Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Sadržaj

Smrt bliskog lica predstavlja jednu od najtežih životnih situacija, te uprkos činjenici da pretrpljeni duševni bol najbližih ne može ništa nadomestiti, ipak novčana naknada koju sud dosuđuje u konkretnom slučaju, predstavlja jedan vid satisfakcije za pretrpljeni duševni bol bliskih srodnika umrlog.

Naknada štete zbog smrti bliskog lica predstavlja oblik naknade nematerijalne štete. Ovakva vrsta naknade mora biti pravična, te se prilikom određivanja njene visine uzimaju u obzir bliskost srodstva, kao i intezitet duševnog bola koji oštećeno lice trpi.

Kome pripada pravo na naknadu štete zbog smrti bliskog lica?

Pravo na ovakav vid naknade štete pripada supružniku umrlog, njegovoj deci i njegovim roditeljima. Takođe, pravo na naknadu štete zbog smrti bliskog lica može se dosuditi i braći, sestrama umrlog kao i vanbračnom partneru umrlog, pod uslovom da je između pomenutih lica i umrlog postojala trajnija zajednica života.

Takođe, zakonom je predviđeno da lice koje je poginulo lice izrdžavalo ili redovno pomagalo, kao i ono lice koje je po zakonu imalo pravo zahtevati izdržavanje od poginulog, ima pravo na naknadu štete koju trpi gubitkom izdržavanja, odnosno pomaganja. Ovakva šteta se nadoknađuje plaćanjem novčane rente čiji se iznos odmerava s obzirom na sve okolnosti slučaja, a koja ne može biti veći od onoga što bi oštećeni dobijao od poginulog lica, da je isti ostao u životu.

Uzrok smrti i potraživanje naknade

Nadalje, ukoliko je smrt nekog lica prouzrokovana saobraćajnom nezgodom, u tom slučaju bliska lica umrlog imaju pravo da potražuju naknadu štete od nadležnog osiguravajućeg društva.

Postupak naknade štete usled smrti bliskog lica

Postupak radi naknade štete u slučaju smrti bliskog lica pokreće se tužbom. Po okončanju sudskog postupka, uzimajući u obzir sve okolnosti i vodeći računa o pravičnoj naknadi, postupajući sudija će presudom utvrditi određeni iznos naknade štete zbog smrti bliskog lica, koji pripada oštećenom licu u konkretnom slučaju.

Tarifiranje postupka o naknadi štete usled smrti bliskog lica

Kada je reč o troškovima postupka, advokatska kancelarija Popović, svojim strankama pruža mogućnost da se opredele za sklapanje ugovora o procentu. Sklapanjem ovog ugovora troškovi zastupanja ne predstavljaju finansijsko opterećenje za stranku budući da u tom slučaju stranka plaća advokatu procenat od dosuđenog iznosa tek nakon donošenja sudske odluke.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi