Naknada štete usled vožnje pod dejstvom alkohola

Sadržaj

Saobraćajna nezgoda predstavlja štetni događaj koji je sam po sebi u potpunosti neizvestan i nastaje kao posledica raznih okolnosti. 

Pravo na naknadu štete koja je pričinjena na vozilu učesnika u saobraćaju, detaljno je regulisano Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Takođe, pomenuti zakon reguliše i pravo na naknadu štete u slučaju da je ista prouzrokovana pod dejstvom alkohola. 

U navedenom zakonu, taksativno su naznačeni slučajevi pod kojima osigurano lice gubi pravo iz osiguranja, a jedan od navedenih slučajeva tiče se upravo vožnje u alkoholisanom stanju iznad granice koja je propisana zakonom.

Vožnja pod dejstvom alkohola i odgovornost za nastalu štetu

Naime, ukoliko je vozač u alkoholisanom stanju, skrivio saobraćajnu nezgodu zbog stanja u kojem se tom prilikom nalazio, biće odgovoran za pričinjenu štetu. U pomenutoj situaciji, oštećeno lice ima pravo da potražuje naknadu materijalne štete koja je nastala na njegovom vozilu, kao i naknadu nematerijalne štete za pretrpljeni strah ili povrede. 

Ko ima pravo na naknadu štete u saobraćajnoj nesreći koju je izazvalo alkoholisano lice?

Pored oštećenog lica, pravo na naknadu nematerijalne štete imaju i putnici koji su se predmetnom prilikom nalazili u vozilu oštećenog. Navedena lica imaju prava da potražuju naknadu štete od osiguravajućeg društva, kod kojeg je osigurano vozilo štetnika. 

U slučaju da do saobraćajne nezgode dođe, najpre je neophodno prijaviti štetu osiguravajućem društvu kod kojeg je osigurano vozilo lica koje je štetu prouzrokovalo.

Ko vrši procenu štete i kako se naplaćuje?

Prilikom prijave štete koja je nastala u saobraćajnoj nezgodi, osiguranje će izvršiti procenu štete. Najčešće se dešava da procenjena šteta bude manja od stvarnog odnosno realnog iznosa štete, a koji iznos kasnije utvrđuje veštak odgovarajuće struke. Razlika koju veštak naknadno utvrdi može se potraživati u sudskom postupku, podnošenjem tužbe nadležnom sudu, a konačan iznos naknade pretrpljene štete utvrdiće postupajući sud u presudi koju donese.

Kada je reč o saobraćajnoj nezgodi koju je prouzrokovalo lice koje je vozilo pod dejstvom alkohola, osiguravajuće društvo, nakon što izmiri svoju obavezu prema oštećenim licima, i u potpunosti nadoknadi pretrpljenu štetu, ima pravo da postavi regresni zahtev kojim će od štetnika potraživati iznos koje je osiguranje oštećenom isplatilo na ime naknade štete.

Vožnja u alkoholisanom stanju i podeljena odgovornost

Pravila o podeljenoj odgovornosti se mogu primeniti u slučaju naknade štete koja je prouzrokovana zbog vožnje u alkoholisanom stanju, zatim ukoliko je do saobraćajne nezgode došlo usled neprilagođene brzine motornog vozila i nesmotrenog i neodgovornog ponašanja pešaka na kolovozu, štete koja je nastala između vozila u pokretu i vozila koje je bilo zaustavljeno odnosno nepropisno parkirano kao i u drugim slučajevima.

Takođe, postoji i mogućnost da vozač koji je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola, nije skrivio saobraćajnu nezgodu, te to lice ima pravo na naknadu štete bez obzira što je bio u alkoholisanom stanju. Naime, u ovakvom slučaju, alkoholisanost može predstavljati osnov za utvrđivanje doprinosa nastanku štetnog događaja odnosno saobraćajne nezgode. 

Kada je u konkretnom slučaju nemoguće sa sigurnošću utvrditi koji vozač je prouzrokovao nezgodu, neophodno je da se uradi saobraćajno veštačenje kojim će se precizno utvrditi koje lice je odgovorno za saobraćajnu nezgodu. 

Ukoliko se pomenutim veštačenjem utvrdi postojanje podeljenje odgovornosti oba vozača, u tom slučaju svako od njih će imati pravo na naknadu pretrpljene štete srazmerno svom doprinosu nastanku štete, koji se izražava u određenom procentu.

Da li postoji mogućnost žalbe na iznos naknade štete?

Ukoliko se iz opravdanih razloga može smatrati da iznos naknade štete nije adekvatno utvrđen, u tom slučaju stranka ima pravo da uloži žalbu na presudu suda koji je odlučivao u postupku.

Da li vam je potreban advokat za naknadu štete usled saobraćajne nezgode koju je izazvalo lice u alkoholisanom stanju?

U ovakvim slučajevima poželjno je angažovati advokata koji će Vam u skladu sa svojim stručnim znanjem i iskustvom pomoći da na najbolji mogući način zaštitite i ostvarite Vaša prava umesto angažovanja Agencija za posredovanje pri naknadi štete, kako ne biste izgubili spor zbog neadekvatne pravne pomoći koja neretko dovodi do još veće štete, u vidu izgubljenog spora i novca. 

Postupci za naknadu štete se prema Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a da advokat na kraju postupka naplati troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja bude dosuđena na sudu, tako da se postupak za naknadu štete može sprovesti bez bilo kakvih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi