Ugovor o poklonu nekretnine: iskustva i saveti

Kod poklona nepokretnosti – nekretnine, ključna stvar je ugovor, koji treba da bude sastavljen kvalitetno i sa pažnjom. Dobar ugovor obezbeđuje zaštitu svih prava kako poklonodavca tako i poklonoprimca.

Ugovor o poklonu nekretnine treba da započne proverom pravnog stanja koju po pravilu obavlja advokat, u okviru stručne pravne pomoći. Izuzetno je važno da se pre pristupanja sačinjavanju ugovora najpre proveri da li je nekretnina opterećena potraživanjima trećih lica, da li na njoj postoje upisani tereti u vidu hipoteke, zabeležbe postojanja sudskog spora, itd, i takođe da li još neko lice polaže određena prava na nekretnini. Takođe je važno da se proveri da li je nekretnina uknjižena i legalizovana, što je preduslov za overu ugovora i prenos vlasništva.

Nakon ovih provera, pristupa se dogovoru između poklonodavca i poklonoprimca u pogledu elemenata ugovora. Dogovaraju se svi uslovi, u zavisnosti od konkretnog slučaja i potreba i mogućnosti obe strane. Kada se stranke uz učešće advokata i njegovo savetovanje dogovore u vezi svih elemenata ugovora, advokat sve što je dogovoreno između stranaka pretače u formu ugovora, kojim se dogovor ugovornih strana pravno izražava i formuliše.

Kada je ugovor kompletiran i njegovu sadržinu potvrde obe ugovorne strane, zakazuje se overa, ili solemnizacija ugovora o poklonu nekretnine kod javnog beležnika. Ugovor o poklonu nekretnine može se overiti (solemnizovati) samo kod beležnika koji je nadležan za teritoriju na kojoj se nekretnina nalazi. Stranke na overu ugovora odlaze po pravilu sa advokatom koji je izradio ugovor, kako bi se pred javnim beležnikom potvrdila sadržina ugovora i overili potpisi na ugovoru.

Da bi poklonoprimac postao vlasnik nekretnine koju je dobio na poklon, nije dovoljno da overi ugovor, pa čak ni da stupi u posed nekretnine. Prema zakonskim odredbama on postaje vlasnik nekretnine, tj. stiče pravo svojine na nepokretnosti tek upisom u Katastar nepokretnosti. Zato je izuzetno važno da poklonoprimac odmah nakon overe ugovora podnese nadležnom Katastru nepokretnosti zahtev da se upiše kao vlasnik u evidenciji Katastra.

Ugovor o poklonu nepokretnosti najčešće sa sobom nosi i obavezu plaćanja poreza. Kod poklona nepokretnosti plaća se porez na prenos apsolutnih prava, a poklonoprimac može u određenim slučajevima biti i oslobođen plaćanja poreza. Naslednici prvog naslednog reda ne plaćaju porez na poklon nepokretnosti, naslednici drugog naslednog reda plaćaju porez u visini od 1,5% tržišne vrednosti nekretnine, dok sva ostala lica plaćaju porez u visini od 1,5% tržišne vrednosti nekretnine. Treba istaći da tržišnu vrednost nekretnine radi određivanja poreza utvrđuje Poreska uprava, i da su stranke u mogućnosti da izjave žalbu na poresko rešenje ukoliko smatraju da je Poreska uprava utvrdila vrednost nekretnine koja je veća od tržišne, što se u praksi relativno često dešava.

Kompletan opisani postupak poklona nekretnine, počev od provere pravnog stanja nekretnine, zatim dogovora oko sadržine ugovora, sastavljanja ugovora, overe, upisa prava svojine u Katastru nepokretnosti i sprovođenja poreskih postupaka, uvek je preporučljivo da se obavi uz stručnu pomoć advokata koji ima iskustva u postupcima te vrste, kako bi stranke zaštitile sva svoja prava i osigurale da čitav postupak bude sproveden maksimalno pouzdano i efikasno, i kako bi se unapred izbegla pojava eventualnih sudskih sporova i nastupanje štete.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove