Ugovor o pozajmici – Prava i obaveze

Sadržaj

Šta je ugovor o pozajmici?

Ugovor o pozajmici, odnosno Ugovor o zajmu je ugovor kojim se zajmodavac obavezuje da zajmoprimcu preda u svojinu određeni novčani iznos ili određenu količinu zamenljivih stvari, a zajmoprimac je dužan da mu nakon proteka određenog vremenskog perioda vrati novac koji je dobio na zajam, ili istu količinu stvari iste vrste i istog kvaliteta.

Koje su pravne osobine ugovora o pozajmici?

Ugovor o zajmu je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima, te prema tome spada u red imenovanih ugovora. Za nastanak pomenutog ugovora potrebna je saglasnost volja ugovornih strana, zajmodavca i zajmoprimca, Takođe, dvostrano je obavezan, što znači da je svaka strana dužna da ispuni svoju obavezu, koja je unapred poznata i ugovorom utvrđena. Reč je o neformalnom ugovoru, za čije postojanje nije nužna pismena forma. Ugovorom o zajmu se prenosi svojina na predatim stvarima, a po svojoj prirodi ovaj ugovor može biti teretan ili besteretan, u zavisnosti da li je njime ugovoreno da se pored glavnice, vraća i kamata.

Koji su elementi ugovora o pozajmici?

U ugovoru o zajmu treba navesti ugovorne strane, dakle zajmoprimca i zajmodavca, zatim šta je predmet ugovora odnosno šta se i u kom iznosu ili količini daje na zajam, kada i na koji način se vraća pozajmica, kolika je kamata, ukoliko je ista ugovorena, koje su posledice ukoliko u ugovorenom roku zajmoprimac ne vrati zajam, datum zaključenja ugovora i potpisi ugovornih strana.

Koje vrste pozajmice postoje?

U praksi se najčešće na zajam daje određeni novčani iznos ili neka druga zamenljiva stvar. Postoji i namenski zajam kod koga se ugovorom o zajmu određuje svrha u koju zajmoprimac može upotrebiti pozajmljeni novac.

Koja su prava i obaveze zajmodavca?

Zajmodavac je dužan da zajmoprimcu preda određenu stvar, u roku koji je dogovoren. Ukoliko rok između ugovornih strana nije određen, u tom slučaju se stvar koja je predmet Ugovora o zajmu predaje onda kada zajmoprimac to zatraži. Ukoliko je pozajmljena stvar imala neke materijalne nedostatke usled kojih bi zajmoprimcu bila pričinjena šteta, u tom slučaju zajmodavac će biti u obavezi da tu štetu nadoknadi. Takođe, ako je u pitanju zajam bez naknade, te pod uslovom da su materijalni nedostaci bili poznati zajmodavcu, a o njima nije obavestio zajmoprimca,  zajmodavac je dužan da nadoknadi štetu ukoliko ista nastane. 

Koja su prava i obaveze zajmoprimca?

Zajmoprimac ima pravo da traži predaju stvari koja je predmet Ugovora o zajmu, u roku koji je ugovoren. Pravo zajmoprimca da traži predaju određenih stvari zastareva za tri meseca od trenutka kada je zajmodavac bio u obavezi da preda određenu stvar, a u svakom slučaju za godinu dana od zaključenja Ugovora o zajmu. Ukoliko se utvrdi da usled loših materijalnih prilika, zajmoprimac neće biti u stanju da vrati zajam, zajmodavac može da odbije ispunjenje svoje obaveze i odbije predaju obećane stvari. Međutim, ako zajmoprimac ili neko drugo lice, za njega pruži dovoljno obezbeđenje da će zajmoprimac biti u mogućnosti da vrati zajam, u tom slučaju, zajmodavac je dužan da izvrši svoju obavezu i preda stvar koja je predmet Ugovora o zajmu.

Zajmoprimac ima pravo da odustane od ugovora i pre nego što mu zajmodavac preda određene stvari, s tim da ukoliko bi time zajmodavcu prouzrokovao štetu, dužan je da mu pričinjenu štetu nadoknadi.

Kako se određuje i koliko može da iznosi visina kamatne stope?

Pored beskamatne pozajmice, Ugovorom o zajmu se može ugovoriti da se pored glavnice plaća i kamata. Kod ugovora u privredi, pravna lica duguju kamatu i ukoliko ona nije Ugovorom o zajmu ugovorena. Ugovorne strane se najčešće same međusobno dogovore koliko će kamata iznositi. U tom slučaju, važno je da ugovorena kamata ne bude u suprotnosti sa imperativnim zakonskim normama kao i da odgovara načelu jednake vrednosti uzajamnih davanja ugovornih strana. Ukoliko kamata nije ugovorena, tada se primenjuje zakonska zatezna kamata.

Regulacija vraćanja pozajmice

Zajmoprimac je u obavezi da vrati pozajmicu u roku koji je ugovoren. Ako ugovorne strane nisu odredili rok za vraćanje zajma, zajmoprimac je dužan vratiti zajam po isteku roka koji ne može biti kraći od dva meseca, računajući od momenta kada zajmodavac traži da mu se zajam vrati. Naravno, zajmoprimac može vratiti zajam i pre roka koji je određen za vraćanje, ali je dužan da unapred obavesti zajmodavca o svojoj nameri kao i da mu nadoknadi štetu koja je eventualno pričinjena.

Da li vraćanje pozajmice može da zastari?

Zakon o obligacionim odnosima posebno ne navodi neki specijalni rok zastarelosti koji važi kod Ugovora o zajmu, te se u tom slučaju primenjuje opšti rok zastarelosti, prema kojem potraživanja zastarevaju za 10 godina. 

Zašto prilikom zajma novca treba da potpišete ugovor o pozajmici?

Prilikom davanja zajma, preporuka advokata je da Ugovor o zajmu bude zaključen u pismenoj formi, te da ugovorne strane navedeni ugovor potpišu, a sve u cilju lakšeg dokazivanja da je zajam zaista učinjen.

Šta učiniti u slučajevima kada zajam nije vraćen?

U situaciji u kojoj zajmoprimac nije postupio u skladu sa svojom obavezom na koju se obavezao Ugovorom o zajmu, i nije u ugovorenom roku vratio ono što je na zajam primio, oštećeno lice odnosno zajmodavac može prvobitno da se obrati zajmoprimcu sa Opomenom pred tužbu. Na pomenuti način, zajmodavac će pokušati vansudskim putem da od zajmoprimca vrati ono što mu je dao po osnovu zajma, u suprotnom, zajmodavac ima pravo podnošenja tužbe nadležnom sudu.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi