Tužba za troškove obrade kredita

Tužba za troškove obrade kredita

Prilikom zaključivanja Ugovora o kreditu sa bankama, fizička i pravna lica često stupaju u nedefinisan poslovni odnos, kojim se stranka, odnosno korisnik kredita, dovodi u zabludu o troškovima obrade kredita. Naime, praksa je pokazala da su banke dugi niz godina zaključivale sa klijentima, odnosno korisnicima kredita, ugovore o kreditu u čiju su sadržinu unošene po […]

Tužba za naplatu duga

Tužba za naplatu duga

Danas su sve češće životne situacije koje primoravaju građane da od suda potraže zaštitu radi naplate dugovanja koja druga lica imaju prema njima. Naime, bilo da su u pitanju dužničko-poverilački odnosi koji su proizašli iz novčanih pozajmica, radnih sporova, ugovora o kupoprodaji ili slično, poveriocu, odnosno licu koje ima potraživanje prema drugoj strani, uvek stoji […]

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju se zaključuje kada je jednoj stranci (primalac izdržavanja) potrebno izdržavanje, briga i pomoć. U tom slučaju, druga stranka (davalac izdržavanja) se obavezuje da primaoca izdržavanja izdržava, pomaže ga i brine o njemu, za šta nakon smrti primaoca izdržavanja dobija određenu imovinu primaoca izdržavanja (najčešće nekretninu, ali može da se ugovori i druga […]

Ugovor o poklonu nekretnine: iskustva i saveti

Ugovor o poklonu nekretnine: iskustva i saveti

Kod poklona nepokretnosti – nekretnine, ključna stvar je ugovor, koji treba da bude sastavljen kvalitetno i sa pažnjom. Dobar ugovor obezbeđuje zaštitu svih prava kako poklonodavca tako i poklonoprimca. Ugovor o poklonu nekretnine treba da započne proverom pravnog stanja koju po pravilu obavlja advokat, u okviru stručne pravne pomoći. Izuzetno je važno da se pre […]

Ugovor o kupoprodaji nekretnine: iskustva i saveti

Ugovor o kupoprodaji nekretnine: iskustva i saveti

Kod kupovine nepokretnosti – nekretnine, ključna stvar je ugovor, koji treba da bude sastavljen kvalitetno i sa velikom pažnjom. Dobar ugovor obezbeđuje kupcu zaštitu svih prava i mogućnost da bez briga može da koristi svoju novu nekretninu. Svaka kupovina nekretnine treba da započne proverom pravnog stanja koju po pravilu obavlja advokat, u okviru stručne pravne […]