Povećanje alimentacije

Povećanje alimentacije

Obaveza plaćanja alimentacije kao zakonskog izdržavanja nastaje po samoj sili zakona, ali da bi izdržavano lice moglo ostvariti ovo svoje pravo, potrebno je da prethodno obaveza davaoca alimentacije bude utvrđena sudskom presudom. Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise […]

Razvod braka

Razvod braka

Razvod braka kao jedno od osnovnih prava supružnika, regulisan je Porodičnim zakonom i predstavlja zakonom uređen način prestanka bračne zajednice. Naime, brak može prestati na dva načina- tužbom za razvod braka ili sporazumom supružnika odnosno njihovim zajedničkim predlogom za razvod braka. Ukoliko su supružnici saglasni da se brak razvede, u tom slučaju postupak za razvod […]

Naplata alimentacije

Naplata alimentacije

Prema Porodičnom zakonu Srbije roditelji imaju pravo i dužnost da izdržavaju svoju decu. U slučaju kada samo jedan roditelj ima starateljstvo nad detetom, drugi roditelj ima zakonsku obavezu da plaća određeni mesečni iznosa radi izdržavanja deteta. Obaveza izdržavanja se reguliše sudskom presudom. Izdržavanje deteta može biti određeno na više načina, te tako, izdržavanje može da […]

Smanjenje alimentacije

Smanjenje alimentacije

Prema Porodičnom zakonu Srbije roditelji su dužni da izdržavaju svoju decu. U slučaju kada samo jedan roditelj ima starateljstvo nad detetom, drugi roditelj ima zakonsku obavezu da svakog meseca plaća određeni novčani iznos koji je utvrđen sudskom presudom, a sve u cilju podmirivanja potreba izdržavanja svog deteta. Naime, izdržavanje deteta se određuje spram njegovih potreba, […]

Naknada štete zbog povreda prilikom pada na neravnom trotoaru

Naknada štete zbog povreda prilikom pada na neravnom trotoaru

Svedoci smo sve češćih nezgoda koje se dešavaju na ulici, a koje za uzrok nemaju deliktno ponašanje drugih učesnika u saobraćaju, već se radi o šteti nastaloj u vezi sa održavanjem i upravljanjem javnim putevima, kao što je neravan trotoar, nestabilna ploča na trotoaru, itd. Jedinica lokalne samouprave, tj. grad ili opština dužna je da […]

Prolazak na crveno svetlo na semaforu

Prolazak na crveno svetlo na semaforu

Crveno svetlo na semaforu označava zabranjen prolaz. Prolaskom na crveno svetlo na semaforu, vozač dovodi u opasnost ne samo sebe već i ostale učesnike u saobraćaju i na taj način čini jedan od najtežih prekršaja u saobraćaju. Posledice ovakvog postupanja vozača mogu biti sudar sa drugim vozilom ili obaranje pešaka na pešačkom prelazu. Vozač koji […]

Naknada štete zbog pada drveta ili grane

Naknada štete zbog pada drveta ili grane

Pad drveta ili grane predstavlja jedan od mnogobrojnih uzroka za nastanak štete, a koje pitanje je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima. Šteta nastala usled napred navedenih razloga može da bude materijalna i nematerijalna šteta. Materijalna šteta se ogleda u vidu pocepane obuće i odeća, oštećenja na automobilu, kao i izgubljene zaradu, dok se nematerijalna šteta […]

Prelazak preko neisprekidane uzdužne linije (tzv. pune linije)

Prelazak preko neisprekidane uzdužne linije (tzv. pune linije)

Jedan od najčešćih saobraćajnih prekršaja na putevima jeste preticanje preko pune linje. Naime, preticanje ili obilaženje jesu uslovne radnje koje vozač sme da vrši samo ukoliko time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje pomenutih radnji. Dakle, vozač ne sme svojim ponašanjem […]

Poništaj testamenta

Poništaj testamenta

Testament, poslednja volja ostavioca, ili zaveštanje je institut koji je regulisan Zakonom o nasleđivanju Republike Srbije. Zaveštanje ili testament je jednostrana, lična i uvek opoziva izjava volje sposobnog lica kojom ono raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti. Da bi se sačinilo zaveštanje, lice mora da ima najmanje petnaest godina i da je sposobno za rasuđivanje, […]

Besplatna pravna pomoć

Besplatna pravna pomoć

Pitanje besplatne pravne pomoći uređeno je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći Republike Srbije. Besplatna pravna pomoć, kao što sam naziv kaže, predstavlja pravnu pomoć koju građani ostvaruju bez naknade odnosno potpuno besplatno. Pravo na ovakav vid pravne pomoći imaju državljani Republike Srbije, lica bez državljanstva, strani državljani sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i druga […]