Lišenje poslovne sposobnosti

Sadržaj

Poslovna sposobnost stiče se, po pravilu, punoletstvom, ali se u određenim okolnostima može oduzeti ili ograničiti.
Prema Zakonu o vanparničnom postupku Republike Srbije, punoletno lice može da bude lišeno poslovne sposobnosti ukoliko su se stekli uslovi predviđeni gore navedenim Zakonom.

U samom postupku za lišenje poslovne sposobnosti, odlučuje se o meri lišenja poslovne sposbnosti, određuje se vreme za koje će se proveriti da li postoje razlozi za dalje trajanje izrečene mere, a takođe se odlučuje i o vraćanju poslovne sposobnosti kada prestanu razlozi za lišenje.
Navedeni postupci spadaju u hitne postupke, te se ročišta zakazuju u što kraćem roku.

Postupak za lišenje poslovne sposobnosti pokreće sud po službenoj dužnosti, zatim organ starateljstva, supružnik, vanbračni partner, dete, roditelj lica koje treba lišiti poslovne sposobnosti, kao i dede, babe, brata, sestre, kao i unuka, ukoliko sa tim licem žive u porodičnoj zajednici, kao i samo lice koje treba lišiti poslovne sposobnosti.

Postupak za lišenje poslovne sposobnosti pokreće se podnošenjem predloga sa svim bitnim činjenicama i dokazima, odnosno zahteva za oduzimanje poslovne sposobnosti, mesno nadležnom sudu.
Mesna nadležnost određuje se prema prebivalištu lica koja treba lišiti poslovne sposobnosti.
O pokrenutom postupku, izveštava se matičar koji vodi matičnu knjigu rođenih za to lice, kao i služba za Katastar nepokretnosti, ukoliko lice koje treba lišiti poslovne sposobnosti, ima nepokretnosti na svom imenu.

Kako bi postupak mogao da se sprovede, lice koje treba lišiti poslovne sposobnosti mora biti pregledano od strane najmanje dva lekara odgovarajuće struke, koji će potom sačiniti nalaz i mišljenje veštaka, kao stručnih lica. Veštačenje može da se obavi u sudnici, pred postupajućom sudijom, ali može da se obavi i u stacioniranoj zdravstvenoj ustanovi.
Takođe, lice koje treba lišiti poslovne sposobnosti, može privremeno da se smesti u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, ukoliko je potrebno radi postupka. Protiv rešenja o smeštaju u zdravstevnu ustanovu, može se izjaviti žalba.

O postupku lišenje poslovne sposobnosti lica sud odlučuje Rešenjem, a samo lišenje može biti potpuno ili delimično.
Nadležni sud u donetom Rešenju određuje i rok proveravanja lica koje je lišeno poslovne sposobnosti, odnosno rok u kojem će se proveriti da li još uvek postoje razlozi za dalje trajanje lišenja poslovne sposobnosti. Ukoliko takvi razlozi postoje, sud će Rešenjem utvrditi da nisu ispunjeni uslovi za vraćanje poslovne sposobnosti.

Protiv pomenutog Rešenja, može da se izjavi žalba, a pravnosnažno rešenje o lišenju poslovne sposobnosti, sud po službenoj dužnosti dostavlja matičaru, radi upisa u matičnu knjigu rođenih, nadležnoj službi za Katastra nepokretnosti, kao i organu starateljstva.

Advokatska kancelarije Popović ima bogato iskustvo u postupcima za lišenje poslovne sposobnosti lica, kao i u postupcima za vraćanje poslovne sposobnosti, budući da se dugi niz godina bavimo zastupanjem klijenata u ovakvim predmetima.
Imajući u vidu osetljivost predmetnog pitanja, maksimalno se trudimo da Vam na profesionalan i efikasan način pružimo potrebnu pravnu pomoć, te budite slobodni da nas kontaktirate ukoliko Vam je pomoć potrebna.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi