Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Smrt bliskog lica predstavlja jednu od najtežih životnih situacija, te uprkos činjenici da pretrpljeni duševni bol najbližih ne može ništa nadomestiti, ipak novčana naknada koju sud dosuđuje bliskim licima umrlog, predstavlja jedan vid satisfakcije kojim se bol i život bliskih srodnika čini podnošljivijim.

Naknada štete zbog smrti bliskog lica predstavlja oblik naknade nematerijalne štete. Ovakva vrsta naknade mora biti pravična, te se prilikom određivanja njene visine uzimaju u obzir bliskost srodstva, kao i intezitet duševnog bola koji oštećeno lice trpi.

Pravo na ovakav vid naknade štete pripada supružniku umrlog, njegovoj deci i njegovim roditeljima. Takođe, pravo na naknadu štete zbog smrti bliskog lica može se dosuditi i braći, sestrama umrlog kao i vanbračnom partneru umrlog, pod uslovom da je između njih i umrlog lica postojala trajnija zajednica života.

Takođe, zakonom je predviđeno da lice koje je poginulo lice izrdžavalo ili redovno pomagalo, kao i ono lice koje je po zakonu imalo pravo zahtevati izdržavanje od poginulog, ima pravo na naknadu štete koju trpi gubitkom izdržavanja, odnosno pomaganja. Ovakva šteta se nadoknađuje plaćanjem novčane rente čiji se iznos odmerava s obzirom na sve okolnosti slučaja, koja ne može biti veći od onoga što bi oštećeni dobijao od poginulog lica, da je isti ostao u životu.

Nadalje, ukoliko je smrt nekog lica prouzrokovana saobraćajnom nezgodom, u tom slučaju bliska lica umrlog imaju pravo da potražuju naknadu štete od nadležnog osiguravajućeg društva.

Postupak radi naknade štete u slučaju smrti bliskog lica pokreće se tužbom i vodi pred nadležnim sudom koji će po okončanju postupka utvrditi tačan iznos naknade štete koji pripada oštećenom licu.

Kada je reč o troškovima postupka, advokatska kancelarija Popović, svojim strankama pruža mogućnost da se opredele za sklapanje ugovora o procentu. Sklapanjem ovog ugovora troškovi zastupanja ne predstavljaju finansijsko opterećenje za stranku budući da u tom slučaju stranka plaća advokatu procenat od dosuđenog iznosa tek nakon donošenja sudske odluke.

Advokatska kancelarija Popović se dugi niz godina uspešno bavi postupcima naknade štete, a budući da se u ovakvim slučajevima radi o izuzetno osetljivim pitanjima, sa posebnom pažnjom se trudimo da u što kraćim rokovima pomognemo klijentima da ostvare svoja prava koja im po zakonu pripadaju.
Ukoliko se nalazite u nekoj od gore opisanih situacija, budite slobodni da nam se obratite kako bismo Vam pomogli u pogledu sastava tužbe, kao i svih drugih pitanja u vezi sa predmetnom temom.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove