Krivično delo nedavanje izdržavanja

Sadržaj

Nedavanje izdržavanja kao krivično delo regulisano je članom 195 Krivičnog Zakonika Republike Srbije i pored nasilja u porodici predstavlja jedno od najrasprostranjenijih krivičnih dela koja se odnose na krivična dela protiv braka i porodice.
Upravo zbog činjenice da se kao oštećeni ovim krivičnom delom javljaju bliski srodnici, a najčešće deca, koja su socijalno ugrožena  i zavisna od tuđe novčane pomoći, ovo krivično delo ima prioritet u svakom segmentu rešavanja.
Naime, radi se o hitnim postupcima koji se rešavaju u što kraćem roku i koji ne zasterevaju, te je prema tome bitno da oštećeni znaju da se u bilo kom trenutku mogu obratiti nadležnim organima, samostalno ili putem advokata, radi ostvarivanja prava na izdržavanje.

U praksi se nažalost najčešće dešava da se kao učinilac ovog krivičnog dela javlja roditelj koji ne postupa u skladu sa sudskom odlukom, prema kojoj je dužan da da u;estvuje u izdržavanju svoje maloletne dece ili punoletne dece koja se nalaze na redovnom školovanju do navršene 26 godine.
Treba napomenuti da se krivično delo nedavanje izdržavanja ogleda i u delimičnom ispunjenu obaveze plaćanja utvrđenih iznos na ime izdržavanja deteta, kao i u povredi rokova za isplatu iznosa na ime izdržavanja, a koji su predviđeni u sudskoj odluci ili poravnanju.

Dete, kao primalac izdržavanja, ima pravo na izdržavanje od strane roditelja do punoletstva, odnosno do navršene 18 godine života. Međutim, od tog pravila postoje dva izuzetka.
Prvi slučaj jeste da se dete redovno školuje, gde ono tada ostvaruje pravo na izdržavanje od strane roditelja sve do navršene 26 godine života, i drugi slučaj jeste situaciju u kojoj se radi o detetu nesposobnim za rad, te u tom slučaju dete ima pravo na izdržavanje od strane roditelja sve dok traje takvo stanje.

U cilju ostvarivanja prava koje je ustanovljeno sudskom odlukom ili poravnanjem, a kojeg se davalac izdržavanje ne pridržava, oštećeni može samostalno ili putem advokata da podnese krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu za krivično delo nedavanja izdržavanja.
Budući da se radi o krivičnom postupku u kojem su akteri bliski srodnici, a uglavnom su to roditelji i deca, u najboljem interesu oštećenih jeste da se u ovakvim situacijama obrate advokatu koji će stručno i u najkraćem roku podneti krivičnu prijavu i preduzeti sve mere pred nadležnim organima kako bi oštećeni mogao da ostvari svoja prava. U ovakvim, posebno osetljivim postupcima, potrebno je preduzeti svaku raspoloživu meru kako se učesnici postupka, a posebno deca, ne bi izlagali nepotrebnom stresu i kako bi se što pre došlo do uspešnog rezultata.

Advokatska kancelarija Popović se dugi niz godina uspešno bavi problematikom uskraćivanja izdržavanja dece od strane roditelja i budući da se radi o izuzetno osetljivom pitanju, sa posebnom pažnjom se trudimo da u što kraćim rokovima pomognemo klijentima da ostvare svoja prava koja im po zakonu pripadaju.

 

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54