Naknada štete za povrede u školi ili vrtiću

Sadržaj

Nezgode se ne mogu predvideti ili sprečiti, s toga je značaja zaključivanje ugovora o osiguranju od posledica nesrećnog slučaja.

Šta je osiguranje dece u školi ili vrtiću od posledica nesrećnog slučaja?

Pomenuta vrsta osiguranja predstavlja osiguranje dece i učenika od posledica nezgode odnosno jednog iznenadnog, nepredvidivog događaja koji je nastao delovanjem spoljašnjih uticaja i koji je prouzrokovao povredu, prelom, invaliditet osiguranika, sprečenost za praćenje nastave ili smrt.

Ugovarači osiguranja jesu vrtić ili škola i oni zaključuju određeni Ugovor o osiguranju od posledica nesrećnog slučaja sa izabranim osiguravajućim društvom. 

Osiguranje se može zaključiti uplatom premije osiguranja – određenog iznosa koji ugovarač osiguranja plaća osiguravajućoj kući prema ugovorenoj polisi.

Obično se osiguranje koje se zaključuje preko škole dogovara na početku svake školske godine. 

Koje povrede nadoknađuje osiguravajuće društvo?

Zaštita koju pruža osiguranje dece preko škole ili vrtića je sveobuhvatna i pokriva nezgode koje se dogode bilo kada i bilo gde, pa čak i van škole odnosno vrtića. 

Dakle, učenici su osigurani tokom cele školske godine, 24 sata dnevno, čak i kada nisu u školi. Ovo takođe važi i za decu u vrtiću.

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja pokriva različite posledice nezgode ili nesrećnog događaja, naravno u zavisnosti od toga šta je ugovoreno, poput:

  • Smrti,
  • Trajnog ili delimičnog invaliditeta,
  • Preloma kosti,
  • Hirurške intervencije
  • Naknade za nemogućnost praćenja nastave
  • Refundacije troškova lečenja ili bolnički dan

Ovo su uobičajene povrede za koje se deca osiguravaju, ali konkretni uslovi se mogu razlikovati od jedne osiguravajuće kuće do druge. U slučaju trajne invalidnosti, isplata naknade je obično najviša.

Kako se potražuje naknada za povrede koje su pretrpljene?

U slučaju povrede, osigurano lice odnosno njegov roditelj se može obratiti matičnoj osiguravajućoj kući radi naknade štete direktno ili preko škole odnosno vrtića, podnošenjem odštetnog zahteva, pismene izjave o svim detaljima nezgode i celokupne medicinske dokumentacije, fotodokumentacije i računa za sve troškove medicinskog lečenja, koje osiguranik poseduje kao dokaz da je do povređivanja zaista došlo. 

Takođe, pomenuti odštetni zahtev se može podneti i putem advokata za naknadu štete ukoliko ga je osiguranik angažovao.

Od čega zavisi iznos naknade štete za povrede u školi ili vrtiću?

Visina naknade štete zavisi od vrste povrede koju je osiguranik pretrpeo usled nesrećnog događaja. 

Nakon što osiguranik podnese medicinsku dokumentaciju, osiguravajuće kuće procenjuju težinu povrede i isplaćuju odgovarajuću naknadu odnosno osiguranu sumu.

Da li dete ima pravo na naknadu u slučaju višestrukih povreda tokom školske godine?

Ukoliko je tako predviđeno polisom osiguranja, dete može nekoliko puta u toku školske godine ostvariti pravo na naknadu u slučaju povređivanja

Važno je znati da polisa ima određeni limit iznosa do kojeg može da se naplati naknada u toku godine odnosno za vreme trajanja osiguranja.

Da li postoji mogućnost žalbe na dodeljeni iznos naknade? 

Ukoliko osiguravajuće društvo neosnovano odbije da isplati naknadu ili isplati manji iznos koji nije adekvatan za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu, oštećeno lice ima pravo da podnese Prigovor na odluku koju je dobilo od osiguranja. 

Međutim, ako i nakon toga ishod ostane isti, u tom slučaju oštećeni ima pravo da podnese tužbu kojom će pokrenuti postupak za naknadu štete pred nadležnim sudom.

Zašto bi trebalo angažovati advokata za naknadu štete usled povređivanja u školi ili vrtiću?

Kada dođe do povređivanja, često se dešava da osiguravajuće društvo kod koje je dete osigurano isplati niži iznos na ime naknade pretrpljene štete u odnosu na iznos naknade koji detetu zaista pripada.

Zbog toga je preporučljivo da unapred potražite pravnu pomoć od advokata koji će vam svojim stručnim znanjem i bogatim iskustvom pomoći da ostvarite pravednu naknadu štete koja oštećenom pripada.

Takođe, angažovanje advokata ima još jednu prednost – oni su obično iskusni u pregovaranju sa osiguravajućim društvima.

Stoga, u slučaju povrede u školi ili vrtiću, konsultacija sa advokatom može biti veoma korisna za zaštitu prava i interesa  vašeg deteta.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi