Naknada štete za teške telesne povrede u tuči

Sadržaj

Definicija teških telesnih povreda

Teške telesne povrede su povrede kojima se teško narušava zdravlje oštećenog, koje za posledicu imaju uništenje ili trajno oštećenje nekog važnog dela tela ili organa oštećenog, a što sve može prouzrokovati i trajnu nesposobnost za rad povređenog ili pak smrt.

Vrste štete usled teških telesnih povreda u tuči

Lice koje je u tuči teško telesno povređeno ima pravo u parničnom postupku da potražuje naknadu materijalne i nematerijalne štete, u zavisnosti od toga koju vrstu štete je oštećeni pretrpeo.

Materijalna šteta

Materijalna šteta u konkretnom slučaju može obuhvatati troškove lečenja oštećenog i izgubljenu zaradu zbog nesposobnosti oštećenog za rad za vreme lečenja.

Takođe, ukoliko povređeno lice usled potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu, ili su njegove potrebe povećane, a mogućnosti za njegov dalji razvoj i napredovanje uništene ili smanjene, lice koje je odgovorno za nanošenje teških telesnih povreda dužan je oštećenom plaćati određenu novčanu rentu, kao vid naknade za pričinjenu štetu, a koja se isplaćuje doživotno ili određeno vreme.

Nematerijalna šteta

Nematerijalna šteta se ogleda u pretrpljenom strahu, pretrpljenim fizičkim bolovima ili duševnim bolovovima zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti- ukoliko postoji ožiljak ili smrti bliskog lica.

Kome se podnosi tužba za naknadu štete za teške telesne povrede u tuči? 

Tužba za naknadu štete podnosi se protiv lica koje je prouzrokovalo teške telesne povrede kod oštećenog i to nadležnom sudu na čijem području tuženi ima prebivalište ili na čijem području tužilac ima prebivalište, odnosno boravište.

Koji je zakonski rok za podnošenje tužbe? 

Rok u kojem povređeno lice ima pravo da podnese tužbu za naknadu štete je 3 godine od kada je saznalo za štetu ili lice koje je štetu prouzrokovalo. Ukoliko prođe 5 godina od kada je šteta nastala, pravo oštećenog da potražuje naknadu štete zastareva.

Koja dokumenta je potrebno priložiti uz tužbu? 

Uz tužbu se prilaže celokupna medicinska dokumentacija koju oštećeni poseduje, Zapisnik od policije, nalaz i mišljenje veštaka odgovarajuće struke kao i ostala dokumentacija koja može da posluži kao dokaz u postupku.

Kako se određuje visina naknade štete za teške telesne povrede u tuči?

Prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu štete, kao i o visini njene naknade, sud uzima u obzir sve okolnosti predmetnog slučaja, dokaze koji su izvedeni, posebno vodeći računa o vrsti povreda i značaju povređenog dobra. Visina naknade štete koja se dosuđuje povređenom licu utvrđuje se na način da obezbedi zadovoljenje oštećenog na najbolji mogući način. 

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54