Tužba za vojne dnevnice

Sadržaj

Neadekvatno usklađivanje vojnih penzija i isplata novčane pomoći na ime ratnih dnevnica velikom broju ratnih rezervista dovela je do diskriminacije prema kojoj je oštećeno više od 100.000,00 vojnih obveznika. Zaključkom Vlade Republike Srbije iz 2008. godine isplaćene su ratne dnevnice rezervistima sedam opština Republike Srbije, koji su bili angažovani za vreme NATO bombardovanja, čime su ostali rezervisti ostali uskraćeni za navedeni iznos i na taj način stavljeni u neravnopravan položaj.

Donošenjem navedenog akta došlo je povreda odredaba Zakona o diskriminaciji budući da je izvršena otvorena diskrimancija po osnovu neravnopravne isplate ratnih dnevnica vojnim rezervista prema njihovom prebivalištu.

Oštećeni može da pokrene postupak za utvrđivanje da je došlo do diskriminacije, ali prema novijoj sudskoj praksi sudovi više ne usvajaju tužbe za naknadu štete zbog povredu prava ličnosti, kojom stranka potražuje novčani iznos na ime obeštećenja. Ovo praktično znači da oštećeni sada imaju pravo samo na moralnu satisfakciju, i mogu da potražuju jedino da sud utvrdi presudom da je došlo do povrede prava ličnosti, ali više nemaju pravo na isplatu novčane naknade zbog povrede prava ličnosti.
Od dokumentacije za pomenute postupke potrebna je fotokopija lične karte, fotokopija vojne knjižice (i to stranica gde se nalazi slika, stranica gde su upisani lični podaci i stranica gde je upisano učešće u ratu 1999. godine), kao i fotokopija kartice tekućeg računa.

Radi se o postupku koji vremenski ne traje dugo, a koji predstavlja jedini instrument moralnog obeštećenja lica diskriminisanih po ovom osnovu.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi