Slučajevi

Ugovor o radu – Prava i obaveze

Kako se reguliše ugovor o radu?  Zakon o radu primenjuje se na radne odnose, a njime je regulisana i sadržina Ugovora o radu. Kada je reč o zaposlenim licima koja rade u državnom sektoru, odnosno u državnoj upravi ili policiji, u tom slučaju se pored Zakona o radnim odnosima u

Pročitaj više »

Ugovor o pozajmici – Prava i obaveze

Šta je ugovor o pozajmici? Ugovor o pozajmici, odnosno Ugovor o zajmu je ugovor kojim se zajmodavac obavezuje da zajmoprimcu preda u svojinu određeni novčani iznos ili određenu količinu zamenljivih stvari, a zajmoprimac je dužan da mu nakon proteka određenog vremenskog perioda vrati novac koji je dobio na zajam, ili

Pročitaj više »

Ugovor o zakupu

Šta je ugovor o zakupu i kako je regulisan?  Ugovor o zakupu je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima kojim je predviđeno da se zakupodavac obavezuje da preda zakupcu određenu stvar na  upotrebu, a zakupac se obavezuje da zakupodavcu za to plaća zakupninu u iznosu koji je među njima dogovoren. Pored

Pročitaj više »
povreda ugleda i casti

Naknada štete zbog lažnog prijavljivanja

Šta je lažno prijavljivanje? Lažno prijavljivanje je krivično delo predviđeno Krivičnim zakonikom i ono podrazumeva podnošenje krivične prijave za krivično delo za koje njen podnosilac zna da nije izvršeno i to protiv osobe za koju zna da ga nije izvršila ili lažno prijavljivanje sebe za izvršenje krivičnog dela za koje

Pročitaj više »

Naknada štete usled diskriminacije

Ko ima pravo da potražuje naknadu štete usled diskriminacije?  Zaposleni koji je na bilo koji način diskriminisan ima pravo da podnese tužbu sudu i na taj način pokrene postupak za naknadu štete koju je pretrpeo usled diskriminatornog postupanja prema njemu. Koje oblike štete može da trpi diskriminisano lice? Ukoliko se

Pročitaj više »

Naknada štete zbog izgubljene zarade

Šta predstavlja izgubljena zarada?  Izgubljena zarada predstavlja vid materijalne štete i regulisana je Zakonom o obligacionim odnosima, ali i Zakonom o radu. Prema zakonu, šteta predstavlja umanjenje nečije imovine, dok sam pojam izgubljene zarade odnosno izmakle koristi podrazumeva sprečavanje uvećanja nečije imovine. Dakle, reč je o zaradi koju je oštećeni

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Lasla Gala br. 7

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs