Kazna “kućnog zatvora” u Srbiji: Uslovi i primena

Sadržaj

Krivični zakonik Republike Srbije predviđa mogućnost da ukoliko učiniocu krivičnog dela bude izrečena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, sud može istovremeno da odredi da će se kazna izvršiti u prostorijama u kojima osuđeno lice živi, pod uslovom da se na pomenuti način može postići svrha kažnjavanja.

Mogućnost da se izrečena kazna zatvora izvršava kod kuće omogućava osuđenicima da borave u svojim domovima, a pomenuta kazna se može izvršiti sa ili bez elektronskog nadzora u zavisnosti od odluke suda. U slučaju elektronskog nadzora, poseban uređaj za lociranje se postavlja na zglob ruke ili noge osuđenog, uz davanje uputstva o načinu rada pomenutog uređaja. 

Međutim, da bi sud odobrio izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje, moraju se ispuniti određeni uslovi predviđeni zakonom.

U nastavku ćete saznati više o tome šta podrazumeva kazna kućnog zatvora i u kojim se slučajevima primenjuje.

Razlika između kućnog pritvora i kućnog zatvora

Pre nego što objasnimo šta je kućni zatvor, važno je razlikovati ga od kućnog pritvora. Kućni zatvor predstavlja kaznu, dok je kućni pritvor mera obezbeđenja prisustva okrivljenog tokom trajanja krivičnog postupka. 

Dakle, reč je o kazni zatvora koja se izriče osuđenom licu, za koga je presudom utvrđeno da je učinio krivično delo koje mu se stavljalo na teret, a koja se umesto u zatvoru, izvršava kod kuće.

S druge strane, kućni pritvor se određuje posebnim rešenjem tokom trajanja postupka, kojim se okrivljenom zabranjuje napuštanje prostorija u kojima stanuje bez posebnog odobrenja, uz određivanje uslova pod kojim će boraviti u stanu, poput zabrana korišćenja sredstava komunikacije, interneta ili poseta drugih lica. 

Za razliku od kazne “ kućnog zatvora” koja ima unapred određenu dužinu trajanja, kućni pritvor može trajati do pravosnažnosti presude odnosno do upućivanja okrivljenog na izdržavanje kazne zatvora.

Koje su sve kazne predviđene za krivična dela?

U pravosudnom sistemu Srbije postoje četiri vrste kazni za krivična dela:

 1. Novčana kazna,
 2. Rad u javnom interesu,
 3. Oduzimanje vozačke dozvole
 4. Zatvor. 

Pored navedenih kazni, u krivičnom zakoniku postoje i mere upozorenja – uslovna osuda i sudska opomena, koje se izriču za lakša krivična dela.

Opšteprihvaćen stav je da učinioce krivičnih dela ne treba slati u zatvor, ukoliko se proceni da će se primenom drugih krivičnih sankcija postići svrha kažnjavanja, odnosno da će druge krivične sankcije pozitivno uticati na dobro vladanje osuđenog, te da će iste sprečiti ponavljanje vršenja krivičnih dela.

Važno je istaći da licu koje je osuđeno za krivično delo protiv braka i porodice, a koje živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu, ne može da se odredi da izvršava kaznu u prostorijama u kojim stanuje.

Kako se sprovodi elektronski nadzor kod kućnog zatvora?

Kada se izriče kazna zatvora koja će se izdržavati kod kuće, elektronski nadzor nije obavezan, ali se može odrediti odlukom suda.

Ovakav vid kazne kontroliše posebna poverenička služba u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija pri Ministarstvu pravde, koristeći elektronski uređaj kako bi proverili da li se osuđeno lice nalazi na adresi na kojoj bi trebalo da bude. U slučaju pokušaja uklanjanja uređaja, lice će biti odmah otkriveno. 

Međutim, ukoliko se izvršenje kazne sprovodi bez elektronskog nazdora, u tom slučaju se nadzor vrši na drugi način.  U tom slučaju, policija pozivanjem telefonom ili fizičkom proverom u vidu dolaska na adresu u na kojoj stanuje osuđeni, utvrđuje da li se isti nalazi u prostorijama u kojim stanuje. 

Ipak, kažnjavanje zatvorom u kućnim uslovima bez elektronskog nadzora je izuzetno redak slučaj, i to se najčešće dešava samo kada tužilaštvo ne insistira na elektronskom nadzoru. 

Ukoliko se navedena pravila prekrše, sud će ukinuti izvršenje kazne kod kuće, a osuđeno lice će u tom slučaju morati izrečenu kaznu izvršiti u zatvoru.

Koja su prava osuđenog koji izvršava kaznu zatvora u prostorijama u kojim stanuje?

Osuđeni koji izdržava kaznu kućnog zatvora ima pravo da boravi van prostorija u kojima stanuje u trajanju od najviše 2 časa dnevno, u periodu od 13 do 17 časova.

Takođe, predviđeni su i neki posebni slučajevi odnosno opravdani razlozi kada osuđeni može da napusti prostoriju u kojoj izvršava kaznu.

Opravdani razlozi uključuju:

 • Pružanje medicinske pomoći osuđenom ili članu njegovog porodičnog domaćinstva,
 • Odazivanje na poziv državnog organa,
 • Odlazak na posao, ako krivično delo za koje je osuđen nije u vezi sa radom,
 • Obavezu staranja o porodici,
 • Pohađanje nastave tokom redovnog školovanja,
 • Sezonske poljoprivredne radove ako se osuđeni bavi poljoprivredom kao stalnom delatnošću,
 • Venčanje,
 • Smrt bliskog srodnika

Poverenička služba ima pravo da, bez najave, proveri da li se osuđeni nalazi u prostorijama u kojim stanuje i da li krši ograničenja koja su predviđena zakonom. 

Provere se mogu obavljati:

– posetom osuđenom u prostorijama u kojima stanuje,

– razgovorima sa članovima njegovog porodičnog domaćinstva i poslodavcem, a takođe i

– putem telefonskog razgovora u kom slučaju Poverenik poziva fiksni telefonski broj vlasnika prostorija u kojima osuđeni stanuje i razgovara sa osuđenim, kao i sa članovima njegovog porodičnog domaćinstva.

Ukoliko osuđeni bez dozvole napusti prostoriju u kojoj stanuje, služba će obavestiti sud koji će doneti odluku da se izvršavanje kazne nastavi u zatvoru.

Direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija može na predlog Povereničke službe odlučiti da osuđenika zbog njegovog dobrog vladanja oslobodi od daljeg izdržavanja kazne, i to tri meseca pre nego što istekne vreme izrečene kazne, pod uslovom da je devet desetina kazne izdržao.

Kako advokat može da vam pomogne u ovakvim slučajevima?

Izdržavanje kazne zatvora za lakša krivična dela u Srbiji može biti zamenjeno kaznom kućnog zatvora. Ova alternativa se primenjuje kada se očekuje da će to uticati na promenu ponašanja osuđenog i sprečiti ponavljanje krivičnog dela, dok istovremeno smanjuje opterećenost zatvorskih kapaciteta.

Međutim, da bi se izrečena kazna zatvora mogla izvršavati kod kuće, osuđena lica koje na pomenuti način izdržavaju ovu kaznu moraju da se pridržavaju striktnih pravila i ograničenja. U slučaju kršenja ovih pravila, kazna će biti ukinuta, a osuđeni poslat u zatvor.

Ukoliko imate branioca u krivičnom postupku, a izrečena vam je kazna zatvora u trajanju do jedne godine, pritom su ispunjeni svi uslovi koje zakon predviđa, sud može na predlog branioca da odluči da li će se izrečena kazna izvršiti u prostorijama u kojim osuđeni stanuje.

Advokat će vam pojasniti koja su vaša prava i obaveza u konkretnom slučaju, proceniti da li su ispunjeni uslovi da se umesto u zatvoru kazna izvršava kod kuće i pružiti vam informacije o tome kojih pravila se treba pridržavati tokom izvršenja pomenute kazne. 

Na ovaj način, advokat za krivično pravo će vam pomoći da na najbolji mogući način ostvarite prava koja vam po zakonu pripadaju.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi