Naknada štete zbog povreda prilikom pada na neravnom trotoaru

Sadržaj

Svedoci smo sve češćih nezgoda koje se dešavaju na ulici, a koje za uzrok nemaju deliktno ponašanje drugih učesnika u saobraćaju, već se radi o šteti nastaloj u vezi sa održavanjem i upravljanjem javnim putevima, kao što je neravan trotoar, nestabilna ploča na trotoaru, itd.

Ko je odgovoran za štetu nastalu usled pada na neravnom trotoaru?

Jedinica lokalne samouprave, tj. grad ili opština dužna je da održava ulice i čini ih bezbednim za kretanje, te su iz tog razloga one odgovorne za štetu koja nastane za građane prilikom povreda na ulicama.

Takođe, može biti osnovano i javno preduzeće kome će biti povereno ovo održavanje, te će u tom slučaju i pomenuto preduzeće odgovarati za nastalu štetu.

Vrste štete nastale usled pada na neravnom trotoaru

Šteta nastala usled napred navedenih razloga može da bude materijalna i nematerijalna šteta.

Materijalna šteta

Materijalna šteta se ogleda u vidu pocepane obuće i odeća, kao i izgubljene zaradu koju oštećeni može da trpi zbog sprečenosti za radom, 

Nematerijalna šteta

dok se nematerijalna šteta ispoljava u vidu pretrpljenog straha, fizičkih bolova zbog povrede, duševnih bolovi zbog naruženosti ili umanjenje životne aktivnosti.

Kome je potrebno obratiti se radi evidentiranja povreda usled pada na neravnom trotoaru

Kako bi ostvarili pravo na naknadu štete, neophodno je da odmah nakon nezgode zatražite medicinsku pomoć ukoliko je došlo do povrede, a posebno da prilikom pregleda obavestite doktora da ste povredu zadobili prilikom pada na neravnom trotoaru. Bitno je da obavestite doktora o nastanku povrede kako bi on u svom medicinskom izveštaju naveo tu činjenicu, koja će bitno uticati na dalji tok postupka ostvarivanja Vaših prava.

Ukoliko ste u mogućnosti, takođe je korisno fotografisati lice mesta, kao i zabeležiti lica koja su bila svedoci predmetnom događaju, budući da se isto može koristiti kao dokaz u postupku pred sudom.

Kome se obratiti za naknadu štete usled pada na neravnom trotoaru?

Nakon preduzimanja svih ili većine napred navedenih koraka, preporuka je da se obratite advokatu kako biste u potpunosti ostvarili svoja prava na punu naknadu štete koja vam po zakonu pripada, a posebno imajući u vidu činjenicu da osiguravajuća društva u najvećem broju slučajeva isplaćuju manju naknadu štete u odnosu na naknade koje dosuđuju sudovi. Preporučuje se angažovanje stručnog lica i zbog činjenice da je u ovakvim situacijama za laike veoma teško da utvrde ko je pasivno legitimisana stranka u sudskom postupku, odnosno ko je odgovoran za nastalu štetu.

Postupak za naknadu štete usled pada na neravnom trotoaru

Postupak počinje slanjem Tužbe nadležnom sudu, nakon čega postupajući sudija zakazuje ročište. Bitno je znati da ćete u ovakvom slučaju biti dužni samo jednom da se pojavite na sudu, kako biste dali izjavu, dok se sam postupak obično okončava na dva do tri ročišta.

Tarifiranje postupka za naknadu štete usled pada na neravnom trotoaru

Postupci za naknadu štete se prema tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a da advokat na kraju postupka naplati troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja bude dosuđena na sudu, tako da se postupak za naknadu štete može sprovesti bez bilo kakvih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi