Naknada štete za povrede u školi ili vrtiću

Sadržaj

Šta je školsko ili vrtićko osiguranje?

Pomenuta vrsta osiguranja predstavlja osiguranje dece i učenika od posledica nezgode odnosno jednog iznenadnog, nepredvidivog događaja koji je nastao delovanjem spoljašnjih uticaja i koji je prouzrokovao povredu, prelom, invaliditet osiguranika, sprečenost za praćenje nastave ili smrt.

Ugovarači osiguranja jesu vrtić ili škola i oni zaključuju određeni Ugovor o osiguranju sa izabranim osiguravajućim društvom. Osiguranje se može zaključiti uplatom premije osiguranja – određenog iznosa koji ugovarač osiguranja plaća osiguravajućoj kući prema ugovorenoj polisi.

Koje povrede su pokrivene školskim osiguranjem?

Osiguranje može da pokriva različite posledice nezgode ili nesrećnog događaja, poput trajnog invaliditeta, smrti, preloma kosti, hirurške intervencije, naknade za nemogućnost praćenja nastave, refundaciju troškova lečenja ili bolnički dan, u zavisnosti od toga šta je ugovoreno.

Da li osiguranje pokriva samo povrede nastale u školi ili vrtiću?

Pored povreda koje nastanu u pomenutim obrazovnim i vaspitnim ustanovama, deca i učenici imaju pravo na naknadu štete i u slučaju da je do povređivanja došlo i kada nisu u školi i vrtiću, na primer tokom izleta, na igralištu, letovanju i slično. Dakle, deca su osigurana 24 sata u toku perioda za koji važi osiguranje, osim za vreme školskog raspusta kada osiguranje ne pokriva naknadu za nemogućnost praćenja nastave.

Kako se potražuje naknada za povrede u školi ili vrtiću?

U slučaju povrede, osigurano lice se može obratiti matičnoj osiguravajućoj kući radi naknade štete direktno ili preko škole odnosno vrtića, podnošenjem odštetnog zahteva kao i celokupne medicinske dokumentacije, fotodokumentacije i računa za sve troškove medicinskog lečenja, koje osiguranik poseduje kao dokaz da je do povređivanja zaista došlo. Takođe, pomenuti odštetni zahtev se može podneti i putem advokata ukoliko ga je osiguranik angažovao.

Da li dete ima pravo na naknadu ako se povredi više puta tokom školske godine?

Ukoliko je tako regulisano polisom osiguranja, moguće je da dete nekoliko puta u toku školske godine ostvari pravo na naknadu u slučaju povređivanja. Važno je znati da polisa ima određeni limit iznosa do kojeg može da se naplati naknada u toku godine odnosno za vreme trajanja osiguranja.

Od čega zavisi iznos naknade za povrede u školi ili vrtiću?

Iznos naknade koji pripada osiguraniku zavisi od vrste povrede koja je nastala kao posledica nesrećnog događaja. Osiguravajuće kuće na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije procenjuju težinu povrede i po osnovu toga isplaćuju osiguranu sumu.

Da li postoji mogućnost žalbe na dodeljeni iznos naknade?

Ukoliko osiguravajuće društvo neosnovano odbije da isplati naknadu ili isplati manji iznos koji nije adekvatan za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu, u tom slučaju oštećeno lice ima pravo da podnese Prigovor na odluku koju je dobilo od osiguranja. Ako i nakon toga ishod ostane isti, u tom slučaju oštećeni ima pravo da podnese tužbu kojom će pokrenuti postupak za naknadu štete pred nadležnim sudom.

Zašto vam je za naknadu povreda u školi ili vrtiću potreban advokat?

Osiguravajuća društva u najvećem broju slučajeva isplaćuju manju naknadu u odnosu na naknade koje dosuđuju sudovi. Zato je uvek preporučljivo da se unapred obratite advokatu po preporuci, kako biste ostvarili pravo na punu naknadu štete koja Vam po zakonu pripada.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi