Slučajevi

povreda ugleda i casti

Naknada štete zbog lažnog prijavljivanja

Šta je lažno prijavljivanje? Lažno prijavljivanje je krivično delo predviđeno Krivičnim zakonikom i ono podrazumeva podnošenje krivične prijave za krivično delo za koje njen podnosilac zna da nije izvršeno i to protiv osobe za koju zna da ga nije izvršila ili lažno prijavljivanje sebe za izvršenje krivičnog dela za koje

Pročitaj više »

Naknada štete usled diskriminacije

Ko ima pravo da potražuje naknadu štete usled diskriminacije?  Zaposleni koji je na bilo koji način diskriminisan ima pravo da podnese tužbu sudu i na taj način pokrene postupak za naknadu štete koju je pretrpeo usled diskriminatornog postupanja prema njemu. Koje oblike štete može da trpi diskriminisano lice? Ukoliko se

Pročitaj više »

Naknada štete zbog izgubljene zarade

Šta predstavlja izgubljena zarada?  Izgubljena zarada predstavlja vid materijalne štete i regulisana je Zakonom o obligacionim odnosima, ali i Zakonom o radu. Prema zakonu, šteta predstavlja umanjenje nečije imovine, dok sam pojam izgubljene zarade odnosno izmakle koristi podrazumeva sprečavanje uvećanja nečije imovine. Dakle, reč je o zaradi koju je oštećeni

Pročitaj više »
povreda ugleda i casti

Naknada štete zbog povrede ugleda i časti

Šta je povreda ugleda i časti? Čast predstavlja subjektivnu kategoriju i ono predstavlja osećaj vrednosti i uvaženosti odnosno mišljenje koje pojedinac ima o samom sebi, dok je ugled objektivna kategorija koja se odnosi na mišljenje i stav koji okolina ima o nečijoj ličnosti. Koja vrsta štete nastupa prilikom povrede ugleda

Pročitaj više »

Naknada štete za teške telesne povrede u tuči

Definicija teških telesnih povreda Teške telesne povrede su povrede kojima se teško narušava zdravlje oštećenog, koje za posledicu imaju uništenje ili trajno oštećenje nekog važnog dela tela ili organa oštećenog, a što sve može prouzrokovati i trajnu nesposobnost za rad povređenog ili pak smrt. Vrste štete usled teških telesnih povreda

Pročitaj više »
Mobing na poslu

Naknada štete usled zlostavljanja na radu – Mobing

Ko ima pravo da traži naknadu štete usled mobinga? Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu zabranjuje bilo koji vid zlostavljanja na radu i u vezi sa radom ali takođe zabranjuje i zloupotrebu prava na zaštitu od zlostavljanja. Navedeni zakon takođe definiše pojam zlostavljanja i navodi da isto podrazumeva svako aktivno

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Lasla Gala br. 7

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs