Slučajevi

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava

Ukoliko imate nameru da kupite stan u staroj gradnji imajte na umu da ste i za takvu vrstu nekretnine u obavezi da platite porez na prenos apsolutnih prava, koji je obavezan kod prenosa uz naknadu. Kada nastaje poreska obaveza? Kada je reč o tačnom momentu nastanka poreske obaveze po osnovu

Pročitaj više »
Postupak prinudne naplate

Postupak prinudne naplate

Usled nemogućnosti da naplate svoja potraživanja poverioci su često prinuđeni na pokretanje postupka prinudne naplate. Zakonom o izvršenju i obezbeđenju regulisano je pitanje prinudnog namirenja potraživanja izvršnih poverioca zasnovanim na izvršnim ili verodostojnim ispravama, postupak obezbeđenja potraživanja, kao i delatnost sudova i javnih izvršitelja. Naime, ukoliko postoji neizmireno potraživanje poverilac

Pročitaj više »
Tužba za troškove obrade kredita

Šta je tužba za troškove obrade kredita?

Prilikom zaključivanja Ugovora o kreditu sa bankama, fizička i pravna lica često stupaju u nedefinisan poslovni odnos, kojim se stranka, odnosno korisnik kredita, dovodi u zabludu o troškovima obrade kredita. Naime, praksa je pokazala da su banke dugi niz godina zaključivale sa klijentima, odnosno korisnicima kredita, ugovore o kreditu u

Pročitaj više »
Tužba za naplatu duga

Tužba za naplatu duga

Danas su sve češće životne situacije koje primoravaju građane da od suda potraže zaštitu radi naplate dugovanja koja druga lica imaju prema njima. Naime, bilo da su u pitanju dužničko-poverilački odnosi koji su proizašli iz novčanih pozajmica, radnih sporova, ugovora o kupoprodaji ili slično, poveriocu, odnosno licu koje ima potraživanje

Pročitaj više »
Tužba za naplatu kirije

Tužba za naplatu kirije

Ugovor o zakupu i kršenje odredbi ugovora Ugovor o zakupu predstavlja sredstvo pravne zaštite, kao i regulisanja uzajamnih odnosa između zakupodavca i zakupca. Materija kojom se regulišu međusobni odnosi zakupodavca i zakupca, kao i  sam Ugovor o zakupu, obuhvaćena je Zakonom o obligacionim odnosima. Naime, u praksi se često dešava

Pročitaj više »
Prinudna naplata alimentacije

Krivično delo nedavanje izdržavanja

Nedavanje izdržavanja kao krivično delo regulisano je članom 195 Krivičnog Zakonika Republike Srbije i pored nasilja u porodici predstavlja jedno od najrasprostranjenijih krivičnih dela koja se odnose na krivična dela protiv braka i porodice. Upravo zbog činjenice da se kao oštećeni ovim krivičnom delom javljaju bliski srodnici, a najčešće deca,

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Lasla Gala br. 7

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs