Kako je regulisano privredno pravo u Republici Srbiji?

Sadržaj

Privrednim subjektima se smatraju privredna društva, preduzetnici i drugi oblici organizovanja koji su predviđeni Zakonom o privrednim društvima, poput stranih predstavništva, poslovnih udruženja. 

Pod privrednim društvom podrazumeva se pravno lice koje osnivanju pravna ili fizička lica radi obavljanja određene privredne delatnosti, u cilju sticanja dobiti. Lica koja osnivaju društvo nazivaju se osnivači, a samo osnivanje privrednog društva predstavlja složen proces.

Zajednička obeležja svih privrednih društava predstavljaju:

 • Osnivanje
 • Registracija- upis u registar privrednih subjekata
 • Poslovno ime
 • Sedište
 • Zastupanje i zastupnici

Ukoliko ste u procesu osnivanja privrednog društva i imate nedoumice u vezi s tim, advokat za privredno pravo može da Vam pruži savete i pravnu pomoć, kao i da Vam pomogne u izradi neophodnih pravnih dokumenata. 

U ovom tekstu ćemo detaljnije objasniti osnovne koncepte privrednog prava u Republici Srbiji, kako biste imali uvid i bolje razumeli proces osnivanja i upravljanja privrednim društvima.

Šta je privredno pravo?

U Republici Srbiji ova oblast prava uređena je sa više zakona, pri čemu je najznačajniji Zakon o privrednim društvima.

Zakon o privrednim društvima uređuje pravni položaj privrednih subjekata i drugih oblika organizovanja, posebno se bavi njihovim osnivanjem, upravljanjem, statusnim promenama, promenama pravne forme, prestankom društva i drugim pitanjima koja su važna za privredne subjekte. Pored svega navedenog, pomenuti Zakon uređuje i položaj preduzetnika.

Takođe, privredno pravo se odnosi na pravne aspekte privrednog poslovanja, uključujući položaj privrednih subjekata, njihove odnose sa državom, njihovo mesto u prometu robe i usluga, prava i obaveze u vezi sa tim prometom (ugovori u privredi), bankarske poslove i hartije od vrednosti. 

Zakon poznaje četiri pravne forme privrednih društava:

 • Ortačko društvo
 • Komanditno društvo
 • Akcionarsko društvo
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću

Koji su oblici organizovanja privrednih subjekata?

Postoje različiti oblici organizovanja privrednih subjekata koje predviđa zakon. Prema tome, pojedinac može biti registrovan kao preduzetnik i obavljati poslovanje samostalno

Takođe, postoji i jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću kao i jednočlano akcionarsko društvo, čiji osnivač može biti fizičko ili pravno lice. Pored jednočlanog postoje i  privredna društva sa više članova koja mogu biti osnavana u bilo kojoj pravnoj formi, poput ortačkog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, komanditnog društva ili akcionarskog društva, koja u tom slučaju imaju dva ili više osnivača i članova.

Privredni subjekti se mogu podeliti i na:

 1. Društva kapitala koja uključuju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva.
 2. Društva lica – ortačko društvo i komanditno društvo. 

Privredna društva se još mogu podeliti prema trajanju na društva koja se osnovaju na određeno ili neodređeno vreme, kao i prema predmetu i cilju delatnosti na privredna društva koja obavljaju privrednu delatnost kojima je glavni cilj sticanje profita, i na građanska društva (udruženja, fondacije..) koje po pravili nemaju za cilj ostvarivanje zarade.

Zakon o privrednim društvima se primenjuju i na druge privredne subjekte poput banaka, investicionih društava, fondova, osiguravajućih društava, javnih preduzeća, čije organizovanje i poslovanje je uređeno i drugim posebnim zakonima.

Izbor oblika organizovanja privrednog subjekta i pravne forme koju izaberete imaće veliki uticaj na poslovanje, prava i obaveza članova društva. 

Zato je važno pažljivo odabrati pravnu formu privrednog društva koja najbolje odgovara potrebama poslovanja i ciljevima koje želite da postignete, jer kada pokrećete posao ili startap, donošenje važnih odluka je izvesno. 

Kako se sprovodi statusna promena privrednih društava?

Kada razgovaramo o odnosu između privrednih subjekata i države, to se uglavnom odnosi na pitanja poput osnivanja, upravljanja, statusnih promena, promene pravne forme, prestanka i drugih bitnih pitanja za njihov položaj. 

Ovo područje spada u kompanijsko pravo, a ono pak, u šire područje privrednog prava. Kako smo već napomenuli, odabir pravne forme u kojoj ćete obavljati svoju delatnost je ključan za početak poslovanja, a cilj svakog privrednog društva je sticanje dobiti obavljanjem privredne delatnosti. 

Da bi se neko privredno društvo smatralo pravnim licem, odnosno da bi imalo pravni subjektivitet, mora biti registrovano u Registru privrednih subjekata, koji vodi Agencija za privredne registre (APR). 

Ponekad se društvo može reorganizovati prenošenjem imovine i obaveza na drugo društvo (društvo sticalac), i to predstavlja statusnu promenu. U pomenutom slučaju, članovi društva prenosioca stiču udele odnosno akcije u društvu sticaoca, srazmerno svojim udelima odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela odnosno akcija u drugačijoj srazmeri ili ako koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu sticaocu.

U skladu sa zakonom, jedno ili više društava iste ili različite pravne forme mogu učestvovati u statusnoj promeni. Međutim, društvo koje je u likvidaciji ili stečaju ne može učestvovati u statusnoj promeni, osim ukoliko se statusna promena sprovodi sprovodi kao mera reorganizacije u skladu sa Zakonom o stečaju

Zakonodavac navodi i četiri vrste statusne promene:

 1. Pripajanje,
 2. Spajanje,
 3. Podela,
 4. Izdvajanje. 

Bitno je razlikovati statusnu promenu od promene pravne forme. Promena pravne forme se odnosi na oblik organizovanja jednog privrednog društva i podrazumeva prelazak društva iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu, dok statusna promena podrazumeva prenošenje poslovanja na drugo društvo.

U skladu sa Zakonom o postupku registracije, statusne promene ili promene pravne forme naophodno je registrovati u APR-u.

Kako Vam advokat za privredno pravo može pomoći?

Prilikom obavljanja privredne delatnosti, mogu se pojaviti brojna pitanja, situacije i problemi koji zahtevaju stručno znanje i iskustvo u primeni važećih propisa. 

Osim toga, poslovanje je često podređeno strogim zakonskim normama koje se moraju poštovati u svim fazama poslovanja, od osnivanja privrednog društva preko redovnog poslovanja, statusnih promena, pa sve do likvidacije preduzeća. 

U cilju uspešnog poslovanja, svako privredno društvo bi trebalo da ima pravnika na raspolaganju kako bi se obezbedila kontinuirana podrška i pravilna primena propisa, te izbegli potencijalni problemi koji bi mogli da utiču na poslovanje, a u svakom slučaju se za pravnu pomoć možete obratiti advokatu koju će Vam svojim stručnim znanjem i konsultacijama pomoći da pronađete adekvatno rešenje i uspešno prevaziđete eventualni problem ili poteškoće.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi