pravo

Naš pravni tim stara se o zaštiti svih Vaših prava u krivičnim i prekršajnim postupcima. U krivičnim i prekršajnim postupcima zastupamo interese okrivljenih ili oštećenih lica, i u tom pogledu pružamo sledeće usluge:

  • Pregled i razmatranje spisa i davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja vezanih za predmet za koji se advokatska kancelarija angažuje
  • Podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima i Ministarstvu unutrašnjih poslova, praćenje toka predkrivičnog postupka na relaciji tužilaštvo – ovlašćeni organi Ministarstva unutrašnjih poslova
  • Zastupanje u svim vrstama prekršajnih postupaka
  • Zastupanje pravnih i fizičkih lica kao oštećenih u krivičnom postupku i u postupku ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva iz krivičnog postupka
  • Zastupanje oštećenih u istražnom postupku, tokom glavnog pretresa, u žalbenom postupku i postupcima po vanrednim pravnim lekovima
  • Zastupanje odgovornih lica u pravnim licima u slučaju da se nađu u svojstvu osumnjičenih, odnosno okrivljenih
  • Angažovanje ovlašćenih veštaka i stručnih savetnika sa ciljem okončanja krivičnog postupka u korist zastupane stranke
  • Sve ostale radnje neophodne za uspeh zastupane stranke u krivičnom i prekršajnom postupku, u skladu sa zakonom
Najnoviji slučajevi

Slučajevi

Prolazak kroz crveno

Prolazak na crveno svetlo na semaforu

Crveno svetlo na semaforu označava zabranjen prolaz. Prolaskom na crveno svetlo na semaforu, vozač dovodi u opasnost ne samo sebe već i ostale učesnike u