Slučajevi

Porez na kupovinu ili prodaju nekretnine

Ko ima obavezu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava? Porez na prenos apsolutnih prava predstavlja posebnu vrstu poreza i plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti, po osnovu zaključenog Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.  Zakonom je predviđeno da porez na prenos apsolutnih prava plaća poreski obveznik, a to

Pročitaj više »

Otkaz ugovora o radu

Rad za svakog zaposlenog predstavlja poseban izvor egzistencije, s toga je neophodno obezbediti zaposlenim licima odgovarajuću pravnu zaštitu, naročito od neosnovanog otkaza. S druge strane, kada dođe do prestanka radnog odnosa na zahtev zaposlenog, poslodavac lakše podnosi otkaz ugovora o radu, posebno kada je reč o poslovima za čije obavljanje

Pročitaj više »

Koliko se čeka na isplatu osiguranja?

Naknada iz osiguranja jeste osnovna obaveza osiguravajućeg društva prema osiguraniku, koja nastaje po osnovu ugovora koji je u tu svrhu zaključen. To pravo imaju i lica koja su oštećena u nekom štetnom događaju, poput saobraćajne nezgode i u tom slučaju naknada štete se potražuje od osiguravajuće kuće kod koje je

Pročitaj više »

Ko plaća sudske troškove za razvod braka?

Ko snosi sudske troškove prilikom sporazumnog razvoda braka? Ukoliko postoji saglasnost za razvod braka, brak se može razvesti putem pismenog sporazuma koji zaključuju supružnici, a koji obavezno sadrži sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine. Kod sporazumnog razvoda braka, stranke se mogu unapred međusobno dogovoriti ko

Pročitaj više »

Šta je ugovor o delu i kako je regulisan

Ugovor o delu je regulisan Zakonom o radu i Zakonom o obligacionim odnosima. Ovim ugovorom јedna ugovorna strana, poslanik odnosno izvršilac (preduzimač, izvođač radova) se obavezuje da obavi određeni posao, kao što je izrada ili opravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada i slično. Druga ugovorna strana

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Lasla Gala br. 7

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs