Nasledno pravo

Poništaj testamenta

Poništaj testamenta

U kojim slučajevima je testament ništav? Zaveštanje je ništavo ukoliko je ono protivno prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima te takva povreda predstavlja opštu

Pročitaj više »