Tužba za vojne dnevnice

Sadržaj

Neadekvatno usklađivanje vojnih penzija i isplata novčane pomoći na ime ratnih dnevnica velikom broju ratnih rezervista dovela je do diskriminacije prema kojoj je oštećeno više od 100.000,00 vojnih obveznika. Zaključkom Vlade Republike Srbije iz 2008. godine isplaćene su ratne dnevnice rezervistima sedam opština Republike Srbije, koji su bili angažovani za vreme NATO bombardovanja, čime su ostali rezervisti ostali uskraćeni za navedeni iznos i na taj način stavljeni u neravnopravan položaj.

Donošenjem navedenog akta došlo je povreda odredaba Zakona o diskriminaciji budući da je izvršena otvorena diskrimancija po osnovu neravnopravne isplate ratnih dnevnica vojnim rezervista prema njihovom prebivalištu.

Kako bi ostvario svoje pravo, potrebno je da oštećeni najpre pokrene postupak za utvrđivanje diskriminacije, a potom oštećenom stoji na raspolaganju podnošenje Tužbe za povredu prava ličnosti, kojom stranka potražuje novčani iznos na ime obeštećenja.
Od dokumentacije za pomenute postupke potrebna je fotokopija lične karte, fotokopija vojne knjižice (i to stranica gde se nalazi slika, stranica gde su upisani lični podaci i stranica gde je upisano učešće u ratu 1999. godine), kao i fotokopija kartice tekućeg računa.

Podnošenje Tužbe za utvrđivanje diskriminacije u ovom slučaju predstavlja prethodno pitanje te je isto neophodni korak kako bi oštećeni kasnije mogao sudskim putem da potražuje novčani iznos na ime obeštećenja. Budući da je postojanje diskriminacije, u konkretnom slučaju, faktički nesporno, kao i da se radi o hitnom postupku, sud odluku o utvrđivanju diskriminacije donosi posle jednog održanog ročišta.

Nakon donošenja sudske odluke, prema kojoj je utvrđeno da je tuženi diskriminatorski postupao, oštećenom stoji na raspolaganju pokretanje parničnog postupka radi naknade nematerijalne štete na ime povrede prava ličnosti. Imajući u vidu postojanje sudske odluke, donete u prethodnom postupku, dokazivanje povrede prava ličnosti ne predstavlja dugačak proces te sudski postupak ne traje dugo.

Dakle, radi se o dva postupka koji vremenski ne traju dugo, a koji predstavljaju jedini instrument obeštećenja lica diskriminisanih po ovom osnovu.

Advokatska kancelarija Popović u ovakvim postupcima pruža oštećenim vojnim rezervistima mogućnost zastupanja kojim oštećenima stavlja na raspolaganje zaključivanje Ugovora o procentu, a koji podrazumeva da stranka ne plaća naknadu na ime advokatskih troškova, odnosno troškova zastupanja. Naime, na osnovu ovog ugovora stranka plaća advokatu samo procenat od dosuđenog iznosa nakon donošenja sudske odluke, odnosno naplate dosuđenog iznosa od strane tuženog.

Kako advokatska kancelarija Popović iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u radu i poverenje velikog broj klijenata sa pravom možemo reći da smo spremni da odgovorimo na Vaše zahteve, te budite slobodni da nas kontaktirate za pružanje bilo kakve pravne podrške ili saveta u cilju pronalaženja najboljeg rešenja.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi