Besplatna pravna pomoć

Pitanje besplatne pravne pomoći uređeno je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći Republike Srbije. Besplatna pravna pomoć, kao što sam naziv kaže, predstavlja pravnu pomoć koju građani ostvaruju bez naknade odnosno potpuno besplatno. Pravo na ovakav vid pravne pomoći imaju državljani Republike Srbije, lica bez državljanstva, strani državljani sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i druga lica koje imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć prema nekom dugom zakonu ili međunarodnom ugovoru, ukoliko ispunjavaju uslove koji su predviđeni zakonom.

Besplatna pravna pomoć sastoji se od sastavljanja podnesaka, dopisa, zahteva, odbrane, zastupanja pred sudom i drugim organom, kao i pružanja pravnih saveta. Danas, besplatnu pravnu pomoć građani mogu da potraže i kod advokata kao jednog od pružaoca pravne pomoći. Uvidom u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći, građani se u svakom trenutku mogu informisati ko nudi besplatnu pravnu pomoć, kao i besplatnu pravnu podršku.

Pored besplatne pravne pomoći, zakon predviđa i besplatnu pravnu podršku. Pomenuta podrška obuhvata davanje opštih pravnih informacija, popunjavanje formulara, sastavljanje javnobeležničkih isprava i posredovanje u rešavanju sporova. Besplatnu pravnu podršku mogu pružiti javni beležnici, posrednici koji obavljaju funkciju posredovanja u rešavanju sporova i Pravni fakulteti, s tim da oni ne smeju da pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Takođe, pružanje besplatne pravne pomoći moguće je i u prekograničnim sporima, pod kojima se podrazumeva spor u kome podnosilac zahteva za odobravanje besplatne pravne pomoći ima prebivalište ili boravište u državi članici Evropske unije koja nije ona država članica Evropske unije u kojoj postupa sud ili u kojoj se zahteva izvršenje sudske odluke. Besplatna pravna pomoć u prekograničnom sporu odobrava se za savetovanje pre početka postupka radi postizanja određenog dogovora, za zastupanje i pokretanje postupka pred sudom, za posredovanje u rešavanju sporova kao i za izvršenje javnih isprava.

Procedura za dobijanje besplatne pravne pomoći je jednostavna. Podnosi se zahtev, usmeno, pismeno ili elektronski, u opštini ili gradskoj upravi, prema mestu prebivališta ili boravišta podnosioca zahteva ili mestu pružanja besplatne pravne pomoći. U roku od osam dana od dana podnošenja zahteva, donosi se Rešenje kojim se odlučuje o podnetom zahtevu. Iz navedenog, jasno je da su postupci odlučivanja o zahtevu za dodelu besplatne pravne pomoći hitni postupci.

Pružaoci besplatne pravne pomoći među kojima su i advokati, dužni su da postupaju savesno i profesionalno i da štite interese lica kojima pružaju besplatnu pravnu pomoć. Pored navedenog, dužnost pružaoca besplatne pravne pomoći ogleda se i u obavezi čuvanja kao poverljivih, podataka o korisniku besplatne pravne pomoći, predmetu i postupku koji se vodi.

Ukoliko Vam je neophodna besplatna pravna pomoć, a ispunjavate uslove koji su zakonom predviđeni za ovakav vid pravne pomoći, Advokatska kancelarija Popović Vam stoji na raspolaganju. Budite slobodni da nas kontaktirate, a mi ćemo Vam pomoći da nađete najbolje rešenje za pravni problem koji imate.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove