Slučajevi

Tužba za naplatu duga

Tužba za naplatu duga

Danas su sve češće životne situacije koje primoravaju građane da od suda potraže zaštitu radi naplate dugovanja koja druga lica imaju prema njima. Naime, bilo da su u pitanju dužničko-poverilački odnosi koji su proizašli iz novčanih pozajmica, radnih sporova, ugovora o kupoprodaji ili slično, poveriocu, odnosno licu koje ima potraživanje

Pročitaj više »
Tužba za naplatu kirije

Tužba za naplatu kirije

Ugovor o zakupu i kršenje odredbi ugovora Ugovor o zakupu predstavlja sredstvo pravne zaštite, kao i regulisanja uzajamnih odnosa između zakupodavca i zakupca. Materija kojom se regulišu međusobni odnosi zakupodavca i zakupca, kao i  sam Ugovor o zakupu, obuhvaćena je Zakonom o obligacionim odnosima. Naime, u praksi se često dešava

Pročitaj više »
Prinudna naplata alimentacije

Krivično delo nedavanje izdržavanja

Nedavanje izdržavanja kao krivično delo regulisano je članom 195 Krivičnog Zakonika Republike Srbije i pored nasilja u porodici predstavlja jedno od najrasprostranjenijih krivičnih dela koja se odnose na krivična dela protiv braka i porodice. Upravo zbog činjenice da se kao oštećeni ovim krivičnom delom javljaju bliski srodnici, a najčešće deca,

Pročitaj više »

Naknada štete za bol i strah usled saobraćajne nezgode

Pitanje naknade nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove, kao i za pretrpljeni strah, regulisano je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije. Od koga oštećeni može potraživati naknadu štete? Zakonodavac je obavezujućim odrebama predvideo obavezu svakog vlasnika automobila da osigura svoje vozilo od autoodgovornosti vlasnika, a što dalje znači

Pročitaj više »

Naknada štete usled ujeda psa lutalice

Naknada štete prilikom povreda zadobijenih ujedom psa lutalice Psi lutalice predstavljaju veliki problem kako u gradu, tako i na selu, a u većini slučajeva radi se o kućnim ljubimcima koji su napušteni od strane vlasnika za koje vlada mišljenje da nisu opasni ukoliko ih “ne dirate”. Međutim, u praksi se

Pročitaj više »
Ostavinska rasprava

Raspravljanje zaostavštine (Ostavinska rasprava)

U postupku za raspravljanje zaostavštine odnosno ostavinskom postupku se utvrđuje koja imovina sačinjava zaostavštinu preminulog, ko su njegovi naslednici i koja prava iz zaostavštine pripadaju kojim naslednicima. Šta je zaostavština? Zaostavština ili nasleđe, obuhvata prava i obaveza koja su podobna za nasleđivanje, kao i imovinu ostavioca, a koja su pripadala

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Lasla Gala br. 7

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs