Advokatske usluge

Naše usluge

Izrada ugovora

Kvalitetna i pažljiva izrada svih vrsta ugovora

Privredno pravo

Ugovori u privredi, osnivanje preduzeća, unutrašnje uređenje, radni i drugi odnosi

Radno pravo

Ugovori o radu, zapošljavanje, prestanak radnog odnosa, penzije, zaštita prava zaposlenih, radni sporovi

Stvarno pravo

Nekretnine, pokretne stvari, kupoprodaje, uknjižbe, hipoteke, zaloge, kao i sve vrste sporova

Naknade štete

Sve vrste šteta, saobraćajne nezgode, povrede, pretrpljeni strah, štete na imovini, štete zbog povrede prava

Krivično i prekršajno pravo

Odbrane u krivičnim i prekršajnim postupcima svih vrsta

Porodično pravo

Izrada dokumenata, zastupanje u bračnim i porodičnim sporovima, postupci izdržavanja (alimentacije)

Nasledno pravo

Izrada dokumenata, zastupanje u naslednim postupcima, pokretanje i vođenje naslednih sporova

Slučajevi

Naknada štete za povrede u školi ili vrtiću

Šta je školsko ili vrtićko osiguranje? Pomenuta vrsta osiguranja predstavlja osiguranje dece i učenika od posledica nezgode odnosno jednog iznenadnog, nepredvidivog događaja koji je nastao

Porez na kupovinu ili prodaju nekretnine

Ko ima obavezu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava? Porez na prenos apsolutnih prava predstavlja posebnu vrstu poreza i plaća se kod prenosa uz naknadu