Naknada štete zbog pada drveta ili grane

Pad drveta ili grane predstavlja jedan od mnogobrojnih uzroka za nastanak štete, a koje pitanje je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima.

Šteta nastala usled napred navedenih razloga može da bude materijalna i nematerijalna šteta.
Materijalna šteta se ogleda u vidu pocepane obuće i odeća, oštećenja na automobilu, kao i izgubljene zaradu, dok se nematerijalna šteta ispoljava u vidu pretrpljenog straha, fizičkih bolova zbog povrede, duševnih bolovi zbog naruženosti ili umanjenje životne aktivnosti.

Kako bi ostvarili pravo na naknadu štete, neophodno je da odmah nakon nezgode zatražite medicinsku pomoć ukoliko je došlo do povrede, a posebno da prilikom pregleda obavestite doktora da ste povredu zadobili prilikom pada drveta ili grane. Bitno je da obavestite doktora o nastanku povrede kako bi on u svom medicinskom izveštaju naveo tu činjenicu, koja će bitno uticati na dalji tok postupka ostvarivanja Vaših prava.
Zatim je potrebno da pozovete pripadnike MUP-a koji će sačiniti zapisnik ili službenu belešku o nezgodi koja se dogodila.
Ukoliko ste u mogućnosti, takođe je korisno fotografisati lice mesta, kao i zabeležiti lica koja su bila svedoci predmetnom događaju, budući da se isto može koristiti kao dokaz u postupku pred sudom.

Nakon preduzimanja svih ili većine napred navedenih koraka, preporuka je da se obratite advokatu kako biste  u potpunosti ostvarili svoja prava na punu naknadu štete koja vam po zakonu pripada, a posebno imajući u vidu činjenicu da osiguravajuća društva u najvećem broju slučajeva isplaćuju manju naknadu štete u odnosu na naknade koje dosuđuju sudovi. Preporučuje se angažovanje stručnog lica i  zbog činjenice da je u ovakvim situacijama za laike veoma teško da utvrde ko je pasivno legitimisana stranka u sudskom postupku, odnosno ko je odgovoran za nastalu štetu.

Postupak počinje slanjem Tužbe nadležnom sudu, nakon čega postupajući sudija zakazuje ročište. Bitno je znati da ćete u ovakvom slučaju biti dužni samo jednom da se pojavite na sudu, kako bi dali izjavu, dok se sam postupak obično okončava na dva do tri ročišta.

Postupci za naknadu štete se prema tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a da advokat na kraju postupka naplati troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja bude dosuđena na sudu, tako da se postupak za naknadu štete može sprovesti bez bilo kakvih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Advokatska kancelarija Popović se dugi niz godina bavi predmetima naknade štete i  imamo bogato iskustvo u uspešnom rešavanju ovakvih predmeta za naše klijente. Ukoliko se nađete u napred opisanoj situaciji budite slobodni da nas kontaktirate radi pružanja stručne pravne pomoći, a sve kako bi ostvarili prava koja Vam po zakonu pripadaju.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove